Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

13. 2. 2007 14:15

Program 9. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 22. února 2007

1. Návrh věcného záměru zákona o České národní bance
Předkladatel: guvernér České národní banky doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

LRV doporučuje vládě návrh věcného záměru zákona schválit.

2. Přehled námětů nevládních subjektů pro připravovaný Plán legislativních prací vlády na rok 2007 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010
Předkladatel: ministr a předseda Legislativní rady vlády JUDr. Cyril Svoboda

LRV podporuje snahy o zkvalitnění legislativního procesu s tím, že by neměl být do Legislativních pravidel vlády zařazen institut veřejného připomínkového řízení. LRV nepodporuje vytvoření zákonného předpisu, který by upravoval přijímání právních předpisů.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

LRV nedoporučuje vládě schválit předložený návrh zákona.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Na žádost předkladatele byl návrh zákona stažen z programu jednání LRV, návrh zákona by měl být projednán na dalším zasedání LRV.

5. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil
Návrh zákona byl projednán na 5. zasedání Legislativní rady vlády dne 15. prosince 2006; projednávání bylo přerušeno.

LRV doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění připomínek obsažených ve stanovisku Odboru vládní legislativy, včetně připomínek vzešlých z dnešního jednání.

6. Upravené znění návrhu stanoviska Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb.
Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer
Návrh zákona byl projednán na 8. zasedání Legislativní rady vlády dne 8. února 2007.

LRV doporučuje vládě návrh zákona neschválit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X