Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 2. 2022 8:25

Legislativní rada vlády se zabývala novou právní úpravou preventivní restrukturalizace

Legislativní rada vlády na svém 260. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 24. února 2022 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala novou právní úpravu preventivní restrukturalizace.

Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a s ním související návrh doprovodného změnového zákona předložilo vládě Ministerstvo spravedlnosti. Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132. Preventivní restrukturalizace představuje nový právní institut určený podnikajícím právnickým osobám v přechodných finančních obtížích, který je efektivním nástrojem včasného řešení problémů, jež se již mohou projevovat na provozu dosud životaschopného obchodního závodu. Svého ozdravení podle navrhované úpravy dosahuje podnikatel zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem, do něhož zapojení účastníci vtělí svou obchodní a provozní strategii na následující období, která za cenu poskytnutí určitých úlev zajistí věřitelům lepší perspektivu uspokojení a zachování existujících smluv než případný úpadek podnikatele řešený likvidačním konkursem. Ve vztahu k jeho výsledku lze tedy cíl preventivní restrukturalizace vymezit jako včasné a účinné odvrácení hrozícího úpadku podnikatele za současného zachování nebo obnovení běžného provozu jeho obchodního závodu.

K návrhu nové právní úpravy byla vedena rozsáhlá a zevrubná diskuze, která se vedla zejména nad povahou restrukturalizačního řízení a otázkou nutnosti ingerence soudu v jednotlivých fázích restrukturalizace, rozdělením režimu zákona na mimosoudní a soudní řízení a otázkou nutnosti rozdrobení soudního řízení na řadu dílčích řízení, možnou nadbytečností některých procesních institutů (např. doručování nebo dokazování), problematikou nepoctivého záměru jako podmínky vylučující přístup podnikatele k preventivní restrukturalizaci a nad postavením zajištěných věřitelů v rámci restrukturalizace.

S ohledem na značné množství připomínek, které k návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci členové Legislativní rady vlády vznesli, vyústila tato diskuze v závěr přerušit jeho projednávání za účelem úpravy jeho textu podle vznesených připomínek a doporučení ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů Legislativní rady vlády.

Vzhledem k závěru přijatému k návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci Legislativní rady vlády návrh s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona neprojednala.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X