Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

19. 12. 2000 11:54

Záznam z 22. schůze BRS konané dne 19. 12. 2000

            (přijata usnesení č. 139-155)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády Ing. Miloš Zeman.Projednávání prvních tří bodů programu schůze se zúčastnili prezident republiky a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.1. Vyhodnocení opatření přijatých k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v době konání Výročních zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze v září 2000Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 139.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

2. Zpráva o přípravě organizace Summitu NATO v roce 2002 v České republice

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 140.

V úvodním vystoupení 1. náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že naše republika v kandidatuře na uskutečnění Summitu NATO v roce 2002 neměla protikandidáta. Na zasedání ministrů zahraničních věcí NATO ve dnech 14. a 15. prosince 2000 bylo rozhodnuto, že Praha bude místem konání tohoto zasedání. Konstatoval, že z toho vyplývá okamžitě zahájit přípravy na uskutečnění této významné akce. Mezinárodním sekretariátem NATO bylo sděleno, že konání Summitu by bylo nejvhodnější v období poloviny dubna až května a nebo v říjnu 2002. Uvedl, že materiál nastiňuje některé problémy, které budeme muset při přípravě Summitu řešit, a to zejména problematiku financování, bezpečnostních opatření, organizačního zabezpečení a v neposlední řadě harmonogram průběhu přípravy a vlastního konání této akce. V materiálu je doporučeno, aby k této akci byla ustanovena meziresortní pracovní skupina ze zástupců Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády, ministerstev zahraničních věcí, obrany, vnitra a financí a dále z Národního bezpečnostního úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy. Tato skupina by již do konce ledna 2001 vypracovala podrobnější materiál, který by se zabýval organizačními požadavky, harmonogramem, zpřesnil by finanční výdaje a byl by podán návrh na jmenování vládního zmocněnce (včetně jeho mandátu), který by tuto pracovní skupinu řídil.

V diskusi se nejvyšší ústavní činitelé shodli, že vzhledem ke konání voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002, je říjen vhodnějším termínem konání. V tomto smyslu bylo Ministerstvu zahraničních věcí uloženo, aby toto doporučení bylo tlumočeno členským zemím NATO.

Prezident republiky uvedl, že on inicioval myšlenku konání tohoto Summitu u nás, a to z důvodů, že to bude další významný krok, kterým bude naznačeno, že železná opona již neexistuje, protože to bude poprvé, kdy se bude Summit konat v nové členské zemi. Tím bude jasně naznačeno, že noví členové Aliance jsou plnoprávnými členy tohoto bezpečnostního společenství, že Aliance je něco nového než co bývala, že je to nová struktura, která čelí novým typům nebezpečí a hrozeb. Zdůraznil, že to bude i určité znamení pro další uchazečské země, které v tom budou vidět jasnou vůli Aliance rozšiřovat se dál. Zároveň se uskuteční setkání Aliance s Ruskem a Ukrajinou. Dále uvedl, že pro nás je to důležité v tom, že se tím hlásíme k plnoprávnému členství v Alianci, že tím demonstrujeme náš pocit spoluodpovědnosti za bezpečnost ve světě. Zdůraznil, že musí probíhat veškerá bezpečnostní opatření, ale na veřejnosti je potřeba více zdůrazňovat podstatu tohoto zasedání. V závěru uvedl, že jeho kancelář se bude aktivně podílet na přípravě, a že on sám má určité představy, jak toto zasedání, na základě jeho vlastních zkušeností, zpestřit.

Předseda Poslanecké sněmovny uvedl, že je dobře, že toto zasedání bude v Praze. Zároveň je potřeba umět našim občanům toto adekvátně vysvětlit. Uvedl, že je potřeba využít zkušeností získaných při organizování zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v září letošního roku v Praze.

V závěru diskuse předkladatel uvedl, že podzimní termín dává i více času na přípravu. Zdůraznil, že Summit bude zásadním způsobem odlišný od zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky, určitě bude mít výrazně politický rozměr, a proto je i významný politický konsensus, což bude mít i zahraničně politický rozměr.

