Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

17. 3. 2011 19:13

Výsledky 74. zasedání LRV dne 17. 3. 2011

Legislativní rada vlády projednala na svém 74. zasedání ve čtvrtek 17. března 2011 následující návrhy právních předpisů:

1. Návrh věcného záměru volebního zákoníku (předkládá místopředseda vlády a ministr vnitra Mgr. Radek John) - č.j. 154/11.

Cílem připravované právní úpravy je v souladu s Programovým prohlášením vlády upravit jedním zákonem všechny druhy voleb, tj. volby do obou komor Parlamentu České republiky, volby do orgánů územních samospráv včetně případné přímé volby starostů, volby do Evropského parlamentu, a v případě přijetí změny Ústavy České republiky případně i přímou volbu prezidenta republiky.

Dále se navrhuje
- sjednotit terminologii a úpravu volebního procesu pro všechny druhy voleb v těch případech, kde je to možné,
- odstranit nedostatky, které se v praxi vyskytují buď u konkrétního druhu voleb, nebo které jsou společné všem druhům voleb,
- zavést do právního řádu České republiky nové instituty tzv. korespondenčního hlasování (hlasování poštou) a možnost voliče uložit svůj hlas přede dnem voleb u obecního úřadu,
- upravit volby do zastupitelstva hlavního města Prahy podle právní úpravy voleb do zastupitelstev krajů,
- sjednotit výši příspěvku na úhradu volebních nákladů (30,- Kč za každý odevzdaný hlas) a okruh potenciálních adresátů příspěvku (podmínkou je zisk nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů) ve volbách do Evropského parlamentu a do Poslanecké sněmovny; snížení výše „příspěvku za hlas“ ve volbách do Poslanecké sněmovny reflektuje záměr obsažený v Programovém prohlášení vlády.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády s tím, že
- volební obvody budou stanoveny v příloze k volebnímu zákoníku,
- vláda rozhodne, zda se volby mají konat v jednom či ve dvou dnech
- způsob volby prezidenta republiky bude upraven v návaznosti na konečnou podobu návrhu novely Ústavy ČR, která bude obsahovat konkrétní návrh na zavedení přímé volby prezidenta republiky.


2. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší) (předkládá ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa) - č.j. 99/11.

Návrh zákona představuje komplexní revizi právní úpravy obsažené v současném zákoně o ochraně ovzduší a nově zahrnuje jen oblast ochrany vnějšího ovzduší. Právní úprava ochrany ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny je zapracována do návrhu zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech, který je předkládán společně s tímto návrhem zákona. Cílem návrhu zákona je zefektivnit fungování nástrojů v oblasti ochrany ovzduší především zavedením účinnějších nástrojů pro ochranu ovzduší a dosáhnout zlepšení kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních povinností.
V návrhu zákona je předloženo ve dvou variantách ustanovení, týkající se vydávání závazného stanoviska k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce. Podle varianty I vydává orgán ochrany ovzduší závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě pozemní komunikace v zastavěném území obce a dále pokud se nachází ve vzdálenosti 100 metrů od zastavěného území obce. Ve variantě II je podmínka 100 metrů od zastavěného území obce vypuštěna.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.


3. Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech (předkládá ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa) - č.j. 103/11.

Návrh zákona přizpůsobuje právní řád České republiky nařízení Evropské unie, týkající se oblasti fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek. Cílem návrhu zákona je komplexně upravit problematiku ochrany ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny. Navržená právní úprava je v současné době obsažena v zákoně o ochraně ovzduší a nyní je předkládána v samostatném zákoně.

Legislativní rada vlády doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X