Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

21. 12. 2001 13:02

Záznam 32. schůze Bezpečnostní rady státu, 18. 12. 2001

(přijata usnesení č. 243 - 251)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda vlády a předseda Rady přivítal předsedu Senátu Parlamentu České republiky a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kteří se zúčastnili projednávání prvních třech bodů programu schůze. Předseda vlády a předseda Rady seznámil přítomné s programem schůze. Do bodu Různé programu schůze byl na žádost ministra vnitra  zařazen materiál "Informace o problémech, které z pohledu Policie České republiky a zpravodajských služeb vznikly převodem dopravních agend z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy a spojů", který byl rozdán přímo na schůzi Rady.

Takto upravený program byl všemi přítomnými schválen.

1. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice

Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem vnitra a  prvním náměstkem ministra obrany a přijala

u s n e s e n í   č. 243.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že podstatné údaje k této problematice jsou z hlediska jeho resortu uvedeny v písemném materiálu "Informace o aktuální mezinárodně politické situaci po teroristických útocích na USA (stav ke dni 18. prosince 2001)", který byl před schůzí rozdán. Dále k tomu zdůraznil, že dobytím pevnosti Tora Bora v Afghánistánu úspěšně pokračuje operace "Trvalá svoboda". V této souvislosti je paralelně plánováno několik operací, do nichž se různým způsobem zapojuje i Česká republika. Konstatoval, že vláda schválila vyslání jednotek (radiační, chemické a biologické ochrany, polní nemocnice) do této operace. Dne 19. prosince 2001 se budou touto problematikou zabývat obě komory Parlamentu ČR. Dalším příspěvkem naší republiky je vyslání posílené jednotky speciálních sil Armády České republiky. Rada bezpečnosti OSN by měla rozhodnout o příslušném mandátu této druhé operace. Tato operace je v souladu s dohodou uzavřenou v Bonnu a nasazené síly by měly pomáhat při udržování bezpečnosti v Kábulu a přilehlých oblastech s tím, že by měly být na místě již 22. prosince t.r.. Velká Británie nabídla, že v těchto silách bude hrát vedoucí úlohu. Jednání byla v minulém týdnu zdržena menší ochotou jak ze strany Severní aliance, tak i Ruskou federací podpořit mandát RB OSN. Konstatoval, že jde sice o finančně náročné operace, ale ty ze zahraničně politického hlediska přispívají k profilování České republiky jako spolehlivého spojence, který jen bezpečnostně nekonzumuje, ale je ochoten přiložit ruku k dílu. A v neposlední řadě jde o vysoké ocenění profesionální schopnosti našich vojáků. V závěru se zmínil o jednostranném odstoupení USA od smlouvy o protiraketové obraně ABM z roku 1972, která v období studené války sehrála významnou roli. V kontextu posledního vývoje zejména budování amerického protiraketové obrany je zřejmé, že vyvstala nutnost tuto smlouvu upravit nebo nahradit novým mechanismem, který by lépe odpovídal současné úrovni vztahů mezi USA a RF a k tomuto jednání nyní dojde. Uvedl, že obě strany budou nadále vyvíjet úsilí při jednání o parametrech nového strategického rámce tak jak tomu bylo v listopadu když prezident Putin navštívil USA.

