Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

28. 7. 1999 11:41

Záznam 9. schůze Bezpečnostní rady státu, 20. 7. 1999

            (přijata usnesení č. 41-45)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman.

1. Zásady informačního a komunikačního zabezpečení činnosti složek Integrovaného záchranného systému

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 41.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že tato problematika je velice složitá. V roce 1994 byla na základě výběrového řízení uzavřena ne dobrá v podstatě nevypověditelná generální smlouva se společností MATRA. Při likvidaci tohoto systému by za současného stavu škoda činila cca 1 mld Kč (investice cca 0, 75 mld Kč a cca 0, 25 mld Kč likvidace stávajícího zařízení, které se u dalších systémů nedá využít).

Dále ministr vnitra uvedl, že v případě souhlasu vlády s pokračováním tohoto projektu bude generální smlouva doplněna o dodatkovou smlouvou, kde budou uvedeny všechny nové podmínky (cenové, propojitelnost se systémem TETRA, termíny a postup prací, ...).

V závěru svého vystoupení ministr vnitra navrhl Radě, aby doporučila vládě schválit pokračování dostavby radiokomunikačního systému složek IZS s technologií TETRAPOL (v současné době již MATRA-2), a to zejména z důvodů zdržení realizace projektu (odstoupení od stávající smlouvy, což je velmi problematické; následně nové výběrové řízení) a prodražení projektu.

Po diskusi se v závěru Rada shodla na řešení v pokračování technologie TETRAPOL.

2. Zpráva o stavu zajištění obrany státu

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 42.

Ministr obrany ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že Zpráva o stavu zajišťování obrany státu (dále jen Zpráva) je předkládána poprvé a bude v návaznosti na naše členství v NATO předkládána každý lichý rok jako výchozí podklad pro systém obranného plánování. Základním posláním je vymezit reálné cíle obranného plánování a dosáhnout potřebný stupeň koordinace činnosti ústředních správních úřadů a dalších orgánů a reorganizaci v příslušném plánovacím procesu. V diskusi bylo konstatováno, že vytváří dobrý metodický základ pro zpracování příští Zprávy. Bylo doporučeno projednávání Zprávy ukončit již na Radě a materiál dále již vládě nepředkládat.

Ministr zahraničních věcí ve svém úvodním vystoupení k příloze Zprávy ?Komplexní zhodnocení průběhu integrace ČR do NATO a priority ČR po vstupu do této organizace, s využitím průběžného hodnocení stavu realizace Harmonogramu opatření plněných podle usnesení vlády ČR č. 383 ze dne 25. června 1997? uvedl, že mezi hlavní priority vnitrostátní adaptace našeho členství v NATO patří zjednodušení procedury pro vysílání našich jednotek do zahraničí, výstavba ozbrojených sil podle schválené Koncepce výstavby resortu obrany a zajištění dostatečného počtu prověřených osob pro práci s utajovanými skutečnostmi. Zdůraznil, že po zrušení Výboru pro integraci ČR do NATO přechází koordinace do systému Bezpečnostní rady státu, otázkou zůstává konečná transformace 2 oblastí a to branně-bezpečnostní legislativa a ochrana utajovaných skutečností. K tomu ministr zahraničních věcí předložil varianty návrhu řešení. V diskusi bylo doporučeno, aby návrhy byly prodiskutovány na pracovní úrovni a konečný návrh řešení byl předložen na příštím (zářijové) jednání Bezpečnostní rady státu.

3. Informace o stavu realizace požadavků NATO na výstavbu ozbrojených sil v letech 2001 ? 2006 (nové znění ?Informaci o probíhajícím procesu jednání požadavků ??)

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 43.

V úvodním vystoupení i v diskusi byla zdůrazněna potřeba, aby se Rada i Výbor pro obranné plánování průběžně zabývaly vývojem jednání mezi Armádou ČR a SHAPEm, a to vzhledem na jejich mimořádný význam při působení ČR v NATO i pro další rozvoj ozbrojených sil ČR. Bylo konstatováno, že největším problémem je nedostatek finančních zdrojů resortu obrany, způsobený zejména nastávajícím financováním nákupu letounu L-159. Dále bylo uvedeno, že na začátku příštího roku bude vládě předložen materiál s návrhem na řešení problematiky nadzvukových letadel.

