Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 1. 2012 16:09

Výsledky 92. zasedání LRV dne 12. 1. 2012

Legislativní rada vlády projednala na svém 92. zasedání ve čtvrtek 12. ledna 2012 následující návrhy zákonů:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 1147/11.

Cílem předloženého návrhu zákona je stanovit opatření vedoucí k zamezení podávání účelových návrhů na zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů se záměrem poškodit dlužníka na jeho pověsti či důvěryhodnosti a tím jej zdiskreditovat u obchodních partnerů a veřejnosti. Podle navržené právní úpravy soud odmítne insolvenční návrh podaný věřitelem, jestliže je návrh zjevně bezdůvodný (současně je stanoveno, kdy je návrh zjevně bezdůvodný). Soud bude moci v rozhodnutí, jímž insolvenční návrh ze  shora zmíněného důvodu odmítne, uložit insolvenčnímu navrhovateli pořádkovou pokutu do výše 50 000,-- Kč za jeho podání. Soud rovněž bude moci předběžným opatřením uložit povinnost insolvenčnímu navrhovateli složit jistotu k  zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníkovi vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v průběhu zmíněného řízení. Návrhem zákona mají být taktéž zpřesněna některá ustanovení, např. ustanovení upravující jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu. K návrhu novely insolvenčního zákona je připojen návrh novely občanského soudního řádu, který se dotýká ustanovení upravujících věcnou a místní příslušnost soudů a uložení pořádkové pokuty.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (předkládá předseda vlády RNDr. Petr Nečas a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj) č.j. 1150/11.

Cílem předloženého návrhu novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, je do tohoto zákona zakotvit tzv. leniency program (tzv. program shovívavosti), který představuje základní nástroj při odhalování kartelových dohod a jehož podstata spočívá v tom, že účastníkovi kartelové dohody je zcela odpuštěna nebo snížena sankce, pokud poskytne soutěžnímu úřadu o zakázané dohodě, již se účastní, takové informace, které umožní daný kartel odhalit a odstranit; na zavedení tohoto institutu do zákona navazuje související změna právní úpravy přestupků a správních deliktů. Současně se také navrhuje možnost vyloučení subjektů porušujících pravidla pro hospodářskou soutěž z účasti na veřejných zakázkách a dále se navrhuje možnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezabývat se případy, které sice jsou svou podstatou protisoutěžním jednáním, nicméně jejich dopady na fungování konkrétních trhů jsou jen velmi omezené. Současně s návrhem změny zákona o ochraně hospodářské soutěže je navrhována i změna zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., do kterého je vloženo zvláštní ustanovení o účinné lítosti s ohledem na aktivní účast soutěžitele v tzv. leniency programu.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj) č.j. 1210/11.

Cílem předloženého návrhu zákona je zrušení zvláštní právní úpravy představované zákonem č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, a její přenesení do právních předpisů upravujících hospodářskou soutěž a ceny. V souvislosti s touto změnou se dále navrhuje zpřesnění procesních postupů ve správních řízeních, které předpokládají použití nové právní úpravy zákona o ochraně hospodářské soutěže tak, aby došlo ke zvýšení právní jistoty adresátů.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

Návrh ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (předkládá místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Karolína Peake) č.j. 1092/11.

Cílem předloženého návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, je zavedení institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě do ústavního pořádku České republiky, a to v souladu se závazkem vlády obsaženém v Programovém prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010. Současně s tímto návrhem ústavního zákona je vládě předkládán návrh novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny, jehož smyslem je zajistit praktickou realizaci zavedení ústavního institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh ústavního zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (předkládá místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Karolína Peake) č.j. 1093/11.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, souvisí se současně předkládaným návrhem novely Ústavy České republiky (č.j. 1092/11), která zavádí do ústavního pořádku České republiky institut vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě. Cílem předložené novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny je zajistit praktickou realizaci zavedení ústavního institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

Mezinárodní srovnávací analýza přímé volby starostů a věcný záměr ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr vnitra Jan Kubice a místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Karolína Peake) č.j. 1270/11.

Hlavním cílem věcného záměru ústavního zákona, jímž se mění Ústava České republiky, je zavedení možnosti přímé volby starostů do ústavního pořádku České republiky.

Legislativní rada vlády doporučila vládě vzít na vědomí Mezinárodní srovnávací analýza přímé volby starostů a schválit návrh věcného záměru ústavního zákona ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X