            První náměstek ministra obrany uvedl, že tak jak se snižuje zapojení Armády České republiky do zajištění bezpečnosti uvnitř naší země, tak naopak vzrůstá její aktivita v rámci operace „Trvalá svoboda“. Uvnitř našeho státu došlo ke zrušení 30 % trvalé přítomnosti vojáků základní služby v kasárnách. Resort obrany přehodnotil systém zabezpečení protivzdušné obrany jaderných elektráren a Prahy. V pohotovosti dále zůstávají prostředky letectva. Dále uvedl, že prohloubili součinnost s civilními zpravodajskými službami, Vojenskou policií a Policií České republiky. Konstatoval, že v rámci Ústředního krizového štábu byl zahájen dialog o platnosti a nutnosti pokračovat v některých bezpečnostních opatřeních (především týkající se redakce RFE/RL). Dále uvedl, že dnes bylo zahájeno jednání ve výborech Parlamentu ČR o třech zapojeních naší armády do operace „Trvalá svoboda“. Jedná se o poskytnutí letadla TU-154 na celý příští rok, vyslání kombinované jednotky protichemické, protiradiační a protibiologické společně s polní nemocnicí do určité oblasti. Dne 14. prosince se resort obrany formálně dohovořil s Litvou na zapojení jejího týmu zdravotních specialistů v počtu do 12 osob do naší kombinované zdravotní jednotky. Vláda Litvy již minulý týden schválila zapojení těchto zdravotníků do této operace. Velení USA  na Floridě to uvítalo jako příspěvek alianční země, která do této operace zapojila aspirantskou zemi. Dále uvedl, že koordinační konference ve Velké Británii se zúčastnilo 19 zemí a Česká republika byla jedinou, která mohla deklarovat nejenom konkrétní typ jednotky, kterou nabízíme pro síly s mandátem RB OSN, ale zároveň mohla říci, že vláda České republiky již rozhodla o návrhu vyslání této jednotky a že v nejbližší době o této záležitosti bude jednat i Parlament ČR. Konstatoval, zda bude využita naše nabídka se dozvíme na pokračování této koordinační konference v Londýně. V závěru uvedl, že doporučuje projednat toto vyslání takovou formou, že ve výborech to bude provedeno na stupni utajení „Důvěrné“ a do pléna bude předložen obecnější materiál bez utajení. S tímto postup byl vysloven souhlas, včetně předsedů obou komor.

            Ministr vnitra ve svém vystoupení uvedl, že od minulého jednání Bezpečnostní rady státu bylo provedeno několik změn v činnosti  Ústředního krizového štábu (svolání 1 x za 14 dní, snížení ochrany objektů v České republice, vyjma těch, kde existuje určitá možnost útoku na ně, byly zrušeny pravidelné konference po zasedáních Ústředního krizového štábu). Dále uvedl, že v kratších intervalech působí určité pracovní skupiny, např. skupina pro kontrolu finančních toků, která prozatím nezjistila, že by v České republice byly nějaké problémy s finančními prostředky spojenými s terorismem. Tato skupina doporučuje i některé legislativní změny tak, aby mohly být některé finanční toky zastaveny, případně zmrazeny. Konstatoval, že proběhlo školení pracovníků, kteří zajišťují bezpečnost objektů, a to jak vládních, tak i některých privátních, a to z důvodu sjednocení metodiky. V případě, že Bezpečnostní rada státu nebo Ústřední krizový štáb rozhodne o zavedení některého ze čtyř stupňů ostrahy tak je důležité, aby se režim ochrany objektů prováděl všude stejně. Tato školení budou nadále pokračovat. Zdůraznil, že z hlediska problematiky bezpečnosti letiště v Ruzyni zaznamenali určité problémy (např. některé nepovolané osoby se dostali až na letištní plochu, včetně cizích státních příslušníků), které se ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů a se Správou letišť postupně daří odstraňovat. K řešení problému zákona o závažných haváriích (zveřejňování údajů o nebezpečných látkách) je dohodnut postup tak, že se využije z krizového zákona institutu "zvláštní skutečnost" a tím tyto údaje, které představují určité riziko, nebudou veřejně uváděny. Z dlouhodobého hlediska Ministerstvo životního prostředí připravuje odpovídající novelu zákona o závažných haváriích. Dále uvedl, že do 31. března 2002 bude předložen vládě materiál "Národní akční plán ČR boje proti terorismu“. Konstatoval, že v prosinci předložil na schůzi vlády České republiky materiál, který se týká naplňování opatření k implementaci závazků vyplývajících z rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1373 z 28. září 2001, k boji proti mezinárodnímu terorismu. Dne 27. prosince bude RB OSN probírat jak jednotlivé státy OSN tuto rezoluci plní. V závěru uvedl, že předložil vládě návrh na prodloužení platnosti o tři měsíce nařízení vlády, které umožňuje nasazení příslušníků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky.

