Pracovní komise

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 768, kterou byla přijata novela Statutu Legislativní rady vlády, byla zřízena od 1. listopadu 2011 pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (dále jen "Komise RIA") jako poradní orgán a jedna z 9 pracovních komisí Legislativní rady vlády.

Vznik Komise RIA reflektuje relativně nový trend v institucionálním zajištění procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v zemích OECD, kde se setkáváme v posledních letech se vznikem tzv. nezávislých kontrolních orgánů (tzv. independent watchdogs) k přezkumu kvality předkládaných hodnocení dopadů k návrhům právních předpisů.

Podrobné informace, materiály z jednání, další dokumenty a metodiky nezbytné k provádění RIA jsou dostupné na ria.vlada.cz.


Členové Komise RIA:

Předsedkyně:

Mgr. Ing. Lucie Zapletalová, M.A.

Místopředseda:

JUDr. Petr Solský            

Členové

 • Mgr. Miroslav Dvořák
 • Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda
 • prof. Štěpán Jurajda, Ph.D.
 • Mgr. Zdeněk Mandík
 • Mgr. Jan Matoušek
 • doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
 • Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
 • Marek Ondroušek
 • Ing. Zbyněk Spousta
 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • RNDr. Jan Vozáb, Ph.D.
 • Mgr. Martina Vránová
 • Ing. Petr Zahradník, MSc.

Komise RIA:

 1. posuzuje kvalitu provedených RIA, ke kterým zpracovává stanovisko,
 2. na základě zpracovaného přehledu dopadů doporučuje zpracování nebo nezpracování RIA,
 3. je na základě rozhodnutí představeného příslušného organizačního útvaru Sekce Legislativní rady vlády oprávněna provádět konzultace k RIA v průběhu jejího zpracování ústředními orgány státní správy.

Jednání Komise RIA podle data:


Přehled o činnosti Komise RIA


RegWatch Europe

Jedná se o platformu sdružující subjekty v evropských zemích, které radí vládám v opatřeních na omezení byrokracie a zlepšení kvality právních předpisů. Přestože role a mandáty těchto orgánů se svým rozsahem liší, vesměs jsou zapojeny do ex-ante posuzování nových návrhů právních předpisů. Stávajícími členy jsou: