Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

1. 10. 2009 15:54

Výsledky 52. zasedání Legislativní rady vlády, které proběhlo ve čtvrtek 1. října 2009

LRV měla na programu projednání Koncepce elektronické sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu, jejímž předkladatelem je ministr vnitra. Součástí předložené Koncepce elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) (dále jen „Koncepce“) jsou dva vzájemně provázané projekty - projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a projekt elektronického legislativního procesu (e-Legislativa).

Návrh Koncepce byl projednán v připomínkovém řízení. Podle předkladatele byl návrh předložen bez rozporu. Návrh byl též projednán vládou na její schůzi 27. 7. 2009. Vláda svým usnesením č. 975 návrh této Koncepce vzala na vědomí a současně ministru vnitra uložila projednat Koncepci v Legislativní radě vlády. Koncepce byla poté diskutována v pracovní komisi LRV pro správní právo. Koncepce byla dále postoupena Legislativní radě vlády na jejím 52. zasedání dne 1. 10. 2009.

Cílem projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírky) je zajištění dostupnosti a zvýšení přehlednosti platného práva. Projekt spočívá v zavedení závazné elektronické publikace právních předpisů, včetně mezinárodních smluv, jakož i dalších aktů státních orgánů vyhlašovaných v současné době ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, v elektronické Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která by měla nahradit stávající Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv. Současně má zůstat zachována písemná závazná podoba Sbírky, jež bude publikována prostřednictvím částek Sbírky a dostupná prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy ve formě ověřených výstupů z terminálů Czech POINT. Právní předpisy - s výjimkou mezinárodních smluv - mají být publikovány též v podobě závazných úplných znění. Předpokládá se, že závazná úplná znění právních předpisů budou vyhlašována postupně, jakmile budou příslušné předpisy po zavedení e-Sbírky přijímány, popřípadě novelizovány.

Cílem projektu elektronického legislativního procesu (e-Legislativy) je elektronizovat, racionalizovat a zefektivnit proces tvorby právních předpisů, včetně sjednocení jejich formální i obsahové stránky. Projekt spočívá ve vytvoření informačního systému pro tvorbu návrhů právních předpisů v úplném znění v elektronické šabloně (e-šabloně), propojené se systémem e-Sbírky, a systému pro elektronický oběh legislativních materiálů v rámci legislativního procesu, včetně hodnocení dopadů regulace (RIA), jejich schvalování v úplném znění, podepisování elektronickým podpisem a participace veřejnosti na jejich tvorbě.

Členové LRV na svém dnešním jednání v souladu s usnesením vlády č. 975 podrobně prodiskutovali Koncepci s předkladatelem, sdělili mu svoje návrhy, náměty a připomínky, které mu doporučili zapracovat do věcného záměru zákona.

Praha, 1. říjen 2009

Simona Cigánková, tisková mluvčí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X