Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

21. 7. 2009 10:58

Záznam ze schůze BRS konané dne 2. července 2009

(usnesení č. 19-28)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jan Fischer, CSc. (dále jen „předseda BRS“).

 

1.  Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, o aktuální situaci v souvislosti s povodněmi, stavu onemocnění virem A/H1N1 na území České republiky a o možném zavedení vízové povinnosti pro občany České republiky ze strany Kanady

 

BRS vyslechla informace přednesené jednotlivými členy BRS a předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala

 

u s n e s e n í    č. 19.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

  

2.  Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2008

 

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í    č. 20.

 

Předseda BRS doporučil vzít materiál na vědomí a předložit jej na schůzi vlády s doporučením BRS.

 

 Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro (hlasování se nezúčastnil místopředseda vlády a ministr obrany).

  

3.  Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2008

 

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í    č. 21.

 

Předseda BRS doporučil vzít materiál na vědomí a předložit jej na schůzi vlády s doporučením BRS.

  

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

4. Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2008

           

BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

 

u s n e s e n í    č. 22.

  

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

  

5.  Harmonogram zpracování Národního plánu ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami

 

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í    č. 23.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

  

6.  Organizační řád mediální skupiny Ústředního krizového štábu

           

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 

u s n e s e n í    č. 24.

             

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

7. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2009 s výhledem na 1. pololetí 2010

           

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS bez rozpravy a přijala

 

u s n e s e n í    č. 25.

            

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

  

8.  Různé

a) Záměr zajišťování ochrany vzdušného prostoru České republiky

           

BRS projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem obrany

a přijala

 

u s n e s e n í    č. 26.

 

b) Krize v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do států EU, tranzitovaných přes území Ukrajiny – náměty na zvýšení připravenosti české energetiky na možné opakování včetně vyššího využití domácího nerostně-surovinového potenciálu

           

BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

 

u s n e s e n í    č. 27.

 

Předseda BRS doporučil schválit návrh usnesení BRS v předloženém znění, tj. vzít materiál na vědomí a předložit jej na schůzi vlády s doporučením BRS.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

 

c) Návrh změny usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 k Jednacímu řádu Ústředního krizového štábu

      

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra bez rozpravy a přijala

 

u s n e s e n í    č. 28.

 

Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

       

Pro informaci:

 

1.  Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky

 

2.  Informace o výstavbě společného česko-slovenského bojového uskupení EU

 

3.  Informace o zahájení provozu Informačního systému krizového řízení

      Tato informace byla stažena z programu schůze BRS.

 

4.  Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2008

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty