Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Bezpečnostní rada státu

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 7. 2002 0:00

Výbor pro zpravodajskou činnost

Výbor pro zpravodajskou činnost

 


 Vláda ČR svým usnesením ze dne 3. května 2000 č. 423, o zřízení Výboru pro zpravodajskou činnost ve znění usnesení ze dne 22. srpna 2001 č. 813 a usnesení ze dne 24. července 2002 č. 741 schválila Statut Výboru pro zpravodajskou činnost.

Statut
Výboru pro zpravodajskou činnost

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)               Výbor pro zpravodajskou činnost (dále jen “Výbor”) je stálým orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor samostatně nevyvíjí zpravodajskou činnost.

(2)               Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 3. května 2000 č. 423.

Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor zabezpečuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a  plánování opatření k  zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

(2) Výbor zejména

a) zajišťuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky;

b) zabezpečuje operativní meziresortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti a obrany České republiky;

c) posuzuje a projednává záměry plánovacích a přípravných aktivit v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky;

d) posuzuje a projednává požadavky státních orgánů uplatňované v  rámci zajišťování zpravodajské činnosti;

e) projednává vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům vztahujícím se k zajištění zpravodajské činnosti a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní radě státu;

f) posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České republiky ve věcně příslušných výborech Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);

g) zpracovává a projednává vlastní materiály v oblasti zajištění zpravodajské činnosti, týkající se především ochrany ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů a zajištění vnitřní bezpečnosti a obrany České republiky a sladění požadavků na zajištění zpravodajské činnosti.

Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 7 členů.

(2) Předsedou je předseda vlády. Výkonným místopředsedou je  místopředseda vlády a ministr vnitra, který řídí jednání a činnost Výboru, nerozhodne-li předseda Výboru jinak.

(3) Dalšími členy Výboru jsou:

a) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí,

b) ministr obrany,

c) ředitel Bezpečnostní informační služby,

d) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace,

e) ředitel Vojenského zpravodajství.

Článek 4
Předseda a členové Výboru

(1) Schůze Výboru svolává předseda Výboru pravidelně v řádném termínu, nejméně však jednou za tři měsíce, a dále dle potřeby. Návrh na svolání Výboru může předsedovi Výboru podat člen Výboru, pak se schůze svolá v nejbližším vhodném termínu.

(2) Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu.

Článek 5
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní pověřený útvar Úřadu vlády České republiky, kterým je Samostatné oddělení sekretariátu Výboru pro zpravodajskou činnost Bezpečnostní rady státu.

(2) Vedoucího sekretariátu jmenuje a odvolává na návrh Výboru vedoucí Úřadu vlády České republiky.

Článek 6
Externí spolupráce

(1) Výbor může na schůzi podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhů členů Výboru.

(2) Schůzí Výboru se pravidelně zúčastňuje ředitel Vojenského obranného zpravodajství, náčelník Vojenské zpravodajské služby a vedoucí sekretariátu Výboru.

 

Článek 7
Podvýbory a odborné pracovní skupiny

(1) K projednání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně příslušných ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.

Článek 8
Jednací řád a organizační řády

(1) Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Vnitřní strukturu Výboru a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.

(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Výboru pro zpravodajskou činnost schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dne 22. srpna 2001.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X