Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

6. 10. 2011 16:22

Výsledky 88. zasedání LRV dne 6. 10. 2011

Legislativní rada vlády projednala na svém 88. zasedání ve čtvrtek 6. října 2011 následující návrhy zákonů:

1. Návrh věcného záměru zákona o zapsaných znalcích (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 934/11.

Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je nahradit dosavadní právní úpravu znalecké a tlumočnické činnosti, obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, koncepčně novou právní úpravou, spočívající zejména v rozdělení zákonné úpravy znalecké činnosti a tlumočnické činnosti do dvou samostatných zákonů. Předložený věcný záměr zákona o zapsaných znalcích se zaměřuje zejména na stanovení jasných podmínek pro získání oprávnění k výkonu činnosti znalce, při jejichž splnění vznikne uchazeči právní nárok na zapsaní do seznamu znalců, na odstranění duplicity ve vedení seznamu znalců, nové vymezení postavení znaleckých ústavů, posílení dohledu nad výkonem znalecké činnosti, včetně stanovení správních sankcí za porušení povinností, a další.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh věcného záměru zákona ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

2. Návrh věcného záměru zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelích (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil) č.j. 935/11.

Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je nahradit dosavadní právní úpravu znalecké a tlumočnické činnosti, obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, koncepčně novou samostatnou právní úpravou. Předložený věcný záměr zákona o zapsaných tlumočnících a překladatelích vychází z odlišnosti činnosti tlumočníků a překladatelů a stanoví podmínky, při jejichž splnění vzniká uchazeči právní nárok na zapsání do seznamu tlumočníků a překladatelů. Dále navrhuje zřízení centrálního registru zapsaných tlumočníků a překladatelů, umožňuje vznik překladatelských společností, upravuje podmínky pro pozastavení oprávnění vykonávat tlumočnickou a překladatelskou činnost a podmínky zániku tohoto oprávnění nebo upravuje dohled nad činností zapsaných tlumočníků a překladatelů, včetně sankcí za porušení povinností. Návrh věcného záměru zákona je předložen ve variantním znění. Varianta I předpokládá zřízení Komory zapsaných tlumočníků a překladatelů jako profesní samosprávy zapsaných tlumočníků a překladatelů s povinným členstvím. Tato komora by měla zejména zajišťovat odbornost výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti, vzdělávání tlumočníků a překladatelů, vedení centrálního registru zapsaných tlumočníků a překladatelů, dohled nad jejich činností včetně ukládání sankcí, a další. Varianta II vychází z ponechání veřejné správy v oblasti zapsaných tlumočníků a překladatelů Ministerstvu spravedlnosti.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh věcného záměru zákona ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra) č.j. 909/11.

Cílem návrhu zákona jsou změny v právní úpravě vojenské letecké dopravy osob a přepravy materiálu při humanitární pomoci poskytované do zahraničí a úprava rušení provozu elektronických komunikací v rámci plnění úkolů ozbrojených sil.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) č.j. 906/11.

Cílem předloženého návrhu zákona je zejména zrušení povinnosti schvalovat emisní podmínky Českou národní bankou, dohledové povinnosti České národní banky nad emisemi dluhopisů, k nimž se neuveřejňuje prospekt, výčtu osob oprávněných vydávat dluhopisy. Dále návrh zákona obsahuje úpravy, jejichž cílem je snížit administrativní zátěž spojenou s emisí dluhopisů, a změny legislativního a technického charakteru. Jedná se zejména o následující změny> zjednodušení dluhopisového programu, úpravu náležitostí dluhopisů a emisních podmínek, úpravu účasti na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku, například přenos schůze obrazem a zvukem, upřesnění podmínek vydávání komunálních dluhopisů.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

5. Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a chůvě a o změně souvisejících zákonů (předkládá ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek) č.j. 495/11.

Návrh věcného záměru zákona vychází z usnesení vlády č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008 o Souboru prorodinných opatření a navazuje na Programové prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala podpořit rozvoj alternativ rodinné péče a vytvářet podmínky pro rychlejší návrat rodičů pečujících o dítě k výdělečné činnosti. Návrh věcného záměru obsahuje dva nové instituty v oblasti péče o děti, a to dětskou skupinu a chůvu. Dětská skupina je koncipována jako soustavná péče o děti v zařízení dětské skupiny, a to jak v režimu živnostenského zákona, tak i mimo režim živnostenského zákona. Institut chůvy pak předpokládá péči o dítě v domácnosti jeho rodičů. Návrh věcného záměru dále řeší odbornou způsobilost osob pečujících o děti, zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti zaměstnanců a podporu rodičů v oblasti zdaňování příjmů v podobě slevy na dani z příjmu při zajišťování péče o děti.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu věcného záměru zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X