Dokumenty

12. 2. 2021 15:52

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2019

Rok 2019 byl pro Legislativní radu vlády rokem výjimečným zejména z toho důvodu, že byl pro Legislativní radu vlády rokem jubilejním. Dne 5. prosince 2019 uplynulo přesně 50 let ode dne, kdy bylo přijato usnesení vlády, jímž byla Legislativní rada vlády jako poradní orgán vlády pro oblast legislativy ustavena.


Legislativní radě vlády, resp. jejím pracovním komisím, bylo v roce 2019 předloženo k projednání celkem 285 legislativních návrhů, z toho 96 návrhů zákonů (včetně 2 ústavních), 2 návrhy věcných záměrů zákonů, 55 návrhů nařízení vlády a 132 návrhů vyhlášek.


Celkově se v roce 2019 uskutečnilo 16 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 36 materiálů. Ve všech případech šlo o návrhy zákonů, kterých bylo celkem 30, přičemž 6 z nich bylo projednáváno opakovaně. V roce 2019 Legislativní rada vlády neprojednala žádný návrh ústavního zákona, návrh věcného záměru zákona, návrh prováděcího právního předpisu ani žádný nelegislativní materiál.


V roce 2019 bylo k návrhům právních předpisů vypracováno celkem 14 stanovisek Legislativní rady vlády a 120 stanovisek předsedy nebo předsedkyně Legislativní rady vlády, z nichž 8 bylo vypracováno k upravenému materiálu po přerušení jeho projednávání v Legislativní radě vlády.


Předseda nebo předsedkyně Legislativní rady vlády dále vládě v roce 2019 předložili celkem 104 materiálů se stanoviskem k návrhům zákonů, jejichž předkladatelem není vláda (tj. které podali poslanci, Senát nebo zastupitelstvo kraje).


V roce 2019 se rovněž uskutečnilo celkem 115 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž pracovní komise projednávaly legislativní návrhy předložené vládě a návrhy vyhlášek ústředních správních úřadů.


Mezi složitější či stěžejní návrhy, které Legislativní rada vlády v roce 2019 projednávala, lze zařadit například návrhy zákonů tvořící věcně složitou a rozsáhlou úpravu tzv. nové odpadové legislativy – návrh novely zákona o obalech, návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh doprovodného změnového zákona, které navazovaly na obdobnou úpravu nové odpadové legislativy předložené Legislativní radě vlády v závěru předchozího volebního období a na její půdě již nedoprojednané, dále pak věcně složitý a odborně diskutovaný návrh novely zákona o státním zastupitelství a zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů nebo též návrh zákona o hromadných žalobách a návrh doprovodného změnového zákona k němu. V neposlední řadě je třeba mezi významné materiály projednávané legislativními orgány vlády v roce 2019 zařadit rovněž návrh věcného záměru stavebního zákona, který nebyl, zejména z časových důvodů omezeného prostoru před projednáváním vládou, projednáván přímo v plénu Legislativní rady vlády, ale k jeho projednání ustavenou pracovní komisí Legislativní rady vlády složenou z některých členů Legislativní rady vlády a vybraných členů některých pracovních komisí Legislativní rady vlády. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty