Dokumenty

12. 5. 2016 12:26

Výroční zpráva o činnosti LRV za rok 2015

Výroční zprávu o činnosti LRV za rok 2015 projednala vláda na své schůzi dne 11. května 2016.

Legislativní radě vlády, jejíž role v legislativní činnosti vlády je nezastupitelná i z hlediska dalšího legislativního procesu v Parlamentu České republiky, bylo v roce 2015 přeloženo k projednání celkem 409 legislativních návrhů, z toho bylo 8 návrhů věcných záměrů zákonů, 121 návrhů zákonů včetně 1 návrhu ústavního zákona, 84 návrhů nařízení vlády a 196 návrhů vyhlášek, které zpravidla projednávají pouze pracovní komise Legislativní rady vlády. Dále Legislativní rada vlády na základě rozhodnutí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu projednala a zaujala stanovisko k materiálu „Analýza ústavnosti právní úpravy vydávání souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 252/2014 Sb.“; tento nelegislativní materiál vláda projednala na své schůzi dne 24. června 2015.

Z předloženého materiálu vyplývá, že v roce 2015 se uskutečnilo celkem 29 zasedání Legislativní rady vlády, na kterých bylo projednáno celkem 89 návrhů právních předpisů, o jejichž projednávání na plénu Legislativní rady vlády rozhodl její předseda právě s ohledem na složitost navrhované právní úpravy a nezbytnosti řešení složitých právních problémů týkajících se často slučitelnosti návrhu s ústavním pořádkem České republiky nebo slučitelnosti s právem Evropské unie.

Předseda Legislativní rady vlády v roce 2015 předložil vládě celkem 124 stanovisek předsedy Legislativní rady vlády k návrhům právních předpisů předložených vládě. Dále ve sledovaném období předložil vládě celkem 57 materiálů pro schůzi vlády obsahujících stanovisko vlády k návrhům zákonů předložených podle čl. 41 odst. 2 Ústavy České republiky poslancem, skupinou poslanců, Senátem nebo zastupitelstvem kraje.

Ve sledovaném období se uskutečnilo celkem 171 zasedání pracovních komisí Legislativní rady vlády, na nichž bylo projednáno, kromě legislativních návrhů předložených vládě, také 196 návrhů vyhlášek, které vláda neprojednává.

Mezi stěžejní návrhy projednávané Legislativní radou vlády v roce 2015 lze zařadit zejména návrhy ústavních zákonů, k jejichž přijetí se vláda zavázala ve svém Programovém prohlášení; ve sledovaném období Legislativní rada vlády dokončila z roku 2014 projednávání návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a návrhu ústavního zákona měnícího znění Ústavy České republiky, a dále projednala návrh ústavního zákona upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Dalšími důležitými návrhy, které Legislativní rada vlády ve sledovaném období posuzovala, jsou zejména zákon o státním zastupitelství, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákony v oblasti finančního trhu, regulace podnikání a regulace hazardních her, zákony týkající se oblasti daní, resp. problematiky daňových úniků, zákony upravující insolvenci, zákony týkající se sociálního zabezpečení a pracovního práva nebo úpravy vzdělávání, dopravy nebo nového konceptu úpravy odpovědnosti za přestupky, ale také zákony související s oblastí boje proti korupci (prokazování původu majetku, evidence tržeb apod.) a další důležité zákony předkládané zejména na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty