Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

5. 3. 2009 10:11

Program 48. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 5. března 2009

1. Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech a o změně některých zákonů (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil).

LRV projednala předložený návrh zákona a doporučila předkladateli přepracovat návrh zákona ve smyslu návrhu stanoviska LRV, zpravodajské zprávy a zásadních připomínek uplatněných při projednání věci v LRV.

 2. Návrh zákona o České národní bance a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o České národní bance (předkladatel: guvernér České národní banky doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.).

LRV doporučuje vládě schválit upravený návrh zákona ve znění stanoviska LRV, v němž budou zapracovány připomínky členů LRV a stanovisko zpravodaje v předmětné věci.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – upravené znění (předkladatel: ministr pro místní rozvoj JUDr. Cyril Svoboda).

LRV projednala upravený návrh novely zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a doporučuje vládě vyslovit s ním souhlas ve smyslu stanoviska LRV, které bude obsahovat zásadní připomínky zpravodaje a členů LRV.

 4. Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě – upravené znění (předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer).

LRV projednala upravený návrh věcného záměru zákona a vyslovila s ním souhlas ve smyslu návrhu stanoviska LRV, zpravodajské zprávy a zásadních připomínek uplatněných členy LRV na tomto zasedání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X