            Předseda vlády a předseda Rady navrhl Radě, aby doporučila vládě problém přestěhování redakce Rádia Svobodné Evropy (RFE) řešit ss Spojenými státy americkými, a to proto, že dosavadní řešení tohoto problému je neúčinné. Dále doporučil, aby projednávání materiálů o vyslání jednotek bylo utajované na úrovni výborů. V plénu obou komor pak již projednávat obecnější neutajované materiály. V závěru uvedl, že z počátku bude mise financována z rozpočtových prostředků, které jsou již reálně k dispozici. Návrh o dluhopisovém programu financování těchto misí bude projednávat vláda na schůzi dne 9. ledna 2002 a následně jej předloží Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tak, aby mohl být projednán na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která začíná 29. ledna 2002. K tomu dále uvedl, že jsou nuceni postupovat tímto způsobem, protože nejsou dodržována rozpočtová pravidla v tom, že vládní rozpočtová rezerva má mít 0,3 % celkového rozpočtu, ale již nyní je z toho odebrána 1 mld. Kč.

            První místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí uvedl, že přestěhování redakce RFE a řešení tohoto problému jako celku se časově neúměrně prodlužuje. Ze všech možných bezpečnostních hledisek je současná poloha RFE nejméně vhodným místem. Zdůraznil, že stát je povinen důsledně a neodkladně zabezpečit bezpečnost svých občanů. Dále ve vztahu k dluhopisům uvedl, že války a konflikty v dějinách byly vždy financovány dluhopisy a půjčkami a ne z provozního rozpočtu.

            První náměstek ministra obrany uvedl, že v souladu s dřívějšími rozhodnutími Rady 26. listopadu 2001 vedl jednání se zástupci RFE za účasti i zástupců resortu zahraničí. Na tomto jednání byl dohovořen harmonogram dalšího postupu k přestěhování RFE. Byla ustanovena pracovní skupina pod vedením příslušníka resortu obrany za účasti zástupců RFE a Ministerstva zahraničních věcí, která již zahájila činnost.

            Předseda Senátu Parlamentu ČR upozornil, že původně byla shoda, že se přestěhování uskuteční po dohodě s USA. Dále uvedl, že by bylo žádoucí k problematice terorismu zveřejnit všechny dostupné informace.

                        Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučil realizovat přednesený razantnější návrh předsedy vlády a Rady k dalšímu postupu k přestěhování RFE, protože se za tři měsíce nic neudělalo. K projednávání utajovaných materiálů v Parlamentu ČR podporuje navržený postup předsedou vlády a Rady. K tomu uvedl, že výbory jsou významné odborné a svéprávné instituty. Dále uvedl, že v materiálu, který předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ho zaujala otázka financování misí, o čemž by měla být informována i veřejnost. V závěru uvedl, že je nutno jednou provždy upustit od dluhopisových programů financování jakýchkoliv událostí.

2. Informace o průběhu a výsledcích ministerského zasedání NATO v prosinci 2001

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í    č. 244.      

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že cílem materiálu je informovat členy Rady o průběhu a především závěrech ministerského zasedání NATO, které se konalo ve dnech 6.-7. prosince 2001 v Bruselu. Dále uvedl, že během uvedeného zasedání se uskutečnilo jednání Severoatlantické rady NATO (NAC) na úrovni ministrů zahraničních věcí a dále ministerská zasedání EU-NATO, NATO- RF (PJC), NATO-Ukrajina a Euroatlantické rady partnerství (EAPC). Konstatoval, že k hlavním tématům patřily otázky boje proti terorismu, otázky dalšího rozšiřování NATO, kdy na pražském summitu má být zahájeno další kolo rozšiřování. Dále byla řešena i spolupráce NATO-EU, k tomu Turecko změnilo pozici ohledně své účasti, byly řešeny i otázky zintenzivnění spolupráce NATO-Rusko a bylo provedeno hodnocení situace na Balkáně a  řešila se i problematika odzbrojení. V závěrečném komuniké byl terorismus označen za bezpečnostní riziko pro Alianci. Zdůraznil, že zdrženlivý postoj České republiky k zintenzivnění spolupráce NATO-Rusko byl správný, o čemž svědčí i text společného prohlášení NATO-Rusko. V nadcházejícím období budou vytipovány oblasti možné spolupráce ve formátu "20", včetně oblastí společného rozhodování. Cílem je, aby tento proces byl uzavřen na příštím ministerském zasedání v květnu 2002.

