Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

12. 10. 2000 11:51

Záznam z 20. schůze BRS konané dne 5. 10. 2000

            (přijata usnesení č. 117-132)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády Ing. Miloš Zeman.

 1. Informace o plnění usnesení vlády č. 302/D ze dne 22. března 2000

  Rada projednala informaci ministra vnitra a přijala

  u s n e s e n í č. 117.

  Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

 2. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky

  Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

  u s n e s e n í č. 118/V.

  Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

 3. Návrh zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem České republiky a o změně některých zákonů a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky

Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 119.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že návrhy zákonů byly projednány ve Výboru pro zpravodajskou činnost, ale nedošlo ke konsensu. Výborem bylo doporučeno vrátit návrhy pracovní legislativní skupině k další diskusi a následnému dopracování.

Po diskusi v Radě bylo doporučeno upravené návrhy obou zákonů předložit opětovně na schůzi Rady za půl roku.

4. Návrh exekutivních opatření ke zlepšení komunikace mezi zpravodajskými službami a Policií České republiky

Rada projednala návrh materiálu ministra vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 120.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

 1. Informace ministra obrany o zámyslu nasazení jednotek Armády České republiky v operacích SFOR a KFOR po 31. prosinci 2000, včetně finančního zajištění

Rada projednala informaci ministra obrany a přijala

u s n e s e n í č. 121.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

6. Aktualizovaná koncepce boje proti organizovanému zločinu

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 122.

Ministr vnitra k projednávanému materiálu pouze upřesnil, že jej bude následně předkládat do vlády.

V diskusi bylo doporučeno materiál doplnit o záležitosti týkající se trestné činnosti v oblasti elektronických záležitostí (podvody s platebními kartami) a bylo oceněno, že se materiál zabývá problematikou konfiskace majetku.

7. Návrh strategie výstavby informačních systémů na podporu krizového plánování a řízení ve státní správě

Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 123.

V úvodním vystoupení ministr vnitra konstatoval, že k řešení úkolu byla zřízena meziresortní ad hoc skupina, materiál byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování a je předkládán jako bezrozporový.

V diskusi bylo doporučeno dopracovat materiál o přesnější vyjádření potřebných finančních prostředků.

8. Návrh strategie řešení zabezpečené telekomunikační sítě pro potřeby krizového řízení

Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 124.

9. Návrh zabezpečení ozbrojené ochrany zastupitelských úřadů České republiky a jejich pracovníků v krizových oblastech zejména v případech, kdy tuto ochranu nejsou v plném rozsahu schopny plnit složky hostitelského státu

Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 125.

 1. Zpráva o vytváření týmů rychlé expertní pomoci a spolupráce (REACT) v rámci OBSE a o zapojení České republiky do tohoto projektu 
  Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala 

  u s n e s e n í č. 126.

  V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že vojenské nasazení v místě krize je vždy jen úvodem operace, pak musí následovat obnova státních struktur, což je úkol pro nevojenské odborníky. Proto mezinárodní organizace mají snahu se na řešení této problematiky předem připravit. V České republice prozatím neexistují systémové předpoklady pro zapojení do těchto úkolů. REACT je projekt OBSE a jde především o vytvoření databáze národních civilních odborníků, kteří by byli nasazeni při akcích OBSE. Tento projekt by měl být funkční k 1. lednu 2001.

  V diskusi bylo uvedeno, že materiál neobsahuje žádné obdobné zahraniční zkušenosti, přitom existuje celá řada zemí, které s touto problematikou mají bohaté zkušenosti, např. Francie umožňuje působení pracovníků v mezinárodních misích v rámci civilní služby.

 2. Informace o návrhu rámcového rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2001

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

  u s n e s e n í č. 127.

  V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že největším zatížením rozpočtu je projekt L-159.

 1. Návrh rámcového rozpočtu Ministerstva vnitra (včetně CNP) na rok 2001

  Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala

  u s n e s e n í č. 128.

  V úvodním vystoupení ministr vnitra pouze uvedl, že je řada problémů s očekávanými delimitacemi např. Civilní ochrany z resortu obrany do resortu vnitra.

 2. Návrh stanovení ceny za letovou hodinu dopravních letounů Armády České republiky při přepravě humanitární pomoci

  Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

  u s n e s e n í č. 129.

  V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že do celkových nákladů za letovou hodinu se započítávají pouze provozní náklady a specifické náklady, které uplatňují cílové země humanitární pomoci (letištní poplatky,?). Zdůraznil, že jsou rozhodně levnější než obdobné lety organizované civilními společnostmi, protože resort obrany nezapočítává žádný zisk, vlastní opravy?

 3. Plán organizace cvičení orgánů krizového řízení v letech 2001-2003

  Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

  u s n e s e n í č. 130.

  V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že materiál je bezrozporový, plán je sestaven v součinnosti s Ministerstvem vnitra.

 4. Výchozí údaje o cvičení CMX 2001

  Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

  u s n e s e n í č. 131.

  V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že se jedná o informaci o konkrétním cvičení pro příští rok s využitím zkušeností z minulého roku.

 5. Ústní informace o stavu přípravy materiálu ?Ratifikace Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS)?

  Rada projednala informaci přednesenou ministrem obrany a přijala

  u s n e s e n í č. 132.

  Ministr obrany uvedl, že Rada projednala na schůzi v prosinci minulého roku adaptovanou Smlouvu o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS) a uložila místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí ve spolupráci s ministrem obrany předložit návrh na opatření k ratifikaci Dohody o adaptaci S-KOS v termínu, až nastanou vhodné podmínky pro ratifikační proces. Řada států, včetně spojenců v NATO deklarovala, že nezahájí ratifikační proces dokud Ruská federace nesníží počty na úrovně stanovené v adaptované S-KOS. Tyto podmínky prozatím nenastaly, protože Ruská federace překračuje křídelní limity (akce na Kavkazu) těžké vojenské techniky. Ruská federace potvrdila zájem na ukončení ratifikačního procesu do hodnotící konference (do května 2001). Dosud ukončily ratifikační procesy pouze Bělorusko a Ukrajina. Ve státech NATO se předpokládá, že proces bude do určité míry koordinován. V České republice by tento proces mohl být zahájen v 1. pololetí roku 2001.

 6. Různé
 1. Místopředseda vlády a ministr financí podal informaci o závěrečných zkouškách v jaderné elektrárně Temelín.
 2. Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí podal aktuální informaci o vývoji situace v Jugoslávii.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty