Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

13. 10. 2009 16:04

Záznam ze schůze BRS konané dne 5. října 2009

(usnesení č. 29-34)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen ,,BRS") řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jan Fischer, CSc. (dále jen ,,předseda BRS").

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální situaci v oblasti chřipky typu A(H1N1) v České republice

BRS vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, místopředsedou vlády a ministrem obrany, náměstkem ministra vnitra a zástupkyněmi Ministerstva zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í č. 29.

2. Zpráva o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizi

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 30.

3. Vyhodnocení plnění dokumentu ,,Národní akční plán boje proti terorismu, aktualizované znění pro léta 2007 - 2009"

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 31.

BODY PROJEDNANÉ BEZ ROZPRAVY

K bodům č. 4) až 6a) se neuskutečnila rozprava, k usnesením k těmto bodům bylo provedeno společné hlasování, kdy z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

4. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2010 - 2012

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 32.

5. Výchozí údaje ke cvičení CME 2009

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany

a přijala

u s n e s e n í č. 33.

6. Různé

a) Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2008

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 34.

Pro informaci:

1. Informace o zahájení provozu Informačního systému krizového řízení ČR

2. Informace o aktualizaci Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení

a plánování obrany státu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty