Dotace

5. 8. 2019 9:47

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2020 v dotačním programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 24284/2019-UVCR.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí NNO se poskytuje za účelem podpoření celostátních mezioborových sítí NNO (dále jen „SNNO“), aby se staly kompetentními, kvalifikovanými a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a dalšími NNO.

Podpora bude zaměřena tak, aby u příjemců dotace posilovala:

 1. celostátní a mezioborový princip fungování SNNO;
 2. činnost určenou členským a dalším NNO;
 3. zastupování zájmů členských NNO;
 4. spolupráci se státní správou ve prospěch členských i dalších NNO.

Podpora je určena pro SNNO, jejichž účelem/posláním je vytváření podmínek pro rozvoj neziskového sektoru jako celku. Nebudou podporovány SNNO, které se zabývají pouze specifickou výsečí neziskového sektoru, např. střechové organizace neziskových organizací zaměřené na specifické skupiny obyvatel nebo na vymezené oblasti činnosti a dále SNNO, jejichž hlavní aktivitou je poskytování služeb veřejnosti.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.


Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být podána nejpozději do 20. 09. 2019. Žádost a veškeré povinné náležitosti se podávají prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu vlády nebo v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podáním na podatelně Úřadu vlády.

 

Informace o dotačním řízení

Informace o programu podává Ing. Karolína Najmanová, e-mail: najmanova.karolina@vlada.cz; tel. +420 296 153 274.

 

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací, čj. 24284/2019-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Formulář Žádosti + Tabulky č.1-4
 2. Formulář Přehledu povinných výstupů projektu
 3. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 4. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2020
 5. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 6. Kritéria formálního a věcného hodnocení Žádosti
 7. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 8. Jednací řád Komise
 9. Směrnice vedoucí Úřadu vlády č. 24/2019 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 10. Výjimka k zajištění dotačního řízení k programu Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizaci pro rok 2020

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X