3. Návrh novely Bezpečnostní strategie ČR

Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 141.

V úvodním vystoupení 1. náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že materiál byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení (ne všechny připomínky jsou akceptovány) a v závěru i Výborem pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, který jej doporučil k předložení Radě. Dále uvedl, že základním cílem je rozhodnout na schůzi Rady o předložení tohoto nadresortního a nadstranického materiálu vládě. Konstatoval, že předložený návrh byl široce diskutován na meziresortní pracovní úrovni, ale i na seminářích tzv. ?Bezpečnostní komunity ČR?, a je předkládán za všeobecného konsensu. Návrh byl již konzultován na semináři v Senátu a v Zahraničním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále uvedl, že teze návrhu jsou v souladu se Strategickou koncepcí NATO a struktura materiálu je inspirována obdobnými zahraničními dokumenty. Konstatoval, že vlastní dokument má dvě základní části, definiční část, která se zabývá základními východisky, tj. hlavními principy z nichž vychází bezpečnostní politika, dále se zabývá bezpečnostním prostředím a bezpečnostními zájmy České republiky. Druhou základní částí je prováděcí část, která se zabývá prostředky realizace bezpečnostních zájmů, tj. především zahraniční politikou, obrannou politikou, politikou v oblasti vnitřní bezpečnosti a hospodářskou politikou. Uvedl, že vláda by měla každé dva roky (v případě zásadních změn i dříve) posoudit bezpečnostní strategii z hlediska aktuálnosti a pokud to bude vyžadovat situace, tak provést její aktualizaci.

V diskusi bylo doporučeno, aby dokument v návaznosti na některé závěry zasedání Evropské rady EU v Nice více reagoval na Společnou evropskou bezpečnostní a obrannou politiku.

Předseda Poslanecké sněmovny mj. uvedl, že předložený text je možný, to je jeho plus i mínus, protože zásadním způsobem neprovokuje, je neutrální.

Prezident republiky mj. uvedl, že vytváření Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky a spolupráce s Aliancí musí být komplementární, nesmí být jedno na úkor druhého. Domnívá se, že uvedený obecný text je dostatečný.

Předkladatel v závěru diskuse zdůraznil, že problematika Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky se názorově teprve utváří, a proto není žádoucí se pouštět do hlubších konkrétností, pouze se může zpřesnit o závěry přijaté v Nice.

4. Modernizace tanku T-72

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 142.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

5. Informace o stavu naplňování zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů v Ministerstvu zahraničních věcí

Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 143.

V předloženém materiálu je uvedeno, že Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) projednává průběžně situaci v dané oblasti s Národním bezpečnostním úřadem. Vzhledem k tomu, že se v duchu zákonných norem nedaří ve stanovených termínech plnit některé požadavky, bude muset MZV vyvinout značné úsilí a přijmout řadu rozhodnutí tak, aby k 1. lednu 2001 byly vyřešeny stěžejní záležitosti alespoň na přechodnou dobu a byl vytvořen prostor pro jejich dokončení.

6. Informace o přípravě koncepčního řešení k snižování a k eliminaci důsledků informačního boje, cizího zpravodajského pronikání a kriminálního napadání informačních systémů

Rada projednala materiál předložený ministrem a vedoucím Úřadu vlády České republiky a přijala

u s n e s e n í č. 144.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

7. Zásady pro zavedení Preventivního bezpečnostního systému NATO v ČR

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 145.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

8. Informace o prováděcích předpisech navazujících na přijatý zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů a zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 146.

V materiálu se uvádí podrobný přehled prováděcích předpisů vyplývajících ze zmocňovacích ustanovení příslušných zákonů a současný stav jejich rozpracovanosti. Z přehledu vyplývá, že k okamžiku nabytí účinnosti příslušných zákonů (1. leden 2001) nabudou účinnosti všechna prováděcí nařízení vlády, vyjma úpravy informačních systémů krizového řízení. Nabytí účinnosti převážné většiny prováděcích vyhlášek se předpokládá do konce 1. čtvrtletí 2001, včetně vyhlášek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého báňského úřadu. Dále se uvádí, že dle analýzy Ministerstva pro místní rozvoj není nutné vydávat jejich samostatnou vyhlášku, pouze postačí doplnit příslušné ustanovení do vyhlášky Ministerstva vnitra, s čímž souhlasí. Je konstatováno, že určitý problém nastal pouze u Ministerstva dopravy a spojů, který je řešen usnesením Rady.

9. Informace o připravované vyhlášce Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy k provedení zákona č. 241/2000 Sb.,o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů

Rada projednala informaci přednesenou předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala

u s n e s e n í č. 147.

V úvodním vystoupení předkladatel uvedl, že vyhláška je již odeslána na Ministerstvo vnitra ke zveřejnění ve Sbírce. V předloženém materiálu je uvedeno, že návrh vyhlášky se zabývá zejména systémem nouzového hospodářství, tj. postupem zpracování plánu nezbytných dodávek, vytvářením pohotovostních zásob a plánem opatření hospodářské mobilizace. Účinnost vyhlášky se předpokládá od 1. února 2001.

10. Prognóza vývoje lidských zdrojů v ČR z hlediska zabezpečení obrany státu na léta 2001 až 2010

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 148. (zde příloha č.1)

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

11. Informace o zasedání Ministerské rady OBSE (Vídeň, 27. ? 28. listopadu 2000)

Rada projednala materiál přeložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 149.

V předložené zprávě je uvedeno, že zasedání (za předsednictví Rakouska) je považováno za neúspěšné, neboť nebylo dosaženo konsensu při přijímání tzv. ministerské deklarace. Nakonec byl přijat alespoň text k Jihovýchodní Evropě. Zasedání bylo ministrem zahraničních věcí využito k řadě bilaterálních jednání, především s rakouskou stranou (kapitola životního prostředí v rámci EU). Od 1. ledna 2001 bude OBSE předsedat Rumunsko.

12. Informace o průběhu a výsledcích ministerského zasedání Západoevropské unie (ZEU) v Marseille dne 13. listopadu 2000

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 150.

V úvodním vystoupení 1. náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že v předložené informaci je uvedeno, že na zasedání byla schválena marseillská deklarace, která bilancuje a hodnotí činnost ZEU, vytyčuje postup při útlumu jednotlivých aktivit ZEU. Postupně budou různé aktivity ZEU převáděny do EU (do 2. pilíře, tj. do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky) a utlumována činnost ZEU. Dále je uvedeno, že ZEU ve skutečnosti zcela nezanikne, neboť jejím smluvním základem je tzv. Modifikovaná bruselská smlouva, která v čl. 5 hovoří o kolektivní obraně členských států. S úvahami o přesunu do EU nesouhlasily neutrální státy EU.

13. Zásady pro projednávání, schvalování a předkládání stanovisek České republiky k problematice krizí projednávaných v jednotlivých orgánech a výborech NATO

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 151.

V předloženém materiálu je uvedeno, že nezbytnost vymezit působnosti jednotlivých ústředních správních úřadů ve vztahu ke stálé delegaci České republiky při NATO a ZEU (dále jen ?SD ČR při NATO?) a k jednotlivým orgánům NATO v  kontextu krizové problematiky vzešla z  poznatků získaných při provádění společného cvičení NATO a ZEU v oblasti krizového řízení CMX/CRISEX 2000 v České republice. Dále je uvedeno, že meziresortní koordinace k přípravě stanovisek České republiky a kompetence k zadávání instrukcí pro SD ČR při NATO by měly i v případě krizových situací vycházet z dohodnutých gescí a spolugescí za spolupráce České republiky s jednotlivými orgány, výbory a pracovními skupinami NATO. Je konstatováno, že z tohoto základního principu vychází předkládaný materiál a rámcově konkretizuje relace jednotlivých gesčních resortů ve vztahu k hlavním orgánům a výborům NATO.

14. Návrh dodatku k Jednacímu řádu vlády platnému v době krizové situace, návrh úpravy Jednacího řádu Bezpečnostní rady státu, Meziresortního krizového štábu a Zásady pro organizační zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady státu

Rada projednala materiál předložený místopředsedou Rady a přijala

u s n e s e n í č. 152.

V úvodním vystoupení 1. náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že cílem předkládaného materiálu je na základě krizového zákona a zkušeností ze cvičení CMX/CRISEX 2000 navrhnout potřebné úpravy jednacích řádů vlády České republiky, Bezpečnostní rady státu a jejich pracovních orgánů, platných v době krizové situace. Základním hlediskem je skutečnost, že za krizové situace se pracuje ve stejných strukturách, se stejnými působnostmi a metodami, jako za normální situace, ale obvykle při nedostatku času, takže je nutné průběh činností zjednodušit a zrychlit. Proto je i žádoucí v této návaznosti doplnit Jednací řád vlády. Jednací řád Rady není potřebné měnit, neboť jeho současné znění vyhovuje i výše uvedeným požadavkům. Dílčí změna, a to i pro normální situaci, je navrhována u Zásad pro organizační zabezpečení činnosti Rady, kde se upřesňuje předkládání materiálů, jejichž součástí nejsou návrhy usnesení Rady, a které jsou označeny "Pro informaci členů Rady". Účelem těchto materiálů je seznámit členy Rady s problematikou týkající se bezpečnosti České republiky, bez jejich projednávání na schůzi Rady. Materiál byl předložen členům Rady, guvernérovi České národní banky a předsedovi Správy státních hmotných rezerv k připomínkovému řízení. Zaslané připomínky byly do materiálu zapracovány, kromě jedné připomínky Ministerstva vnitra. Materiál bude po projednání v Radě a po zapracování připomínek předložen na schůzi vlády.

15. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2000

Rada projednala materiál předložený místopředsedou Rady a přijala

u s n e s e n í č. 153.

V předloženém materiálu je uvedeno, že ze 46 plánem uložených úkolů bylo splněno 41 a z různých důvodů zůstalo nesplněno 5, mimo plán bylo projednáno 7 úkolů. Z 5 nesplněných úkolů jsou 3 zařazeny na jednání Rady v 1. pololetí příštího roku a 2 úkoly se doporučují zrušit. Dále je uvedeno, že materiál před jeho předložením na jednání byl nejprve posouzen na pracovní úrovni pracovníky resortů a státních orgánů odpovědných za spolupráci se sekretariátem Bezpečnostní rady státu a následně jako celek byl posouzen na úrovni členů Rady. Všechny připomínky jsou do návrhu zapracovány,

16. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001

Rada projednala materiál předložený místopředsedou Rady a přijala

u s n e s e n í č. 154.

V úvodním vystoupení 1. náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že návrh vychází z podkladů jednotlivých členů Rady a po následném mezirezortním posouzení je předložen bez rozporu. V návrhu jsou již uvedeny termíny jednání Rady na 1. pololetí 2001 - 8. února, 20. března, 24. dubna, 29. května, 19. června, vždy v 15, 00 hod; termíny jsou závislé zejména na jednání Poslanecké sněmovny a vlády ČR.

V diskusi byly vzneseny konkrétní připomínky k návrhu Plánu, všechny byly akceptovány.

17. Různé

  1. Informace o aktuálním stavu Evropské bezpečnostní a obranné identity se zaměřením na zapojení České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 155.

V předloženém materiálu je uvedeno, že cílem je informovat členy Rady o výsledcích jednání při příležitosti Plánovací konference EU v listopadu 2000. V informaci je v první části uvedena chronologie vytváření Evropské bezpečnostní a obranné identity v rámci úzké spolupráce NATO a ZEU (nyní již EU), v dalším je zdůvodňována nabídka sil České republiky pro potřeby EU tak, jak ji na tomto jednání předložil ministr obrany. Nabídka do evropských sil rychlé reakce zahrnuje mechanizovaný prapor, rotu chemické ochrany, rotu speciálních sil, zdravotnickou jednotku, atd., v počtu cca 1000 osob. Dle předkladatele se jedná o totožné síly a prostředky, které jsou vyčleněny pro NATO, takže nabídka si nevyžádá dodatečné zvýšené náklady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty