Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

27. 11. 2000 11:52

Záznam z 21. schůze BRS konané dne 20. 11. 2000

            (přijata usnesení č. 133-138)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády Ing. Miloš Zeman.

1. Návrh závazného postupu pro řešení krizových situací spojených s terorismem, ke kterým došlo v zahraničí a dotýkají se zájmů České republiky

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 133.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

2. Návrh závazného postupu pro řešení krizových situací spojených s terorismem, ke kterým došlo na území České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 134.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

3. Informace o připravované změně vlastnické struktury v České zbrojovce, a. s. Uherský Brod

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í č. 135.

Vzhledem k tomu, že projednávání tohoto bodu bylo Radou prohlášeno za důvěrné je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

4. Dohoda mezi Ministerstvem obrany, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí o povolování letů státních letadel

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 136.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že stávající dohoda nevyhovuje současnému legislativnímu stavu, nerespektuje naše členství v NATO, proto předkládaný návrh vychází z potřeby vytvořit odpovídající podmínky k naplňování úmluvy o civilním letectví a reagovat na uvedené změny. Dále konstatoval, že v rámci připomínkového řízení byly zásadní připomínky do návrhu zapracovány, materiál je předkládán jako bezrozporový.

5. Informace o řešení personálních nabídek nabízených z NATO (OBSE, OSN)

Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 137.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že tato informace popisuje distribuci volných míst nabízených mezinárodními vládními organizacemi, mechanismus a strukturu procesu výběrových řízení a současné personální obsazení našimi občany. Konstatoval, že obsazování míst v aparátech mezinárodních vládních organizací je značně komplikované a k prosazování uchazečů dochází nezřídka bez jakéhokoliv přičinění vlád zemí jejich státní příslušnosti. Dále uvedl, že prvotním předpokladem k zařazení do výběrových řízení je odborná a jazyková připravenost kandidátů. Vlády především formou diplomatických intervencí mohou kandidaturu svých občanů podpořit, ale jejich vliv je závislý na výši příspěvků do příslušné organizace. Nejčastější formou obsazování volných míst v aparátech mezinárodních vládních organizací je tzv. "sekondování", které spočívá v hrazení veškerých nákladů na působení občanů v těchto organizacích. Ministerstvo zahraničních věcí se domnívá, že v dohledné době by měl každý z resortů samostatně vytvořit databázi potencionálních, odborně zdatných kandidátů pro tuto práci a věnovat zvýšenou pozornost jejich odborné a jazykové přípravě. Ministerstvo zahraničních věcí bude tyto návrhy podporovat a hrát koordinační roli. V závěru uvedl, že závažným problémem je absence legislativních norem pro vysílání našich občanů do aparátů a sekretariátů mezinárodních vládních organizací, a to především v oblasti pracovně-právních vztahů a s tím spojených otázek mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění. Zvýšení úrovně personálního zastoupení naší republiky v těchto organizacích je dlouhodobou záležitostí a patří k důležitým zahraničněpolitickým úkolům celé státní správy.

Z diskuse vyplynul úkol pro místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí, a to zpracovat ve spolupráci s příslušnými členy vlády koncepci vysílání občanů České republiky do mezinárodních vládních organizací a předložit ji Radě do 30. dubna 2001 a následně ji předložit vládě České republiky.

6. Informace o přístupu České republiky k problematice ručních a lehkých zbraní

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 138.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že pro mezinárodní společenství se v posledních letech stalo zneužívání ručních a lehkých zbraní alarmujícím jevem a proto stupňuje úsilí s cílem dosáhnout efektivních opatření v této oblasti. Konstatoval, že informace seznamuje členy Rady s komplexním charakterem řešení problému nekontrolovaného šíření těchto zbraní, se současným chápáním pojmů a definic ve vztahu k ručním a lehkým zbraním a pozicemi České republiky. Zároveň je v informaci stručně charakterizován národní kontrolní systém a dále obsahuje některá opatření, která by mohla přispět ke zvýšení informovanosti o činnosti a postavení České republiky v této oblasti. Tento materiál vychází obecně z návrhu účelově navržené koncepce České republiky k problematice ručních a lehkých zbraní, která byla v březnu letošního roku projednána ve vedení Ministerstva zahraničních věcí. V závěru konstatoval, že náš kontrolní systém je na dobré úrovni, ale bude jej potřebné doplnit o závěry dalších mezinárodních jednání, a to zejména o záležitosti nelegálního obchodování těchto zbraní. V rámci zvýšení transparentnosti a informovanosti doporučuje resort jednou za rok předkládat ústavním orgánům souhrnnou informaci o této problematice.

7. Různé

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí upozornil, že 31. prosince 2000 končí platnost výjimky v personální bezpečnosti, která byla udělena podle zákona č. 102/1971 Sb., a proto doporučil, aby byla problematika plné účinnosti zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů zařazena do programu schůze Rady 19. prosince 2000.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty