Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 11. 2009 15:20

Výsledky 54. zasedání Legislativní rady vlády dne 26. 11. 2009

LRV dnes projednala upravené znění návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů. Předkladatelem tohoto návrhu je min. spravedlnosti.

Účelem navržené právní úpravy je zakotvit do českého právního řádu možnost alternativního řešení sporů v netrestních věcech rychlou a kultivovanou formou; v rodinných věcech pak zlepšit komunikaci rodičů. Navržená právní úprava má zároveň napomoci odbřemenění soudů.

Tento návrh zákona přizpůsobuje právní úpravu České republiky právním předpisům EU (jde o čl. 43 a čl. 49 Smlouvy o založení Evropských společenství a navazující normy sekundárního práva ES, a dále o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. 5. 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech).

Návrh byl projednán v připomínkovém řízení a v pracovních komisích Legislativní rady vlády pro správní právo, pro pracovní právo a sociální věci a komisí pro soukromé právo. Legislativní radou vlády byl návrh zákona projednán dne 5. 3. 2009 s tím, že předkladatel návrh zákona dopracuje dle připomínek, vzešlých z jednání LRV, a že přihlédne kvůli vyčíslení nákladů na aplikaci zákona též k situaci ve státním rozpočtu.

Na dnešním jednání LRV byl návrh zákona opět podrobně projednán; byla diskutována například případná úprava mlčenlivosti stran procesu, zmocňovací ustanovení či oprávnění mediátora, vazba zákona na správní řízení, problematika případného vracení soudních poplatků, problematika profesních skupin, jejichž zástupci by se mediací mohli či nesměli zabývat, otázky případné odpovědnosti za škodu a podobně.

Předkladatel se dohodl se zástupci LRV, že zákon dále dopracuje dle znění připomínek, a poté bude rozhodnuto, zda tento návrh bude předán vládě k posouzení stanoviskem ministra a předsedy LRV, případně zda bude nutno zákon ještě projednat na některém z dalších zasedání LRV.

Simona Cigánková, tisková mluvčí LRV

Praha, 26. listopad 2009

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X