Dokumenty

2. 8. 2021 12:59

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2020

Hlavní změnou v činnosti Legislativní rady vlády a jejích pracovních komisí v roce 2020 oproti letům předcházejícím bylo její ovlivnění pandemií onemocnění covid-19. V důsledku omezujících opatření zavedených na Úřadu vlády ČR proti šíření onemocnění covid-19 Legislativní rada vlády na jaře 2020 nezasedala nebo se její zasedání konala formou videokonferencí. Ve formě videokonferencí se zasedání Legislativní rady vlády následně konala opět od podzimu 2020, a to až do konce roku. Uvedená opatření dopadla rovněž na činnost pracovních komisí Legislativní rady vlády. Pracovní komise Legislativní rady vlády na jaře 2020 (až do začátku června 2020) nezasedaly a legislativní materiály byly v této době projednávány výhradně ve zkráceném řízení v tzv. proceduře per rollam. Od podzimu 2020 až do konce roku se zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády konala pouze formou videokonferencí. Přes veškerá organizační omezení související s bojem proti pandemii a z nich vyplývající ztížené podmínky pro jejich činnost se jak Legislativní radě vlády, tak jejím pracovním komisím i v roce 2020 podařilo kontinuálně zajistit svou činnost vymezenou Statutem Legislativní rady vlády a napomáhat tak kvalitě legislativních návrhů projednávaných vládou nebo vydávaných ministerstvy či jinými ústředními správními úřady.  

Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, bylo v roce 2020 předloženo k projednání celkem 386 legislativních návrhů, z toho 156 návrhů zákonů (žádný nebyl ústavní), 5 návrhů věcných záměrů zákonů, 76 návrhů nařízení vlády a 149 návrhů vyhlášek.

Celkově se v roce 2020 uskutečnilo 16 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 31 materiálů, z toho 27 návrhů zákonů a 4 návrhy věcných záměrů zákonů. V roce 2020 Legislativní rada vlády neprojednala žádný návrh ústavního zákona, návrh prováděcího právního předpisu ani žádný nelegislativní materiál.

V roce 2020 bylo k návrhům právních předpisů vypracováno celkem 16 stanovisek Legislativní rady vlády a 213 stanovisek předsedkyně Legislativní rady vlády.

Předsedkyně Legislativní rady vlády dále vládě v roce 2020 předložila celkem 118 materiálů návrhu stanoviska vlády k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda (tj. k těm, které předložili poslanci, Senát nebo zastupitelstvo kraje).

V roce 2020 se rovněž uskutečnilo celkem 86 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž pracovní komise projednávaly legislativní návrhy předložené vládě a návrhy vyhlášek ústředních správních úřadů.

Mezi složitější či stěžejní návrhy, které Legislativní rada vlády v roce 2020 projednávala, lze zařadit zejména návrh stavebního zákona a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona, dále návrh zákona o ochraně oznamovatelů a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona, návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, návrh zákona o prověřování zahraničních investic nebo návrh zákona o veřejných dražbách a s ním souvisejícího doprovodného změnového zákona, u nichž šlo o nové a složité právní úpravy, nebo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů, v jehož případě se jednalo o věcně složitou a rozsáhlou právní úpravu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty