Tiskové zprávy

12. 2. 2021 15:17

Legislativní rada vlády projednala návrhy změn v krizové legislativě a novelu zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Na programu 249. zasedání Legislativní rady vlády, které se konalo ve čtvrtek 11. února 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, byl návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, dále návrh novely krizového zákona a některých dalších zákonů a jako poslední bod návrh novely zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Nejprve se Legislativní rada vlády zabývala návrhy změn v krizové legislativě, a to návrhem novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a posléze návrhem novely krizového zákona a některých dalších zákonů, které vládě k projednání předložilo Ministerstvo vnitra. Cílem úpravy navrhované v novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky je především zakotvení stavu nebezpečí na ústavní úrovni, přičemž nově by mohla stav nebezpečí vyhlásit na celém území státu nebo jeho části i vláda. Dále návrh doplňuje a zpřesňuje ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvuje na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňuje publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. Na tento návrh navazuje návrh novely krizového zákona a některých dalších zákonů, který stanoví podrobnosti změn navrhovaných ústavním zákonem.


Legislativní rada vlády se materií těchto návrhů na svém zasedání velmi podrobně zabývala. K oběma návrhům byla vedena rozsáhlá diskuze, kde byla vznesena řada připomínek nejen ze strany zpravodajů, ale i dalších členů Legislativní rady vlády. Vzhledem k charakteru některých připomínek, jež nebylo možno dořešit nebo konkrétně naformulovat přímo při projednávání Legislativní radou vlády, a k předkladatelem plánovanému projednání návrhů již na nejbližším zasedání vlády, které z časových důvodů fakticky vyloučilo možnost přerušení projednávání předložených návrhů a jejich následné dopracování podle vznesených připomínek včetně opětovného projednání takto upravených návrhů alespoň v užší skupině vybraných členů Legislativní rady vlády, nemohla Legislativní rada vlády zaujmout k návrhu novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a k návrhu novely krizového zákona a dalších zákonů souhlasné stanovisko a doporučila vládě oba tyto návrhy neschválit.


Následně se Legislativní rada vlády věnovala návrhu novely zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a související novely živnostenského zákona, který vládě předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cílem návrhu zákona je podle předkladatele zejména podpora rozvoje řemesel, zvýšení jejich atraktivity, zejména pro mladou generaci, a tím snížení nedostatku řemeslníků na trhu práce. Návrh zákona upravuje institut mistrovské zkoušky ověřující schopnost zájemce vykonávat odborné činnosti, které vyžadují nejvyšší úroveň dovedností a znalostí v povolání uvedeném v Národní soustavě povolání podle zákona o zaměstnanosti.


Po obecné rozpravě, která se mimo jiné vedla nad povahou navržené regulace, bylo projednávání tohoto návrhu zákona přerušeno za účelem úpravy jeho textu předkladatelem podle vznesených připomínek a případně i ve spolupráci s vybranými členy Legislativní rady vlády.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X