Dokumenty

22. 5. 2017 14:54

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2016

Výroční zprávu o činnosti LRV za rok 2016 projednala vláda na své schůzi dne 15. května 2017.

Legislativní radě vlády, jejíž role v legislativní činnosti vlády je nezastupitelná i z hlediska dalšího legislativního procesu v Parlamentu České republiky, bylo v roce 2016 přeloženo k projednání celkem 373 legislativních návrhů, z toho bylo 8 návrhů věcných záměrů zákonů, 101 návrhů zákonů včetně 2 návrhů ústavních zákonů, 88 návrhů nařízení vlády a 176 návrhů vyhlášek, které zpravidla projednávají pouze pracovní komise Legislativní rady vlády. Dále Legislativní rada vlády na základě rozhodnutí vlády ze dne 8. února 2016 projednala a zaujala stanovisko k materiálu „Právní postavení předsedy a místopředsedy Energetického regulačního úřadu“. Tento nelegislativní materiál (vládní čj. 231/16) následně projednala vláda na své schůzi dne 29. února 2016 a svým usnesením č. 179 vzala na vědomí stanovisko Legislativní rady vlády, v němž doporučila vládě vycházet z toho, že se zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ani po 1. lednu 2016 na předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu nevztahuje. Z předloženého materiálu vyplývá, že v roce 2016 se uskutečnilo celkem 21 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 55 návrhů právních předpisů, o jejichž projednávání na plénu Legislativní rady vlády rozhodl její předseda právě s ohledem na složitost navrhované právní úpravy a nezbytnosti řešení složitých právních problémů týkajících se často slučitelnosti návrhu s ústavním pořádkem České republiky nebo slučitelnosti s právem Evropské unie, a dále projednala shora uvedený nelegislativní materiál, týkající se aplikace nového zákona o státní službě. Předseda Legislativní rady vlády v roce 2016 předložil vládě celkem 151 stanovisek předsedy Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů předložených vládě, u nichž bylo rozhodnuto, že nebudou projednány na Legislativní radě vlády. Dále ve sledovaném období předložil předseda Legislativní rady vlády na program schůze vlády celkem 90 materiálů obsahujících stanovisko vlády k návrhům zákonů předložených poslanci, Senátem nebo zastupitelstvem kraje. Ve sledovaném období se uskutečnilo celkem 146 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž bylo projednáno, kromě legislativních návrhů předložených vládě, také 176 návrhů vyhlášek, které vláda neprojednává. Legislativní činnost se v roce 2016 zaměřila na plnění závazků vlády v oblasti legislativy vyplývajících z Programového prohlášení vlády, z Koaliční smlouvy a z členství České republiky v Evropské unii. Mezi stěžejní projednávané návrhy lze zařadit zejména návrh ústavního zákona, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro stanovení počtu podpisů petentů při volbě prezidenta republiky (snížení z dosavadních 50 000 na 8 000 ověřených podpisů). Dalšími důležitými návrhy, které Legislativní rada vlády ve sledovaném období posuzovala, je zejména dokončení projednávání návrhu zákona o státním zastupitelství, projednávání návrhu rozsáhlé novely stavebního zákona, tzv. velké novely zákoníku práce, novely zákona o ochraně přírody a krajiny, návrhu zákona upravujícího vysokorychlostní komunikace, zcela novou právní úpravu problematiky znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů a s tím související úpravu postavení soudních tlumočníků a překladatelů, a dále návrhy zákonů tzv. odpadového hospodářství (návrh zákona o odpadech a související návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností), projednávání implementační novely zákona o pobytu cizinců nebo novelu zákona o justiční spolupráci ve věcech trestních.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty