Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Úřední deska Etické komise České republiky

12. 9. 2012 9:55

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, je Etická komise povinna zveřejnit tyto informace.

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) je samostatný a nezávislý správní orgán, který je zřízen zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (§ 7 odst. 1) (dále jen zákon č. 262/2011 Sb.), a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Ministerstva obrany ČR o zamítnutí žádostí o udělení osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu a odvoláních proti rozhodnutí o zrušení tohoto osvědčení.
Etická komise se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.
Členové Etické komise jsou voleni na funkční období pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.
Působnost Etické komise upravuje ustanovení § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

 1. důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Etická komise je zřízena zákonem č. 262/2011 Sb. (§ 7).
  Důvodem jejího založení potřeba ustanovit nezávislý správní orgán, který by přezkoumával rozhodnutí Ministerstva obrany, kterým byla zamítnuta žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, nebo rozhodnutí, kterým bylo již vydané osvědčení zrušeno.
  Podmínky a principy, kterými se Etická komise při své činnosti řídí, upravuje zákon č. 262/2011 Sb., správní řád a další související zákony.
 2. popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:
  Etická komise se skládá z devíti členů, v jejichž čele stojí předseda, kterého volí a odvolává vláda z členů volených vládou.
  Informace o činnosti komise lze získat na úřední desce Etické komise, která je umístěna v budově Úřadu vlády – nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, a na internetových stránkách www.etickakomisecr.cz a stránkách Úřadu vlády ČR v sekci Poradní, pracovní a jiné orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR.
  Žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, pokud se týkají činnosti Etické komise, lze
   
  1.  v listinné podobě na adrese: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (podání musí být určeno Etické komisi),
  2. v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky Etické komise: 3kfc3xg nebo prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu vlády ČR na adrese: edesk@vlada.cz,
  3. osobně na adrese: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.
 3.  místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:
  Podle § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí Etické komise nelze dále odvolat.
  Podat návrh na obnovu řízení, které bylo ukončeno rozhodnutím Etické komise o odvolání, lze u Etické komise způsoby dle bodu 2. Návrh na obnovu řízení bude posouzen dle § 100 a násl. správního řádu.
 4. postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat:
  Etická komise postupuje při svém rozhodování kromě předpisů ústavního pořádku podle zákona č. 262/2011 Sb., a podle správního řádu, případně podle souvisejících právních předpisů.
 5. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  Etická komise postupuje při svém rozhodování kromě předpisů ústavního pořádku podle zákona č. 262/2011 Sb., a podle správního řádu, případně podle souvisejících právních a jiných předpisů.
  Zákon č. 262/2011 Sb.
  Usnesení Vlády ČR č. 332/2012, o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu .
  Jednací řád Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.
  Při poskytování informací Etická komise postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 6. sazebník úhrad za poskytování informací,
  Etická komise poskytuje informace o své činnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bezplatně.
 7. výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací:
  Etická komise zahájila činnost na svém prvním jednání dne 11. června 2012 a její první výroční zpráva bude zveřejněna na těchto stránkách v posledním čtvrtletí roku 2012.
 8. výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přistupu k informacím:
  Etická komise dosud výhradní licenci neposkytla.
 9. usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7:
  Vzhledem k tomu, že Etická komise poskytuje informace bezplatně, nebyla taková usnesení vydána.
 10. elektronická adresa podatelny Etické komise:
  edesk@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X