Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

22. 4. 2010 17:40

Výsledky 61. zasedání LRV dne 22. 4. 2010

LRV projednávala 3 legislativní návrhy:

1. Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti (předkladatelem je min. vlády ČR pro lidská práva).

Předložený návrh věcného záměru zákona má být základem pro vypracování nové právní úpravy, která si klade za cíl dosažení efektivnějšího, transparentnějšího čerpání a využívání prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu právnickými osobami, které se budou moci vykazovat označením právnická osoba se statusem veřejné prospěšnosti .

Legislativní rada vlády se po rozsáhlé diskusi rozhodla návrh postoupit do dalšího legislativního procesu ve znění připomínek, vzešlých z jednání Rady.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění stavební zákon

U obou návrhů je předkladatelem ministr pro místní rozvoj. 

Cílem předloženého návrhu zákona je zohlednit změny navržené v souběžně předkládaném návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v dalších 20 souvisejících zákonech. Proto se v tzv. změnovém zákoně upravuje činnost a postupy správních orgánů spolupůsobících v postupech a řízeních upravovaných souběžně předkládanou novelou stavebního zákona. Navrhované změny se týkají zejména vazby územních energetických koncepcí a územně plánovacích dokumentací, přezkumu opatření obecné povahy a soudního řádu správního a postupů při posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k postupům podle stavebního zákona s cílem odstranit byrokratickou zátěž, dosažení souladu mezi stavebním zákonem a zvláštními právními předpisy tak, aby zůstala zachována ochrana veřejných zájmů v postupech vedených podle stavebního zákona při snaze odstranit zbytečné administrativní procedury, úpravy druhů a výše správních poplatků za úkony prováděné stavebními úřady tak, aby odpovídaly náročnosti činnosti stavebních úřadů.

Předkladatel se po prodiskutování návrhů v Radě rozhodl vzít oba návrhy zpět.

Simona Cigánková, mluvčí ministra a předsedy LRV

Praha 22. duben 2010

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X