3. Zpráva o stavu pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC v roce 2002

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a vládním zmocněncem a přijala

u s n e s e n í    č. 245.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí v úvodním vystoupení uvedl, že cílem materiálu je informovat členy Rady o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a Euroatlantické rady partnerství (EAPC) v listopadu 2002. V rámci pražského zasedání je již rozhodnuto o konání několika schůzek na nejvyšší úrovni, jednání hlav států na úrovni Severoatlantické rady NATO a Euroatlantické rady partnerství a zasedání Komise NATO-Ukrajina. Konstatoval, že lze rovněž předpokládat jednání Stálé společné rady NATO-Rusko a NATO-EU. Dále uvedl, že zpráva popisuje stav příprav od poslední zprávy, která byla vládě předložena v červenci 2001. Konstatoval, že v průběhu léta zahájila v rámci Ministerstva zahraničních věcí činnost Kancelář pro přípravu summitu. Zdůraznil, že byl schválen návrh rozpočtu pro uspořádání této akce. Uvedl, že postupně byly navázány kontakty se všemi hlavními partnery v oblasti bezpečnosti, rovněž zahájila činnost analytická skupina na Ministerstvu vnitra. Dále uvedl, že se pravidelně schází Meziresortní výbor pro přípravu summitu. Na podzim proběhlo zasedání s Přípravným týmem Mezinárodního sekretariátu NATO, jehož výsledkem je text Memoranda o porozumění, který je součástí materiálu, přílohou je i logo summitu. V závěru uvedl, že příprava probíhá plynule a uspokojivě a z časového hlediska s přiměřeným tempem, ale nejsložitější oblastí bude především oblast bezpečnostních zajištění.

4. Návrh opatření k výstavbě dalších odborných týmů, zabezpečení lékařů a zdravotnického personálu a obecně platných pravidel zdravotnického zabezpečení osob vysílaných do mírových a záchranných akcí a humanitární pomoci v zahraničí

Rada projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a  přijala

u s n e s e n í    č. 246.

V úvodním vystoupení ministr zdravotnictví uvedl, že cílem materiálu je stanovit postup při vytváření funkčního systému resortu zdravotnictví při vysílání zdravotnických odborníků a týmů do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci v zahraničí. Konstatoval, že množství různých aktivit v mírových a záchranných operacích a humanitární pomoci v zahraničí je velice široké, ale pravděpodobnost realizace každé z nich je velice nízká. V závěru uvedl, že smyslem materiálu je vytvoření týmů odborníků, kteří mají osobní zkušenost s nasazením v těchto akcích. Tento tým je pak v případě potřeby schopen patřičnou akci připravit a během několika dní ji zrealizovat.

5. Informace o plnění exekutivních opatření ke zlepšení komunikace mezi zpravodajskými službami a Policií České republiky

čj.: V533/2001

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í   č. 247.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu uveden pod čj.: V542/2001.

