Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

31. 3. 2011 16:20

Výsledky 75. zasedání LRV dne 31. 3. 2011

Legislativní rada vlády projednala na svém 75. zasedání ve čtvrtek 31. března 2011 následující návrhy zákonů:

1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek) - č.j. 28/11.

Hlavním cílem návrhu zákona je zapracovat do českého právního řádu dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady, týkající se regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.

Změny se týkají zejména
• definic některých pojmů v závislosti na technologickém vývoji,
• základních zásad regulace trhu v oblasti elektronických komunikací,
• správy rádiového spektra,
• přístupu k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání,
• přenositelnosti telefonních čísel,
• náležitostí smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti,
• doplnění pravomoci regulátora uložit podnikateli provozujícímu veřejnou komunikační síť požadavky na zajištění minimální kvality služeb,
• zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací.

V návrhu zákona se dále mění a doplňují ustanovení o správních deliktech a ustanovení o rozhodování tzv. účastnických sporů, umožňuje se udělení individuálního oprávnění pro využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, mění se pravidla výběrového řízení pro příděl rádiových kmitočtů, upravují se podmínky vydávání krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a mění se podmínky přístupu ke službě tísňového volání pro osoby zdravotně postižené.
Návrh zákona byl již Legislativní radou vlády projednáván na zasedání 3. března 2011. Na základě připomínek Legislativní rady vlády byl návrh zákona předkladatelem přepracován a předložen v upraveném znění.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkládá ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Jiří Pospíšil) - č.j. 175/11.

Účelem návrhu zákona je především zajistit soulad platné právní úpravy s nejnovějšími nálezy Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva a uvést do souladu některá ustanovení trestního řádu zejména na úseku boje proti korupci, která již byla harmonizována s právem EU, a to vzhledem ke zkušenostem z jejich uplatňování v praxi,. Jedná se zejména o zjednodušení vazebního řízení, využití videokonferenčních zařízení v trestním řízení, rozšíření možností nařídit odposlechy a využít agenta v boji proti korupci a organizovanému zločinu, zrušení oprávnění ministra spravedlnosti přerušit výkon trestu při podání stížnosti pro porušení zákona a o zkvalitnění mezinárodní justiční spolupráce.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.


3. Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) - č.j. 171/11.

Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého právního řádu nově přijatou unijní úpravu, a to směrnici Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření ze dne 16. března 2010. Navržený zákon má nahradit dosavadní právní úpravu na tomto úseku, a to zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, ve znění zákona č. 199/2010 Sb., který pro transpozici příslušné směrnice EU již není vyhovující.

Navržená právní úprava především sleduje rozšíření rozsahu vzájemné spolupráce při vymáhání nebo zajišťování finančních pohledávek u daní, poplatků a cel. Současně návrh zákona směřuje ke zvýšení její efektivity této spolupráce, jejíž potřeba vyplývá z rostoucí provázanosti jednotného trhu EU.

Navrhuje se zejména
- uplatňovat vzájemnou spolupráci nově rovněž u pohledávek plynoucích z místních
a dalších druhů poplatků,
- doplnit a zpřesnit stávající pravidla vzájemné mezinárodní spolupráce, například upravit organizaci provádění mezinárodní spolupráce stanovením konkrétních kontaktních orgánů a jejich působnosti, stanovit možnost dožádat vymáhání pohledávky v jiném státě, aniž by byla vyčerpána možnost upokojit pohledávku z aktiv dlužníka v dožadujícím státě, a to pro jejich nepatrnost vzhledem k výši pohledávky, a umožnit účast zástupce dožadujícího orgánu na úkonech orgánu dožádaného.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli návrh zákona přepracovat ve znění stanoviska a připomínek vzešlých z dnešního jednání Legislativní rady vlády.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecní zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb., (předkládá ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger) - č.j. 117/11.

Cílem předloženého návrhu zákona je zejména
- umožnit pojištěnci připlácet si na zdravotní péči v případě, když si vybere jinou než základní, plně hrazenou zdravotní péči, s tím, že tento postup bude podmíněn vynutitelným a sankcionovaným závazkem zdravotnického zařízení nabídnout pojištěnci plně hrazenou péči a informovat jej o výhodách a ceně možné ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče,
- upravit cenové podmínky a informační povinnost zdravotnického zařízení při nabídce nadstandardní zdravotní péče,
- změnit výši regulačních poplatků tak, že regulační poplatek za položku na receptu se změní na regulační poplatek za recept a částka poplatku za jeden den hospitalizace se zvýší ze 60 Kč na 100 Kč,
- zavést dva druhy revizí systému maximálních cen a úhrad léčivých přípravků, upřesnit systém stávající hloubkové revize, kde je kladen důraz na komplexnost posuzování
a nové zavedení zkráceného revizního řízení, který by měl zajistit potřebnou flexibilitu systému, např. v případě výpadku některých léčiv z trhu,
- upřesnit úpravu stanovení maximálních cen léčiv a stanovení kriterií pro posuzování nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku,
- změnit úpravu stanovení výše úhrad léčivých přípravků ze zdravotního pojištění na základě ceny u výrobce a nikoliv na základě ceny pro konečného spotřebitele jako v dosavadní úpravě,
- prodloužit dosavadní promlčecí dobu pro vymáhání dlužného pojistného z 5 let na 10 let,
- prodloužit promlčecí lhůtu pro uložení pokuty plátci pojistného za nesplnění nebo porušení jeho povinností z 1 roku na 2 roky,
- umožnit sloučení zdravotních pojišťoven i v jiných případech, než při zavedení nucené správy nebo nedosažení stanoveného počtu pojištěnců, a umožnit i sloučení Vojenské zdravotní pojišťovny s některou jinou pojišťovnou s tím, že specifické povinnosti této pojišťovny by přecházely na nově vzniklou pojišťovnu.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X