Tiskové zprávy

5. 4. 2012 18:18

Výsledky 97. zasedání LRV dne 5. 4. 2012

Legislativní rada vlády projednala na svém 97. zasedání ve čtvrtek 5. dubna 2012 následující návrhy zákonů:

1. Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách (předkládá ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.) č.j. 54/12.

Obsahem návrhu věcného záměru zákona je nová koncepce právní úpravy zdravotních pojišťoven. Tato koncepce vychází z Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, kde je stanoveno, že vláda bude prosazovat větší roli a odpovědnost pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, zavede transparentní pravidla pro fúzování ostatních zdravotních pojišťoven, posílí dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila.

2. Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (předkládá ministr vnitra Jan Kubice) č.j. 86/12.

Předložený návrh zákona vychází ze záměru upravit komplexně v jediném právním předpisu základní principy a podmínky pro nabytí a pozbytí státního občanství České republiky. Navrhovaná právní úprava zejména umožní státním občanům jiných členských států Evropské unie nabýt státní občanství České republiky udělením za splnění mírnějších, přesně definovaných podmínek. Tato úprava se vztahuje i na občany států, které jsou smluvními stranami mezinárodních smluv sjednaných s Evropskou unií, a na občany států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nový zákon o státním občanství České republiky rovněž usnadní nabytí státního občanství České republiky v případech bezdomovectví. Navrhovaná právní úprava dále umožní zjednodušené nabytí státního občanství České republiky prohlášením bývalým českým, resp. československým státním občanům nebo jejich potomkům a současně uzavírá problematiku nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Pozbytí státního občanství České republiky je v návrhu zákona vázáno na výslovný projev vůle vzdát se státního občanství České republiky za předpokladu, že státní občan České republiky má současně cizí státní občanství a trvale se zdržuje v cizině. Současně se navrhuje upravit i možnost vydání příslibu pozbytí státního občanství České republiky, bude-li prokázáno přislíbení nabytí cizího státního občanství. Tím se zabraňuje vzniku bezdomovectví. Předložený návrh zákona umožňuje vznik a existenci dvojího a vícerého státního občanství při nabývání cizího státního občanství na základě výslovného projevu vůle státními občany České republiky. V předloženém návrhu zákona v části první jsou v § 19 a 20 podmínky pro udělení státního občanství předloženy vládě k rozhodonutí variantně. Varianta I umožňuje udělení dvojího státního občanství bez stanovení dalších omezujících podmínek, varianta II požaduje před udělením státního občanství České republiky pozbytí dosavadního státního občanství jiného státu.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr vnitra Jan Kubice) č.j. 194/12.

Cílem předloženého návrhu je, v souladu s některými úkoly vyplývajícími ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, zejménazpřísnění pravidel pro nakládání s majetkem územních samosprávných celků (dále jen ÚSC ); jedná se zejména o změny v povinném zveřejňování záměrů dispozic s nemovitým majetkem a zpřesnění způsobu určování ceny, zavedení větší veřejné kontroly a transparentnosti v orgánech územní samosprávy zejména povinným zveřejňováním výstupů z jednání těchto orgánů, jmenovitým hlasováním jejich členů, posílením práv členů zastupitelstev na informace a zveřejňováním informací o uzavřených smlouvách o nakládání s majetkem, zpřísnění povinnosti ÚSC domáhat se náhrad škody a vydání bezdůvodného obohacení a zavedení žalobního oprávnění občanů ÚSC domáhat se těchto nároků za ÚSC, pokud svou povinnost neplní a domáhat se určení neplatnosti smlouvy uzavřené samosprávou, zavedení žalobního oprávnění občanů ÚSC domáhat se určení neplatnosti smlouvy uzavřené samosprávou a rozšíření stávajícího žalobního oprávnění státního zastupitelství, zavedení etických kodexů na úrovni volených zástupců ÚSC. Návrh zákona je ve třech bodech předložen vládě k rozhodnutí ve variantních řešeních. Tato variantní řešení se týkají stejných oblastí v částech první až třetí obsahujících návrhy novel obecního a krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze. Jedná se o tyto oblasti úpravy: První variantní řešení (3 varianty) se týká ustanovení upravujících práva občanů ÚSC, která by měla být doplněna o právo podat za podmínek specifikovaných v jiných ustanoveních jménem ÚSC žalobu na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení (varianta II) nebo žalobu na určení neplatnosti smlouvy uzavřené ÚSC (varianta III); Druhé variantní řešení (2 varianty) se týká úpravy podmínek zpeněžování  majetku ÚSC a upřesnění povinnosti ÚSC domáhat se náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. Pokud jde o zpeněžování majetku, ve variantě I se  ÚSC ukládá povinnost zpeněžovat svůj nemovitý majetek zásadně veřejnou dražbou, zatímco varianta II (přísnější) počítá se zpeněžováním veškerého majetku zásadně veřejnou dražbou nebo veřejnou obchodní soutěží. V úpravě povinnosti domáhat se náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení se ve variantě I svěřuje pravomoc rozhodnout o tom, že ÚSC nebude nárok uplatňovat, radě, zatímco varianta II tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu. Ve třetím variantním řešení (3 varianty) se předkládá úprava možnosti a podmínek oprávnění občana ÚSC domáhat se jménem ÚSC cestou žaloby v občanském soudním řízení náhrady škody nebo vydání bezdůvodného obohacení. Varianta I (tzv. nulová) počítá s možností neprovedení této změny. Varianta II podmiňuje žalobní oprávnění občana ÚSC písemným souhlasem třetiny členů zastupitelstva ÚSC nebo 0,5 % občanů daného ÚSC (resp. v hl. m. Praze 1000 občanů). Varianta III svěřuje občanům ÚSC žalobní oprávnění bez požadavku souhlasu. Čtvrté variantní řešení (3 varianty) se týká povinnosti ÚSC zveřejňovat některé uzavřené smlouvy a oprávnění občana ÚSC domáhat se občanském soudním řízení určení neplatnosti povinně zveřejňované smlouvy. Varianta I (tzv.nulová) počítá s možností neprovedení této změny. Ve variantě II se ukládá povinnost zveřejňovat některé smlouvy, nicméně její nesplnění nemá za následek neplatnost smlouvy; v této variantě je žalobní oprávnění občana ÚSC podmíněno písemným souhlasem třetiny členů zastupitelstva ÚSC nebo 0,5 % občanů dané obce, resp. 1000 občanů kraje nebo v hlavního města Prahy. Ve variantě III má nesplnění povinnosti zveřejnit smlouvu za následek její neplatnost. Žalobní oprávnění se občanům ÚSC svěřuje bez požadavku souhlasu. Vládě je ve variantním řešení (2 varianty) předloženo také zavedení etických kodexů na úrovni volených zástupců ÚSC. Varianta I dává zastupitelstvům ÚSC možnost zavedení etického kodexu, zatímco varianta II počítá s jeho povinným zavedením.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila, a to do příštího zasedání Legislativní rady vlády; do té doby předloží předkladatel upravené znění návrhu.

