Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

4. 1. 2021 16:16

Plán legislativních prací vlády na rok 2021

Plán legislativních prací vlády na rok 2021 byl schválen usnesením č. 1309 ze dne 14. prosince 2020.

Plán legislativních prací vychází z úkolů vyplývajících z Koaliční smlouvy, Programového prohlášení vládyVýhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2022 a reflektuje závazky České republiky vyplývající z členství v Evropské unii. Předložený návrh Plánu obsahuje celkem 53 legislativních úkolů, z toho 2 věcné záměry zákonů, 4 návrhy zákonů, 15 návrhů novel zákonů, 14 návrhů nařízení vlády, 17 návrhů novel nařízení vlády a v 1 případě dosud nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Vláda chce mimo jiné navrhnout novely zákoníku práce, zákona o spotřebních daních nebo o ochraně spotřebitele. Navrhnout chce také věcný záměr zákona o sociální práci, návrh energetického zákona či návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Spolu s plánem byl předložen Výhled implementačních prací vlády na rok 2021 a další léta.

leden 2021

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatelé: ministr obrany, ministryně spravedlnosti a 1 místopředseda vlády a ministr vnitra

únor 2021

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo dopravy)
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo dopravy)
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb.
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a o změně některých souvisejících nařízení vlády
  Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2021

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí

duben 2021

 • Návrh nařízení vlády o Katalogu oblastí utajovaných informací
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo dopravy)
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)

červen 2021

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: předseda vlády
  Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby
   
 • Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Věcný záměr zákona o sociální práci
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

červenec 2021

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Předkladatel: ministr dopravy
   
 • Návrh nařízení vlády o úhradě nákladů na financování služby péče o dítě v jeslích rodičem a normativech k příspěvku na provoz jeslí
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí

srpen 2021

 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2022
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  Spolupředkladatel: předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)Spolupředkladatel: Český telekomunikační úřad
   
 • Návrh zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
  Předkladatel: ministr zdravotnictví

září 2021

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Návrh právní úpravy transponující do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
  Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. …./2020 Sb. o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
  Předkladatel: ministr životního prostřední
  Spolupředkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)

říjen 2021

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
  Předkladatel: ministr zemědělství
  Spolupředkladatel: předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr zemědělství
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024
  Předkladatel: ministr životního prostředí

listopad 2021

 • Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání pro příslušníky bezpečnostních sborů a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
  Předkladatel: ministr kultury
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
  Předkladatel: ministr obrany
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
  Předkladatel: ministryně práce a sociálních věcí
   
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

prosinec 2021

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
   
 • Věcný záměr zákona o finančním arbitrovi
  Předkladatel: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
   
 • Návrh energetického zákona
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy (úkoly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí
   
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  Předkladatel: ministr životního prostředí

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X