V závěru diskuse bylo doporučeno změnit název materiálu na ?Informace o probíhajícím procesu jednání požadavků NATO na ?? a přijmout usnesení o vzetí informace na vědomí.

4. Informace o průběhu a závěrech mezinárodního cvičení krizového managementu HEXAGRANT 99

5. Harmonogram opatření k využití poznatků ze cvičení CRISEX 98 a HEXAGRANT 99

Rada odsouhlasila projednávání obou materiálů předložených ministrem obrany a současně přijala u s n e s e n í č. 44.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že vyhodnocení cvičení bylo uskutečněno dne 15. června 1999 na zasedání Meziresortního krizového štábu a předložený Harmonogram reaguje na problémy, které vyplynuly ze cvičení CRISEX 98 a HEXAGRANT 99 s cílem zkvalitnit bezpečnostní systém státu. Bylo doporučeno organizovat cvičení každé dva roky s tím, že zodpovědnost za cvičení převezme ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem obrany.

V průběhu diskuse zazněly m.j. tyto konkrétní připomínky:

  • doplnit Harmonogram o opatření v oblasti krizového řízení jež se vztahují k případu rizikové situace jež jsou primární záležitostí ministerstva zahraničních věcí,
  • zodpovědnost musí být dána stálým orgánům BRS (VOP, VCNP, VKZBP), nelze ji ukládat nestálému orgánu BRS (Mezirezortní krizový štáb je orgánem pro samostatné řešení krizí),
  • finanční požadavky, které vyplývají z Harmonogramu by jednotlivé resorty měly uplatnit v rámci návrhu svých kapitol na rok 2000, případně rozložit požadavky na delší časové období.

6. Návrh na zřízení v resortu obrany Národního koordinačního centra pro řízení a koordinaci pohybu aliančních vojsk po území České republiky

Rada projednávala materiál předložený ministrem obrany a po diskusi rozhodla jednání přerušit a pokračovat v něm na 10. schůzi Rady dne 7. září 1999.

Ministr obrany v úvodním vystoupení uvedl, že po vstupu České republiky do NATO musí být ČR schopna spolehlivě zabezpečit přesuny a přepravu vojsk NATO po svém území. NATO přikládá otázkám dopravy mimořádnou pozornost a považuje ji za základ operačního úspěchu. Zdůraznil, že naše dosavadní praktické zkušenosti potvrdily, že organizační struktura a působnost orgánů řešících problematiku přesunů a přeprav nejsou schopny tyto nové požadavky zabezpečit a proto je nutno vytvořit nový orgán s odpovídající organizační strukturou a působnostmi, jeho zřízení se předpokládá k 1. lednu 2000.

V průběhu diskuse zazněly m.j. tyto připomínky:

  • dopřesnit typ přesunů,
  • doplnit materiál o informaci, zda se bude Centrum zabývat i přesuny nečlenských zemí NATO,
  • jednoznačně není řešena otázka informování všech příslušných ústavních činitelů po obdržení požadavku na zajištění tranzitu případně vstupu a pobytu, ponechává stranou rozhodnutí o souhlasu s tranzitem či pobytem, je nutné určit kdo bude o doručení žádosti informován a zakotvit mechanismus posouzení, zda povolení tranzitu je v kompetenci Centra nebo podléhá schválení vládou či je podmíněno souhlasu Parlamentu ČR,
  • doplnit Statut o mechanismus začlenění představitelů civilních resortů do Centra.

7. Informace o návrhu věcného záměru zákona o policii Rada po seznámení se s informací přednesenou ministrem vnitra věcí přijala  u s n e s e n í č. 45.  

V úvodním vystoupení ministra vnitra i v diskusi byla potvrzena potřebnost a důležitost této novely. Byla vznesena připomínka k otázce policejních informačních systémů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty