Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 10. 2009 16:28

Výsledky 53. zasedání LRV

Legislativní rada vlády měla na programu projednání návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých souvisejících zákonů.

Předkladateli návrhu tohoto zákona jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr financí.

Návrh zákona byl projednán v připomínkovém řízení, dle předkladatelů je předložen bez rozporů. Návrh byl dále projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády pro právo správní, pro právo finanční a pro právo soukromé.

Předložený návrh zákona má za cíl transponovat evropské směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru za účelem vytvoření nového právního rámce pro jednotné poskytování spotřebitelských úvěrů na území celého společenství. Návrh zákona chce posílit důvěru a právní jistotu ve vztazích mezi spotřebiteli a poskytovateli spotřebitelských úvěrů.

Cílem předložené právní úpravy je dosažení stavu, kdy spotřebitel při sjednávání spotřebitelského úvěru činí informovaná rozhodnutí za transparentních podmínek. Proto se v něm navrhuje stanovit zejména povinnosti pro poskytovatele spotřebitelského úvěru poskytnout stanovený výčet informací, které má spotřebitel obdržet v rámci reklamy na nabízený spotřebitelský úvěr, a dále vymezit náležitosti samotné smlouvy o spotřebitelském úvěru. Nově je zde např. zakotvena i povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Dále tento návrh podrobněji upravuje podmínky předčasného splacení úvěru a právo spotřebitele na odstoupení od úvěrové smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodů.

Návrh zákona a jeho důvodová zpráva obsahují též výčet předpisů ES/EU, které předkladatel měl zohlednit, a to především směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. Návrhu zákona se, nad rámec toho, co předkladatel uvedl v legislativním návrhu, dotýkají ještě tyto předpisy ES/EU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.

Při posuzování, zda je návrh zákona kompatibilní s právem ES/EU, konstatovali zástupci odboru kompatibility, že tento návrh je s právem EU slučitelný pouze částečně.

Na svém jednání Legislativní rada vlády hlasováním rozhodla, že tento návrh zákona vládě ke schválení nedoporučí, a to z důvodu, že návrh je podle názoru LRV třeba v některých ohledech dopracovat.

Praha, 15. říjen 2009

Simona Cigánková, tisková mluvčí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X