Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 4. 2009 13:20

50. mimořádné zasedání LRV 7. - 9. 4. 2009

50. mimořádné zasedání Legislativní rady vlády ČR proběhne v prostorách Justiční akademie v Kroměříži.

Vládní legislativci mají na programu třídenního jednání následující návrhy zákonů:

1. Návrh občanského zákoníku (č.j. 66/09)

Cílem předloženého návrhu zákona je nahradit nevyhovující dosavadní právní úpravu, (obsaženou v občanském zákoníku z r. 1964) novou právní úpravou, odpovídající současným i budoucím poměrům. Jde o obecný základní kodex soukromého práva evropského kontinentálního typu, který respektuje jak právo EU, tak i závazky ČR, vyplývající z mezinárodních smluv. Tato kodifikace upravuje postavení osob, jejich soukromá práva a soukromé povinnosti vznikající z jejich vzájemného styku, shrnuje hlavní právní pravidla vztahující se k soukromým právním záležitostem a současně ponechává co nejširší prostor svobodné iniciativě jednotlivce. Podle jednotlivých ucelených okruhů otázek soukromého práva je zákon členěn na části upravující zejména problematiku právního postavení člověka jako jednotlivce, postavení právnických osob, rodinu a rodinné vztahy, majetek a nakládání s majetkem (a to i po smrti člověka), práva a povinnosti vzniklá člověku ze závazků vůči jiným z jeho soukromého styku s jinými osobami a další. V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku předpokládáme nezbytnou úpravu mnoha dalších právních předpisů, která bude dle předkladatele provedena formou samostatného zákona (ten bude vypracován až po ustálení konečného znění občanského zákoníku v průběhu legislativního procesu).

2. Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (č.j. 68/09)

Cílem předloženého návrhu zákona (který společně s návrhem nového občanského zákoníku a návrhem zákona o mezinárodním právu soukromém představuje rekodifikaci soukromého práva) je úprava fungování obchodních korporací - tedy obchodních společností a družstev. Norma vychází z návrhu občanského zákoníku a respektuje standardní zásady obecného práva soukromého. Jde o úspornou úpravu, protože do návrhu občanského zákoníku byla zapracována řada institutů, které byly v dosavadní právní úpravě součástí obchodního zákoníku (např. úprava nekalé soutěže, závazkového práva, prokury). Zákon vychází z obecné zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Návrh tedy sice nemění zcela zásadním způsobem stávající právní úpravu obchodních společností a družstev (celá řada pravidel je určena evropským právem, kdy bylo nutno tato transpoziční ustanovení převzít), na druhé straně bylo účelné v některých případech odchýlit se od dosavadní právní úpravy kvůli zajištění vyšší konkurenceschopnosti české právní úpravy s úpravou zahraniční. Jedná se například o liberalizaci společnosti s ručením omezeným (např. opuštění povinnosti tvorby základního kapitálu ve výši 200 000,-- Kč), dále o správu obchodních korporací (přísnější a ucelenější správa obchodních korporací), o úpravu struktury akciové společnosti (možnost volby mezi dualistickou a monistickou strukturou řízení společnosti) a v neposlední řadě o zavedení pojmu „závod“ (podnikatelem vytvořený soubor obchodního jmění jako jednoznačný objekt právních vztahů). Navržená právní úprava družstev respektuje princip nového občanského zákoníku coby základního zákona českého soukromého práva; jeho obecná úprava právnických osob bude tudíž pro družstva subsidiárně použita.

Do návrhu zákona nebyla kromě jiného zařazena úprava obchodního rejstříku, která bude řešena samostatným zákonem.

3. Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém (č. j. 67/09)

Cílem návrhu zákona je rekodifikace úpravy právních vztahů s mezinárodním prvkem. Zákon upravuje právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech, dále postup soudů a jiných orgánů při úpravě těchto poměrů a rozhodování o nich včetně postupu v řízení (jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném), uznávání a výkon cizích rozhodnutí, právní pomoc ve styku s cizinou, některé záležitosti týkající se úpadku, některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Tento návrh zákona by měl nahradit dosavadní právní úpravu vztahů s mezinárodním prvkem obsaženou v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

(Všechny 3 uvedené návrhy předkládá min. spravedlnosti.)

O výsledcích zasedání LRV vydáme tiskovou zprávu.

Simona Cigánková, mluvčí ministra a předsedy LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X