Dokumenty

21. 12. 2011 15:45

Plán legislativních prací vlády na rok 2012

Plán legislativních prací vlády na rok 2012 byl schválen usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 941.

leden 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o státním občanství České republiky
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

únor 2012

Návrh zákona o Vojenské policii
Předkladatel: ministr obrany

Věcný záměr zákona o vojenském letectví (zákon o létání státních letadel)
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

březen 2012

Věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: předseda vlády
Spolupředkladatel: ředitel Bezpečnostní informační služby a ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr obrany

Věcný záměr zákona o stávce
Předkladatel: ministr práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministr vnitra, ministr obrany, předseda Českého báňského úřadu, ředitel Bezpečnostní informační služby a ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace

Věcný záměr zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu a ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Věcný záměr zákona o vzdělávání
Předkladatel: ministr školství

Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

Věcný záměr zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

duben 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr financí a guvernér České národní banky

Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
Předkladatel: ministr školství
Spolupředkladatel: zmocněnkyně vlády pro lidská práva a ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr školství

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví
Spolupředkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

květen 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o dani z nemovitostí
Předkladatel: ministr financí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
Předkladatel: ministryně kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše služebních tarifů, seznam speciálních odborností, kterým je poskytován kvalifikační příplatek a jeho výše a druhy činností, za které náleží zvláštní příplatek
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Předkladatel: ministr školství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředsedkyně vlády a předsedkyně LRV

červen 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Věcný záměr zákona o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci finančních služeb)
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o směnárenské činnosti
Předkladatel: ministr financí

Návrh ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti
Předkladatel: ministr financí
Spolupředkladatel: předseda vlády

Věcný záměr památkového zákona
Předkladatel: ministryně kultury

Návrh zákona o dlouhodobé zdravotně sociální péči
Předkladatel: ministr práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o vysokých školách
Předkladatel: ministr školství

Návrh zákona o finanční pomoci studentům
Předkladatel: ministr školství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a o změně kompetenčního zákona
Předkladatel: ministr školství
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: místopředsedkyně vlády a předsedkyně LRV

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů
Předkladatel: ministr vnitra
Spolupředkladatel: místopředsedkyně vlády a předsedkyně LRV

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku)
Předkladatel: ministr zdravotnictví
Spolupředkladatel: ministr dopravy, ministr pro místní rozvoj, ministr vnitra a ministr životního prostředí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Předkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Předkladatel: ministr zemědělství

červenec 2012

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh volebního zákona
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím volebního zákona
Předkladatel: ministr vnitra

srpen 2012

Návrh zákona o kolektivním investování
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kolektivním investování
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o příjmových daních
Předkladatel: ministr financí
Spolupředkladatel: ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o příjmových daních a v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
Předkladatel: ministr financí
Spolupředkladatel: ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
Předkladatel: ministr financí

Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona o znalcích
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zdravotnictví

září 2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

říjen 2012

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a obezřetnostního dohledu nad nimi
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2013
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2013 a 2014 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2013 a 2014
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministryně kultury

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr práce a sociálních věcí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2013
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
Předkladatel: ministr zemědělství

listopad 2012

Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dohledu nad finančním trhem
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona o vojenském letectví (zákon o létání státních letadel)
Předkladatel: ministr obrany

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Předkladatel: ministr práce a sociálních věcí

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Předkladatel: ministr práce a sociálních věcí

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

prosinec 2012

Věcný záměr zákona o silniční dopravě
Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Předkladatel: ministr dopravy

Věcný záměr zákona o dráhách
Předkladatel: ministr dopravy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr obrany

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr obrany

Věcný záměr zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením
Předkladatel: ministr práce a sociálních věcí
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví a ministr školství

Návrh nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, týkající se bytového spoluvlastnictví
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Návrh zákona o převodu vlastnictví k některým družstevním bytům
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Věcný záměr zákona o komoditních burzách
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: ministr zemědělství

Návrh zákona o poskytování právní pomoci
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh rejstříkového zákona
Předkladatel: ministr spravedlnosti

Návrh zákona o dobrovolnictví
Předkladatel: ministr školství
Spolupředkladatel: ministr vnitra a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Věcný záměr zákona o přestupcích a o řízení o nich
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr vnitra

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Předkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích
Předkladatel: ministr zdravotnictví
Spolupředkladatel: ministr školství

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr zdravotnictví

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie