Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

13. 3. 2007 16:24

Program 11. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 22. března 2007

1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel:ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil
Návrh zákona byl projednán na 3. zasedání Legislativní rady vlády dne 9. listopadu 2006; projednávání bylo přerušeno.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit ve znění připomínek Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Legislativní rada vlády nedoporučuje vládě předložený návrh zákona schválit, zejména s přihlédnutím k legislativně technickým nedostatkům předloženého návrhu zákona.

3. Upravené znění návrhu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Říman a předseda Českého báňského úřadu prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
Návrh zákona byl projednán na 6. zasedání Legislativní rady vlády dne 11. ledna 2007; projednávání bylo přerušeno.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona schválit ve znění připomínek Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X