Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

2. 5. 2022 10:28

Plán legislativních prací vlády na rok 2022

Plán legislativních prací vlády na rok 2022 byl schválen usnesením vlády č. 332 ze dne 27. dubna 2022.

květen 2022

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé související předpisy
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Věcný záměr zákona o obranném fondu
  Předkladatel: ministryně obrany
  Spolupředkladatel: ministr financí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti kontroly zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

červen 2022

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o správě voleb
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a některé další související zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministr financí

 • Návrh nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska přístupnosti při jejích dodávání na trh
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 • Návrh nařízení vlády k provedení zákona o požadavcích na přístupnost služeb
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

 • Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny
  ​Předkladatel: ministr zemědělství

červenec 2022

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.  
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství​

srpen 2022

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona o účetnictví
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o účetnictví
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2023
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů pro rok 2023
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
  Předkladatel: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Spolupředkladatel: ministryně pro vědu, výzkum a inovace
   
 • Návrh zákona o vnitrostátních omezujících opatřeních proti závažnému porušování lidských práv, šíření a používání chemických zbraní, kybernetickým útokům a terorismu (sankční zákon)
  Předkladatel: ministr zahraničních věcí
  Spolupředkladatel: ministr financí
   

září 2022

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu

 • Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
  Spolupředkladatel: ministryně pro vědu, výzkum a inovace

 • Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 • Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 • Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 • Návrh zákona o veřejných dražbách
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
  Spolupředkladatel: předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu

 • Věcný záměr zákona o vytváření, sdílení, užití a správě informací o stavbě během jejich celého životního cyklu (věcný záměr zákona o informačním modelování staveb)
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti

 • Návrh zákona o ochraně oznamovatelů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti

 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti

 • Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění některé související zákony
  Předkladatel: ministr zemědělství

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
  ​Předkladatel: ministryně životního prostředí

říjen 2022

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na regeneraci vybraných specifických brownfieldů
  Předkladatel: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.
  Předkladatel: ministr financí
   
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na území státu, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území státu a zásadách jejich používání
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  ​Předkladatel: ministryně životního prostředí
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Předkladatel: ministryně životního prostředí

 • Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
  Předkladatel: ministryně životního prostředí

listopad 2022

 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2023 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
  ​Předkladatel: ministryně obrany

prosinec 2022

 • Věcný záměr zákona o posuzování bezpečnostní spolehlivosti dodavatelů do strategicky významné infrastruktury elektronických komunikací
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost
   
 • Návrh zákona o zbraních
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o munici
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády o stupních základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o sociálním podnikání
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatelé: místopřeseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, ministr průmylu a obchodu, ministr zemědělství, ministryně životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona o odnětí nebo omezení práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
  Předkladatel: místopřeseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Věcný záměr zákona o cestovním ruchu
  Předkladatel: místopřeseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
   
 • Věcný záměr zákona o některých opatřeních týkajících se výstavby a provozování vysokorychlostních železničních tratí
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh energetického zákona
  Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
   
 • Návrh zákona o hromadném řízení
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona o lobbování
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
  Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
  Spolupředkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr spravedlnosti
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr škosltví, mládeže a tělovýchovy
   
 • Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  Předkladatel: ministryně životního prostředí
   

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Odkazy

Eklep pro veřejnost

Zpřístupňuje vládní dokumenty legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu.

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie