Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 2. 2013 9:45

Výsledky 114. zasedání LRV dne 21.2.2013

Legislativní rada vlády projednala na svém 114. zasedání ve čtvrtek 21. února 2013 následující návrhy zákonů:


1. Návrh zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 1321/12.

Návrh zákona vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, konkrétně z úkolu s názvem „Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí státu“.

Cílem návrhu zákona je stanovit pravidla pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a s majetkovou účastí územních samosprávných celků, a to tak, aby uvedené osoby byly vybírány transparentním a nediskriminačním způsobem, kdy hlavním kriteriem výběru osoby zastupující zájmy státu, kraje nebo obce bude odbornost a schopnost účinně prosazovat majetkové zájmy daného subjektu.

Legislativní rada vlády nedoporučuje vládě návrh zákona schválit v předložené podobě.


2. Návrh zákona o povinném značení lihu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu (předkládá ministr financí Ing. Miroslav Kalousek) – č.j. 1340/12.

Účelem návrhu zákona o povinném značení lihu je především zajištění identifikačního značení lihu pro daňové účely v zájmu zamezení daňovým a celním únikům, dále pak zamezení nelegální výrobě lihu a zajištění, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s platnými právními předpisy. Tento návrh zákona nahradí stávající zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Nová právní úprava nadále vychází ze základního principu, že kontrolní páska je určena ke značení spotřebitelského balení lihu, neobsahuje spotřební daň a její funkce je výhradně kontrolní. Návrh zákona je oproti zákonu č. 676/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lépe provázán s právní úpravou spotřebních daní a po procesní stránce bude podřízen režimu daňového řádu. Návrh zákona přináší například následující opatření věcného charakteru:
• snížení objemu spotřebitelského balení lihu z 6 litrů na 1 litr; výjimku budou představovat spotřebitelská balení ve skle do objemu 3 litrů (zejména tzv. dárková balení) za podmínky, že se nebudou nacházet v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou spotřebu,
• kombinace správních deliktů, které na jedné straně postihnou porušení povinnosti držitele kontrolních pásek zajistit ochranu těchto pásek (se zvýšenou sankcí v případě, že toto porušení vedlo ke ztrátě, zničení nebo odcizení kontrolních pásek) a na druhé straně postihnou ztrátu nebo zničení kontrolních pásek jejich držitelem (a to s výší sankce odpovídající výši spotřební daně z lihu odpovídající lihu potenciálně označenému těmito kontrolními páskami),
• nové přesnější vymezení neznačeného lihu a explicitní zákaz nakládání s neznačeným lihem,
• zpřísnění podmínek registrace osob povinných značit líh (zejména výrobci a dovozci) a sledování jejich průběžného plnění registrovanými osobami
• zavedení obdobného systému registrace též pro distributory lihu včetně povinnosti nakupovat a prodávat líh ve spotřebitelském balení pouze v řetězci: registrovaná osoba povinná značit líh – registrovaný distributor – konečný prodejce,
• zavedení povinnosti osoby povinné značit líh, resp. distributora lihu složit kauci, a to ve výši 5 miliónů Kč, tedy úměrné potenciálním sankcím za správní delikty podle návrhu zákona,
• zveřejňování klíčových údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu,
• stanovení povinnosti vracet sejmuté neporušené kontrolní pásky správci spotřební daně z lihu,
• posílení kontrolních a sankčních kompetencí České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, živnostenských úřadů a orgánů Finanční správy České republiky k postihu porušování povinností při značení lihu,
• zavedení nové generace kontrolních pásek, zejména nové ochranné prvky, resp. jejich kombinace uvádění na kontrolní pásce údaje o přesném obsahu lihu ve spotřebitelském balení
• zavedení povinného kamerového systému instalovaného na místech značení lihu,
• posílení kontrolního systému v rámci trhu s lihem.
Současně s návrhem zákona o povinném značení lihu je předkládán i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrhy obou zákonů schválit ve znění jejího stanoviska.


3. Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu (předkládá ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková) – č.j. 1332/12.

Cílem připravované právní úpravy je nastavit oproti stávajícímu zákonu o státní památkové péči z roku 1987 koncepčně nově pravidla takovým způsobem, aby nová právní úprava lépe reagovala na změny ve společnosti a vytvářela odpovídající právní prostředí pro péči o památkový fond, a to tak, aby nedocházelo ke škodám a úbytku kulturního dědictví. Nový památkový zákon má přesněji vymezit veřejný zájem na ochraně památkového fondu a v návaznosti na správní řád a stavební zákon vytvořit účinné a transparentní podmínky pro zajištění optimální péče o tento fond motivující vlastníky součástí památkového fondu k jeho průběžné údržbě. Dalším cílem nového zákona má být výrazné zpružnění a zefektivnění systému památkové péče zejména využitím komunikačních a informačních technologií.

Legislativní rada vlády doporučila vládě schválit návrh věcného záměru zákona ve znění jejího stanoviska.


4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.) – č.j. 1353/12.

Cílem předloženého návrhu zákona je změnit v návaznosti na základní předpisy rekodifikace civilního práva hmotného související zákony. Navrhovaný zákon se soustředí především na promítnutí věcných změn, současně v některých případech dochází i k promítnutí terminologických změn, a to tam, kde je změna terminologie spojena i se změnou obsahu, resp. tam, kde dochází k podstatné změně stávajícího institutu. Součástí předloženého návrhu zákona nejsou změny, které budou činěny samostatně (např. přijetím zákona o veřejném opatrovníkovi či zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob), nebo jejichž provedení v návaznosti na občanský zákoník či zákon o obchodních korporacích bude součástí samostatných novel.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.) – č.j. 1351/12.

Cílem návrhu novely občanského soudního řádu je přizpůsobit právní úpravu procesního soukromého práva přijatým změnám soukromého práva hmotného. V rámci tohoto procesu dojde k rozdělení úpravy civilního soudního řízení do dvou samostatných zákonů, a to občanského soudního řádu, jehož novela je navrhována předloženým návrhem zákona, a souběžně předkládaného nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Vztah obou uvedených zákonů bude založen na principu subsidiarity, kdy občanský soudní řád představuje obecný procesní předpis. Součástí předloženého návrhu zákona jsou rovněž novely zákona o soudních poplatcích, zákona o státním zastupitelství, soudního řádu správního a zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X