Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

7. 8. 2020 16:35

Legislativní rada vlády se opětovně zabývala rekodifikací stavebního práva

Legislativní rada vlády na svém 241. zasedání, které se vzhledem k rozsahu projednávané materie konalo ve dnech 6. a 7. srpna 2020 v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně, projednala upravené verze návrhů nového stavebního zákona a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona.

Návrh nové právní úpravy stavebního práva včetně doprovodného změnového zákona předložila Legislativní radě vlády k projednání ministryně pro místní rozvoj na konci května letošního roku.


Návrh zcela nového stavebního zákona představuje jeden z nejvýznamnějších legislativních počinů vlády v tomto volebním období. Zákon zavádí novou soustavu státní stavební správy do úrovně krajské a racionalizuje síť stavebních úřadů na úrovni obcí v přenesené působnosti, upravuje zřízení informačních systémů státní stavební správy, v rámci územního plánování posiluje význam nástrojů územního plánování, díky koncepci integrace většiny dotčených orgánů a digitalizaci povolovacího procesu zásadně snižuje počet řízení a dále upravuje některé speciality v úpravě soudního přezkumu stavebních rozhodnutí.


Původní verze navrhované právní úpravy byla Legislativní radou vlády projednávána 25. června 2020 a diskuse Legislativní rady vlády tehdy s ohledem na množství a charakter vznesených připomínek vyústila v závěr toto projednávání přerušit za účelem dopracování právní úpravy a jejího následného předložení k novému projednání.


Legislativní rada vlády se rozsáhlou a náročnou materií upravených znění obou návrhů zákonů podrobně zabývala po oba dva dny. Po velmi obsáhlé rozpravě, která se mimo jiné vedla nad terminologií a definicemi stěžejních pojmů, postavením dotčených osob v procesu přípravy územně plánovací dokumentace, problematikou soudního přezkumu, institutem plánovací smlouvy, problematikou náhrad za změny v území nebo nad úpravou podmínek pro dodatečné povolení stavby, dospěla Legislativní rada vlády k závěru doporučit vládě předložené upravené znění návrhu nového stavebního zákona a s ním související upravené znění návrhu doprovodného změnového zákona schválit za podmínky jejich dopracování v intencích připomínek vznesených Legislativní radou vlády.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X