4. Návrh věcného záměru zákona o státním zastupitelství (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 175/12.

Obsahem návrhu věcného záměru zákona je koncepce budoucí právní úpravy výkonu působnosti orgánů veřejné žaloby v České republice, jimiž jsou státní zastupitelství a státní zástupci, která vychází z analýzy dosavadního fungování soustavy státního zastupitelství, jejíž výsledky jednoznačně potvrdily závěr, že musí být vypracován návrh zcela nové právní úpravy v této oblasti. Předložený návrh vychází z Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010 a ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. V návrhu věcného záměru zákona se navrhuje zredukovat soustavu státních zastupitelství, a to zrušením vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Stávající působnost obou zmíněných vrchních státních zastupitelství bude převedena na Nejvyšší státní zastupitelství, v určitém rozsahu i na krajská státní zastupitelství, a zčásti též na specializovaný Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem (dále jen Úřad ), jehož zřízení se navrhuje. Úřad, který bude ustaven při Nejvyšším státním zastupitelství jako relativně samostatná složka, bude vykonávat působnost státního zastupitelství ve věcech trestných činů přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství a závažné finanční kriminality, zvlášť závažných zločinů (i dalších trestných činů) spáchaných úředními osobami. Úřad bude řídit náměstek nejvyššího státního zástupce, jmenovaný nejvyšším státním zástupcem po projednání s Poradním sborem státního zastupitelství na dobu 10 let z řad státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství. Vedoucí úřadu bude moci být do své funkce jmenován pouze jednou. Podle navrhované právní úpravy bude nejvyšší státní zástupce jmenován prezidentem republiky na funkční období v délce trvání 10 let, a to bez možnosti jeho opakovaného jmenování. Nejvyšší státní zástupce bude moci být odvolán pouze v kárném řízení vedeném před kárným soudem. Vedoucí (okresní a krajští) státní zástupci budou jmenováni na základě výsledků výběrového řízení, pro jehož provádění budou stanovena jasná a jednoznačná kritéria. Návrh věcného záměru zákona dále počítá se zřízením Poradního sboru státního zastupitelství, který se bude vyjadřovat k zásadním personálním otázkám. S jeho souhlasem bude vydán nejvyšším státním zástupcem etický kodex státního zástupce a budou s ním projednávány návrhy vzorového organizačního a pracovního řádu i další důležité otázky týkající se soustavy státního zastupitelství.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění jejího stanoviska.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. ¨280/12.

Účelem předloženého návrhu zákona je zejména posílení elektronizace justice v občanském soudním řízení, zrychlení a zefektivnění řízení o vydání elektronického platebního rozkazu, koncepční změna právní úpravy nedobrovolných hospitalizací osob a posílení procesních práv nezletilých dětí a státních příslušníků třetích zemí v občanském soudním řízení. Návrh zákona dále přináší změny některých institutů v občanském soudním řízení, například zavádí pořadník advokátů, zpřesňuje úpravu koncentrace řízení, posiluje dočasnou ochranu práv v řízení podle části páté občanského soudního řádu a dále obsahuje některé změny legislativně technického charakteru. Dále je účelem předloženého návrhu zákona snížit přetížení Nejvyššího soudu v řízení o dovolání v občanskoprávních a obchodních věcech a posílit jeho funkci při sjednocování judikatury v těchto věcech. V tomto směru je navrhováno zejména omezit přípustnost dovolání pouze na věci, které mají zásadní právní význam, omezit dovolací důvody pouze na nesprávné právní posouzení věci, zkrátit lhůtu pro podání dovolání a umožnit, aby Nejvyšší soud mohl svým rozhodnutím změnit rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě soudu prvního stupně. Dále pak návrh zákona umožňuje ve stanovených případech rozhodování jediným soudcem v řízení o opravném prostředku. Součástí předloženého návrhu zákona je novela zákona o Ústavním soudu, jejímž hlavním účelem je umožnit, v souladu s mezinárodními závazky České republiky, obnovu řízení u Ústavního soudu i v jiných než trestních věcech, a novela zákona o soudních poplatcích, navazující na úpravu elektronického platebního rozkazu.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X