Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

23. 5. 2007 11:16

Program 17. zasedání LRV a jeho výsledky

ze dne 31. května 2007

1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Legislativní rada vlády doporučuje návrh zákona schválit ve znění připomínek vzešlých z jednání LRV.

2. Návrh věcného záměru zákona o kontrole a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím uvedeného zákona

Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer

Legislativní rada vlády doporučuje schválit návrh věcného záměru zákona ve znění připomínek vzešlých z jednání LRV.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman

Legislativní rada vlády doporučuje návrh zákona schválit za podmínky, že předkladatel zapracuje připomínky LRV do návrhu zákona, a toto zapracování dodatečně pozitivně aprobuje zpravodaj LRV k návrhu zákona.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

Legislativní rada vlády doporučuje schválit návrh věcného záměru zákona ve znění připomínek vzešlých z jednání LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X