6. Analytický materiál k problematice výstavby zodolněné datové sítě ČR

čj.: 9986/01

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

 u s n e s e n í   č. 248.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že cílem materiálu je informovat členy Rady o provedené analýze k potřebě přenosu utajovaných informací a návrhu na řešení. Konstatoval, že materiál analyzuje potřeby přenosu utajovaných informací a navrhuje využít současnou telekomunikační infrastrukturu Ministerstva vnitra a na ní vybudovat pro předávání utajovaných skutečností do stupně důvěrné v elektronickém tvaru, a to zejména v oblastech krizového řízení, modernizace vízového styku, akreditace diplomatických zástupců, modernizace kontroly osob na hranicích, bezpečnostního prověřování osob a organizací, meziresortní lustrace, výměny dokumentů v elektronickém tvaru. Dále uvedl, že za účelem zefektivnění celého projektu byla současně zahájena analýza možnosti začlenění vládního utajeného spojení VEKTOR (využívají orgány státní správy) do tohoto úkolu. Komplexní materiál se navrhuje předložit Radě v květnu 2002.

V diskusi bylo uvedeno, že celkové náklady by dosahovaly výše 106,2 mil. Kč. V návrhu státního rozpočtu na rok 2002 uvedené prostředky zajištěny nejsou. K tomu ministr financí uvedl, že za východisko z této situace lze doporučit sdružení prostředků a společné financování všemi zainteresovanými uživateli.

Zástupce Ministerstva obrany uvedl, že doporučuje do materiálu zapracovat některé připomínky resortu obrany. Architekturu sítě realizovat v souladu se zásadami dokumentu "Systémová architektura komunikačního segmentu NATO pro všeobecné použití". Dále doporučil, aby se počítalo s budoucím rozšířením o portál k propojení na resortní informační systémy. Další připomínky předal ministru vnitra v písemné podobě.

            Ministr vnitra k tomu uvedl, že připomínky budou po zvážení zapracovány do materiálu, který bude předložen Radě v květnu 2002.

7.  Návrh úpravy pracovněprávních vztahů u zaměstnanců státu a systém sociálního zabezpečení a pojištění pro působení občanů v mírových záchranných operacích a humanitární pomoci v zahraničí

čj.: 9983/01

Materiál nebyl projednán, protože předkladatel nebyl od bodu 2 přítomen na schůzi Rady. Bylo doporučeno materiál projednat na schůzi Rady v lednu 2002.

8. Informace o průběhu a výsledcích zasedání Ministerské rady OBSE v Bukurešti v prosinci 2001

 čj.: 9987/01

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 249.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že podpora OBSE je jednou z našich zahraničních priorit a výsledky jednání jsou z naší strany hodnoceny jako pozitivní. 9. zasedání Ministerské rady OBSE se uskutečnilo v Bukurešti ve dnech 3. a 4. prosince 2001. Konstatoval, že na zasedání byla přijata hlavní politická deklarace (komuniké), deklarace a akční plán boje proti terorismu, prohlášení k regionálním otázkám a další dokumenty. V deklaraci Ministerské rady všech 55 účastnických států odsoudilo všechny akty terorismu, zavázaly se, že budou chránit své občany před novými hrozbami, že budou plnit mezinárodní dokumenty o terorismu a plnit politické závazky přijaté OBSE. V akčním plánu boje proti terorismu se státy zavázaly, že do konce roku 2002 budou plně implementovat mezinárodně právní nástroje boje proti terorismu. Ministerská rada přijala prohlášení i k dalším problémům, jako například k jihovýchodní Evropě. Ve vztahu k Moldávii uvítala, že Ruská federace stáhne z Podněstří všechnu těžkou konvenční techniku dle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě do 31. prosince 2001. Bylo schváleno předsednictví Nizozemí na rok 2003, v příštím roce předsedá Portugalsko.

V diskusi bylo doporučeno předložit tento materiál k informaci vládě České republiky.

