Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

5. 2. 2009 8:39

Program 47. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 5. února 2009

Před zahájením vlastního programu LRV ministr a předseda LRV oznámil Legislativní radě vlády rezignaci 5 dosavadních členů pracovních komisí LRV a uvedl důvody, které tito členové sdělili, pro něž jsou nuceni ukončit členství v LRV. Jedná se zejména o pracovní přetíženost, kolize s plněním úkolů v hlavním zaměstnání, pověření výkonem funkce v zahraničí, resp. jiné závažné důvody, a současně navrhl a odůvodnil jmenování nových členů příslušných pracovních komisí LRV. Na základě shora uvedeného LRV schválila ministrem a předsedou LRV předložený návrh usnesení LRV, odvolala v citovaném usnesení uvedené osoby, které rezignovaly na výkon funkce členů pracovních komisí LRV a schválila navržené kandidáty na členství v pracovních komisích LRV jak byli navrženi ministrem a předsedou LRV a uvedeni v návrhu usnesení LRV. Odvolání dosavadních členů bude provedeno k 27. únoru 2009 a jmenování nových členů bude provedeno k 2. březnu 2009.

1. Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer).

LRV projednala předložený návrh věcného záměru zákona a doporučila předkladateli připravit jeho nové znění a toto doručit k novému projednání v LRV s tím, že předkladatel sdělí do jednoho týdne Sekretariátu LRV připravenost předložit přepracovaný legislativní materiál k projednání v LRV tak, aby tento mohl být projednán na 48. zasedání Legislativní rady vlády dne 5. března 2009. Předkladatel současně vymění v eKlepu zveřejněný legislativní materiál podle přijatých připomínek vzešlých z jednání LRV. Ministr a předseda LRV rozhodl, že v daném případě nebude provedeno nové připomínkové řízení.

2. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů (předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil a ministr financí Ing. Miroslav Kalousek).

LRV projednala předložený návrh zákona a rozhodla doporučit vládě přijetí zákona s tím, že návrh stanoviska LRV bude upraven ve smyslu zpravodajských zpráv a přijatých připomínek vzešlých z projednání věcí v LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek).

LRV projednala předložený návrh zákona s tím, že obsah zpravodajské zprávy a uplatněné zásadní výhrady velkého počtu členů LRV a vyjádření zástupce předkladatele vyžadují, aby předkladatel ve spolupráci se zpravodajem a členy LRV, kteří uplatnili zásadní výhrady proti koncepci navrženého zákona i jeho jednotlivým institutům, předmětný návrh dopracoval a tento znovu konzultoval se zástupci Ministerstva spravedlnosti, zejména ve vztahu k nalezení souladu s koncepcí nového občanského zákoníku a poté takto přepracovaný nový návrh zákona předložil k novému projednání v LRV. Projednání se předpokládá na zasedání Legislativní rady vlády dne 5. března 2009. Zástupci předkladatele se závěrem vyslovili souhlas.

4. Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (předkladatel: ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg).

LRV projednala předložený návrh zákona a s ohledem na velké množství zásadních připomínek a potřebu dopracovat koncepci finančních nástrojů poskytování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, jakož i potřebného rozlišení a oddělení užitých soukromoprávních a veřejnoprávních institutů a s tím souvisejících normativních úprav, odročila projednání předloženého návrhu na neurčito. Ministr a předseda LRV doporučil předkladateli využít připomínek uplatněných při projednání věci na zasedání LRV, zejména koncepčních připomínek uplatněných doc. Vopálkou, prof. Dědičem, doc. Markovou, doc. Králem a dr. Vedralem a ve spolupráci s těmito členy LRV provést nezbytné dopracování navrhované zákonné úpravy s tím, že upravené znění bude předkladatelem vloženo nově do eKlepu a poté bude opět projednáno Legislativní radou vlády. Předkladatel oznámí LRV dokončení přepracování materiálu a připravenost tento projednat na příslušném zasedání LRV. Konkrétní termín nebyl stanoven.

Ministr a předseda LRV oznámil členům LRV, že příští zasedání LRV se uskuteční 5. března 2009 od 9.30 hod. v zasedací místnosti vlády č. 147, nábř. E. Beneše 4, Praha 1.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X