Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

14. 1. 2010 7:35

Program 55. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 14. ledna 2010

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: ministr kultury Václav Riedlbauch).

LRV projednala předložený návrh zákona a na základě rozsáhlé diskuse členů LRV rozhodla projednání věci přerušit s tím, že předkladateli doporučila návrh zákona dopracovat ve smyslu připomínek členů LRV, a tento znovu předložit k projednání v LRV.

2. Návrh zákona o kontrole (předkladatel: ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA).  

 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kontrole (předkladatel: ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA).

K bodům 2 a 3:

Uvedené body byly projednány společně. LRV na základě zpravodajských zpráv, návrhů stanovisek LRV a připomínek členů LRV uplatněných v rozsáhlé diskusi doporučuje vládě předmětné návrhy neschválit s tím, že

a) z návrhu stanoviska LRV k návrhu zákona o kontrole bude vypuštěna obecná připomínka č. 1, požadující provedení nové analýzy předmětu úpravy,

b) stanoviska LRV ke shora uvedeným bodům budou upravena v souladu s obsahem zpravodajských zpráv, jakož i připomínek vzešlých z projednání návrhu v LRV,

c) předkladateli doporučila, aby v dalším zpracování daného materiálu zúžil předmět právní úpravy na vlastní zákon o vnější kontrole.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X