9.  Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2001

čj.: 9982/01

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 250.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že Zpráva o plnění úkolů uložených Radou ve 2. pololetí 2001 byla připravena v úzké součinnosti se členy Rady formou kontroly plnění úkolů, uložených Plánem Rady na  2. pololetí 2001 s výhledem na 1. pololetí 2002 (usnesení Rady ze dne 19. června 2001          č. 193). Konstatoval, že za 2. pololetí 2001 bylo ze 44  plánem uložených úkolů splněno 30 a z různých důvodů zůstalo nesplněno 14, mimo plán bylo naopak projednáno 20 úkolů. Ze 14 nesplněných úkolů je 9 zařazeno na jednání Rady v příštím období a 5 úkolů se doporučuje zrušit. Uvedl, že důvody jejich nesplnění jsou spolu s návrhem dalšího postupu uvedeny v předloženém textu Zprávy. Konstatoval, že současně bylo provedeno i vyhodnocení plnění jednotlivých usnesení Rady za období červenec až prosinec 2001. Zdůraznil, že u úkolu Vojenská strategie České republiky je potřebné, aby ministr obrany upřesnil termín předložení materiálu na schůzi Rady. Dále uvedl, že u úkolu z přílohy v bodě 9 usnesení ze dne 19. června 2001 č. 183, k Vyhodnocení mezinárodního cvičení CMX 2001, které ukládá ministru zahraničních věcí při Ústředním krizovém štábu procvičit „právní skupinu“ z pohledu mezinárodního práva a právního systému hostitelské země, navrhl, aby gestorem úkolu byl ministr vnitra, neboť se jedná o úkol plněný v rámci Ústředního krizového štábu. Všechny připomínky jsou do návrhu zapracovány.

Po diskusi bylo doporučeno, aby Vojenská strategie ČR byla zařazena na schůzi Rady v květnu 2002. Ministr vnitra souhlasil s návrhem předkladatele na změnu gestorství u úkolu z přílohy v bodě 9 usnesení ze dne 19. června 2001 č. 183.

10.  Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2002 s výhledem na 2. pololetí 2002

čj.: 9981/01

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 251.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že návrh Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2002 s výhledem na 2. pololetí 2002 je připraven na základě usnesení Rady z 19. června 2001 č. 193. Konstatoval, že návrh vychází ze zaslaných podkladů. Konstatoval, že ministr vnitra dodatečně požádal o zařazení úkolu na lednovou schůzi Rady "Instrukce pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů". Dále doporučil do plánu ještě zvážit zařazení úkolu Ministerstva vnitra "Národní akční plán ČR boje proti terorismu" a úkolů Ministerstva obrany "Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky" a "Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky" a následně je projednat ve vládě. Uvedl, že v plánu jsou uvedeny konkrétní termíny konání jednotlivých schůzí Rady. V návaznosti na tyto termíny je žádoucí, aby i jednotlivé výbory si stanovily pevné termíny svých jednání na 1. pololetí příštího roku. Dále variantně doporučil řešení úkolu ve vztahu k boji proti terorismu, a jako první variantu navrhl změnit gesci u materiálu plánovaného k projednání v měsíci únoru 2002 pod pořadovým číslem 5 „Souhrnná zpráva o opatřeních….“ z MZV a MPV L na ministra vnitra a to z důvodu, že ministr vnitra bude na jednání vlády dne 19. prosince 2001 nově určen gestorem tohoto materiálu. Případně je možno ve druhé variantě zrušit v měsíci únoru 2002 projednávání materiálu uvedeného pod pořadovým číslem 5 a nahradit tento úkol projednáním Národního akčního plánu ČR boje proti terorismu (gesce MV) a ten projednat v březnu 2002 v Radě ještě před jeho předložením do vlády v plánovaném termínu do 31. března 2002.

            V diskusi ministr vnitra dal přednost druhé variantě, tj. projednání Národního akčního plánu ČR boje proti terorismu v březnu 2002 v Radě, s následným jeho předložením vládě v  termínu do 31. března 2002. Zástupce resortu obrany souhlasil s předložením materiálů "Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky" a "Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky" na jednání Rady v dubnu 2002.

11. Různé

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í   č. 252/V.

Vzhledem k tomu, že ministr vnitra na schůzi předložil materiál  utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu uveden pod čj.: V542/2001.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X