Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

13. 6. 2022 9:16

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2021

V roce 2021 byla činnost Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí stejně jako v roce 2020 ovlivněna pandemií onemocnění covid-19. Z důvodu přetrvávajících omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády ČR proti šíření onemocnění covid-19 neumožňujících uspořádat zasedání Legislativní rady vlády v některé z budov Úřadu vlády ČR se po celý rok 2021 konala zasedání Legislativní rady vlády výhradně formou videokonference. Uvedená opatření dopadla rovněž na činnost pracovních komisí Legislativní rady vlády. Plánované schůze pracovních komisí Legislativní rady vlády se konaly téměř výhradně ve formě videokonferencí. Pouze na podzim 2021 bylo na přechodnou dobu umožněno konání schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády za osobní přítomnosti jejich členů. Z celkem 64 schůzí pracovních komisí Legislativní rady vlády se v této podobě uskutečnily pouze 3. Přes veškerá organizační omezení související s bojem proti pandemii a z nich vyplývající ztížené podmínky pro jejich činnost se jak Legislativní radě vlády, tak jejím pracovním komisím i v roce 2021 podařilo kontinuálně zajistit svou činnost vymezenou Statutem Legislativní rady vlády a napomáhat tak kvalitě legislativních návrhů projednávaných vládou nebo vydávaných ministerstvy či jinými ústředními správními úřady.

Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, bylo v roce 2021 předloženo k projednání celkem 346 legislativních návrhů, z toho 82 návrhů zákonů (1 z nich byl ústavní), 2 návrhy věcných záměrů zákonů, 80 návrhů nařízení vlády a 182 návrhů vyhlášek.

Celkově se v roce 2021 uskutečnilo 9 zasedání Legislativní rady vlády, což je nejnižší počet zasedání za poslední 2 volební období. Na zasedáních Legislativní rady vlády bylo projednáno celkem 14 materiálů, z toho 12 návrhů zákonů (1 z nich byl ústavní) a 2 návrhy věcných záměrů zákonů. Kromě těchto 14 legislativních materiálů projednala Legislativní rada vlády 1 návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

V roce 2021 bylo k návrhům právních předpisů vypracováno celkem 9 stanovisek Legislativní rady vlády a 160 stanovisek předsedkyně, resp. předsedy Legislativní rady vlády.

Předsedkyně, resp. předseda Legislativní rady vlády dále vládě v roce 2021 předložili celkem 79 materiálů návrhu stanoviska vlády k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda (tj. k těm, které předložili poslanci, Senát nebo zastupitelstvo kraje).

Mezi významnější návrhy, které Legislativní rada vlády v roce 2021 projednávala, lze zařadit například návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jejichž cílem bylo především zakotvení stavu nebezpečí na ústavní úrovni, přičemž nově by mohla stav nebezpečí vyhlásit na celém území státu nebo jeho části i vláda. Navrhovaná úprava dále doplňovala a zpřesňovala ustanovení o prodloužení volebního období a odkladu konání voleb, zakotvovala na ústavní úrovni Ústřední krizový štáb a zpřesňovala publikaci rozhodnutí o vyhlášení krizových stavů. Mezi další významnější návrhy, kterými se Legislativní rada vlády zabývala, lze pak zahrnout rovněž návrh tzv. důchodové reformy sestávající ze tří samostatných návrhů zákonů, které měly přinést zásadní reformní kroky do oblasti důchodového pojištění.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty