Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

7. 11. 2001 13:00

Záznam 30. schůze Bezpečnostní rady státu, 30. 10. 2001

(přijata usnesení č. 216 - 232)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda vlády a předseda Rady přivítal předsedu Senátu Parlamentu České republiky a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kteří se zúčastnili projednávání prvního bodu programu schůze. Předseda vlády a předseda Rady seznámil přítomné s programem schůze.

Při projednávání návrhu programu schůze, ministr zdravotnictví stáhnul z programu materiál “Návrh opatření k výstavbě dalších odborných týmů a zabezpečení vysílání lékařů a zdravotnického personálu. Návrh obecně platných pravidel, řešících systém zdravotnického zabezpečení osob”. Ministr obrany stáhnul z programu schůze materiál “Informace o systému mobilních utajovacích telefonů NSK 200” a náměstek ministra průmyslu a obchodu stáhnul z programu schůze materiál “Informace o připravované změně vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky EXPLOSIA, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem”. Takto upravený program byl všemi přítomnými schválen.

Informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice

1. a) Aktuální informace k opatřením v souvislosti s teroristickým útokem na USA

Rada vyslechla informace přednesené ministrem vnitra, ministrem obrany a  náměstkem ministra zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 216.

Výpis ze záznamu z projednání tohoto bodu neutajovaného charakteru.

Ministr vnitra ve svém vystoupení podal informaci o jednáních Ústředního krizového štábu (dále jen Štáb). Konstatoval, že od 11. září do 26. října 2001 proběhlo 14 jednání Štábu a řada návazných součinnostních jednání mezi resorty, z nichž nejvýznamnější jsou jednání se zpravodajskými službami. Na posledním jednání Štábu 26. října 2001 došlo k vyhodnocení aktuální situace jak v České republice, tak i z hlediska mezinárodně politického, a to zejména z hlediska problematiky antraxu. Dále ministr vnitra konstatoval, že na posledním zasedání Štábu se rovněž projednávalo fungování skupiny pro kontrolu finančních toků, která je v gesci Ministerstva financí, dále se analyzovaly ztráty vstupních průkazů institucí státní správy a ztráty uniforem za poslední období. V závěru vyvrátil nepravdivou informaci tisku, že se má snižovat policejní ochrana letiště v Ruzyni.

Ministr obrany ve svém vystoupení uvedl, že Ministerstvo obrany podepsalo se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost “Akt porozumění”, ve kterém je položen důraz na preventivní opatření, jako je vzájemná informovanost v případě nebezpečné události (např. přelet letadel). Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí řeší i možné dodávky zdravotnického materiálu v rámci humanitární pomoci ze skladů resortu obrany. V závěru svého vystoupení zdůraznil, že resort obrany se zaměřuje na problematiku ochrany svých objektů, a to zejména muničních a výzbrojních skladů.

Náměstek ministra zahraničních věcí ve svém vystoupení uvedl, že podstatné informace z oblasti mezinárodně politické jsou uvedeny v materiálu, který byl členům Rady před schůzí rozdán. K tomu zdůraznil, že vojenská operace USA a V. Británie pokračuje a jejím cílem je útok na vojenské strategické cíle. Přesto dochází ke ztrátám civilních osob, ale informace k tomu jsou obtížně ověřitelné. Dále uvedl, že se potvrzují původní předpoklady o tom , že operace bude dlouhá. Ministr obrany USA již vyhlásil, že útoky budou pokračovat i v období ramadánu (začátek 17. listopadu) a k tomu se dá očekávat ostrá reakce muslimského světa. Dále uvedl, že z 29. října na 30. října byly uvedeny všechny bezpečnostní složky USA do stavu nejvyšší pohotovosti poté, co ministerstvo spravedlnosti získalo další informace o tom, že by se měly připravovat některé další útoky proti americkým cílům, a to jak v USA, tak i v zahraničí. Konstatoval, že aktivní je EU i NATO. Evropská rada posoudila implementaci akčního plánu proti terorismu. Na toto zasedání navázala evropská konference pro boj proti terorismu, které se zúčastnil místopředseda vlády Kavan. Příští týden se koná konference středoevropských zemí k této problematice ve Varšavě, nás bude zastupovat místopředseda vlády Rychetský. V závěru uvedl, že z hlediska resortu zahraničí platí na zastupitelských úřadech zvláštní režim.

1. b) Vyhodnocení přijatých opatření v České republice souvisejících s teroristickým útokem na USA a plnění úkolů orgány krizového řízení

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 217.

Výpis ze záznam z projednání tohoto bodu neutajovaného charakteru.

Ministr vnitra ve svém úvodním vystoupení uvedl, že materiál uvádí souhrn opatření, reagujících na teroristický útok na USA, aplikovaných do podmínek ČR a přijatých na úrovni vlády ČR, předsednictva vlády ČR, Rady, ale i na úrovni ústředních správních úřadů a jiných správních úřadů. Do vyhodnocení se na doporučení Rady zapojily i kraje, ale v požadovaném termínu toto vyhodnocení zaslaly pouze Magistrát hl. města Prahy a Středočeský krajský úřad.

Dále ministr vnitra uvedl, že z hlediska praktických zkušeností se potvrdilo, že bezpečnostní systém je funkční, ale součinnost s kraji se ukázala problémem, který se postupně odstranil. V současnosti jsou již hejtmani informováni o jednáních Štábu, ale hejtmani nemají bezpečnostní prověrky, takže nemohou být seznamováni s utajovanými skutečnostmi. Tato situace je vyřešena tak, že se provádějí výpisy z jednání Štábu, které neobsahují utajované skutečnosti.

1. c) Vyhodnocení připravenosti v oblasti zdravotnictví k řešení mimořádných událostí a krizových situací v České republice (Medicína katastrof)

Rada projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala

u s n e s e n í č. 218.

Ministr zdravotnictví v úvodním vystoupení uvedl, že k řešení mimořádných událostí v krizových situacích jsou připravena opatření v souladu se zákonem o integrovaném záchranném systému. Konstatoval, že součástí havarijních plánů na úrovni všech územně správních úřadů jsou traumatologické plány s pohledu medicíny katastrof. Dále uvedl, že resort zdravotnictví pracuje ve standardním režimu a je neustále připraven na řešení mimořádných událostí. Zdůraznil, že v souvislosti s problematikou použití biologických prostředků jako zbraní bylo provedeno urychlené proškolení lékařů prvního styku s pacientem se zaměřením na řešení takových situací. Dále byla urychleně vydána a distribuována publikace Diagnostika, léčba a protiepidemická opatření u nemocných a zasažených bojovými biologickými prostředky nebo zvlášť nebezpečnými patogeny.

1. d) Vyhodnocení funkčnosti systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou a potravinami – dle usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 25. září 2001 č. 208/D bod II.6

Rada projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

u s n e s e n í č. 219.

V úvodním vystoupení ministr zemědělství uvedl, že materiál souvisí s informací, která bude projednána v bodě 2 a 3 programu dnešní schůze. Z této informace vyplývá, že funkční systém se postupně naplňuje a jejího součástí je návrh Metodického pokynu pro sjednocení a přípravu opatření k zabezpečení nouzového zásobování vodou v krizových situacích. Dále uvedl, že bude zpracován materiál Analýza rizik a ohrožení v oblasti vodního hospodářství při řešení krizových situací v resortu zemědělství, jako podklad pro typový plán pro řešení krizových situací s narušením dodávky vody. Uvedl, že v oblasti funkčnosti systému nouzového zásobování obyvatelstva potravinami je dle krizového zákona možnost zavedení regulačních opatření vládou (gestorem je MPO). V roce 2000 byl vládou schválen "seznam položek hmotných rezerv, jejich minimálních limitů a orientačních cílových stavů", kde se jedná o položky, které jsou významné pro zásobování obyvatelstva v případě krizových stavů.

1. e) Ústní informace o současném stavu připravenosti systému ochrany obyvatelstva České republiky

Rada vyslechla informaci přednesenou ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 220.

Výpis ze záznam z projednání tohoto bodu neutajovaného charakteru.

Ministr vnitra ve svém vystoupení uvedl, že podání této informace vyplynulo z aktuálnosti dané problematiky v souvislosti s prevencí v oblasti boje proti terorismu. Konstatoval, že v moderních demokraciích nikde nemají připraveny ochranné masky pro všechny obyvatele a rovněž, že nejsou vybudované kapacity krytů pro všechny obyvatele. Na tomto základním principu bude založena koncepce, která bude předložena Radě do konce roku 2001. V současnosti jsou ve světě principy založeny na sytému včasného varování, evakuace osob, případně izolace prostoru a rychlého fungování záchranných jednotek, které naopak musí být vybaveny nejmodernějšími ochrannými prostředky a prostředky potřebnými pro záchranu postižených osob. Dále uvedl, že v současnosti je v systému varování a vyrozumění 4564 sirén, z nichž 3497 je dálkově ovládaných. Varovným signálem je pokryto 80 % území (nejsou pokryty oblasti málo obydlené). Od 1. listopadu 2001 bude používán pouze jeden signál (dosud tři) s tím, že veřejně právní media budou informovat o situaci. Konstatoval, že součástí havarijních plánů je i problematika evakuace. Zároveň jsou v nich řešena i návazná opatření k této evakuaci osob, zvířat, případně majetku (doprava, pořádková služba,...). K problematice stálých krytů uvedl, že použitelnost těchto objektů je v případech, kdy je s určitou časovou rezervou známo, že budou potřebné. Nejsou pro okamžité použití. V současnosti se pracuje i na osvětových materiálech z oblasti civilní ochrany, byla vydána brožura, byl natočen instruktážní film do škol, je připraven instruktážní film pro veřejnost a připravuje se rozprava s odborníky k této oblasti v médiích. V závěru uvedl, že problémem je neočekávaný útok, a k tomu má zejména sloužit větší informovanost obyvatel, co v takovém případě mají dělat.

2. Informace o plnění opatření uložených usnesením Bezpečnostní rady státu č. 103/2000 ke schválení “Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací”

Rada projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

u s n e s e n í č. 221.

V úvodním vystoupení ministr zemědělství uvedl, že cílem materiálu je zejména informovat o plnění úkolů, uložených usnesením Rady ze dne 18. července 2000 č. 103, ke Koncepci zabezpečení obyvatelstva pitnou vodu za krizových situací. Dále uvedl, že je Radě navrhováno vyslovit souhlas s vydáním Metodického pokynu pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou Službou nouzového zásobování vodou za krizových stavů ve formě směrnice ve Věstníku vlády pro kraje, okresy a obce.

3. Návrh Koncepce zabezpečení ozbrojených sil a sborů pitnou vodou za krizových situací

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 222.

V úvodním vystoupení ministr zemědělství uvedl, že cílem předloženého materiálu je navrhnout zabezpečení ozbrojených sil a sborů pitnou vodou za krizových situací v případech, kdy je zásobování pitnou vodou vážně narušeno, nebo ochromeno, a to po celou dobu trvání krizové situace a za vojenských krizových situací, kdy ozbrojené síly zaujaly prostory, ve kterých není vybudován systém hromadného zásobování vodou. Konstatoval, že materiál uvádí analýzu stávajícího způsobu zabezpečení ozbrojených sil a sborů pitnou vodou v běžných podmínkách, při mimořádných událostech a v krizových situacích a dále uvádí návrh Koncepce zabezpečení ozbrojených sil a sborů pitnou vodou za krizových situací. Uvedl, že návrh vychází z Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací a dále obsahuje určité zvláštnosti, které jsou specifické pro ozbrojené síly, jako je např. zásobování pitnou vodou mimo stálé objekty.

4. Projednání materiálů podle přílohy k usnesení vlády ze dne 9. května 2001 č. 458 k návrhu na Zapojení České republiky do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci

4. a) Návrh opatření k výstavbě dalších odborných týmů a zabezpečení vysílání lékařů a zdravotnického personálu. Návrh obecně platných pravidel, řešících systém zdravotnického zabezpečení osob

Materiál byl na žádost ministra zdravotnictví stažen z programu schůze Rady.

4. b) Konkretizace specialistů a prostředků resortu Ministerstva spravedlnosti, které budou zapojeny do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci v zahraničí, včetně Systému pohotovostních ujednání OSN

Rada projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala

u s n e s e n í č. 223.

V úvodním vystoupení ministr spravedlnosti uvedl, že cílem materiálu je informovat o přípravě resortu spravedlnosti na jeho možné zapojení, do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci v zahraničí. Konstatoval, že soudci ani státní zástupci nemohou vykonávat svoji činnost mimo území České republiky. Uvedl, že jsou připraveni vyslat skupinu do 10 specialistů tam, kde by to bylo potřeba při budování justice a vězeňství. Další možnou pomocí je skupina z oblasti vězeňství, která zahájila speciální školení již v roce 2000, odborně je připravena dobře, problémem je jazyková příprava. Dalším problémem v této oblasti je legislativa, která výhradně umožňuje provádět výkon pouze na území České republiky.

V diskusi bylo oceněno, že již směrem k OSN můžeme prezentovat naše možné zapojení v této oblasti. Současně bylo doporučeno zapojit do pilotního školení specialistů v této oblasti, které bude organizováno Ministerstvem zahraničních věcí, jednoho až dva příslušníky resortu spravedlnosti.

4. ca) Organizační a technická pravidla pro vysílání příslušníků HZS ČR a příslušníků Policie ČR a civilních zaměstnanců Ministerstva vnitra v zahraničí, pro zapojování sil a prostředků státu do mezinárodních mírových a záchranných operací a při poskytování humanitární pomoci do zahraničí

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 224.

V úvodním vystoupení náměstek ministra vnitra uvedl, že cílem materiálu je projednat v Radě plnění úkolů, které ministru vnitra byly uloženy usnesením vlády ze dne 9. května 2001 č. 458. Nad rámec tohoto usnesení je do materiálu zařazeno i vysílání příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a civilních zaměstnanců Ministerstva vnitra do mezinárodních záchranných operací a při poskytování humanitární pomoci do zahraničí. V závěru uvedl, že se předpokládá v rámci EU i vytvoření sboru o cca 2000 specialistů pro záchranné operace.

4. cb) Způsob a možný rozsah mimořádného použití státních hmotných rezerv při nasazení sil a prostředků Ministerstva vnitra do záchranných operací na základě rozhodnutí ministra vnitra a v součinnosti s věcně příslušným ministrem a Správou státních hmotných rezerv

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 225.

V předloženém materiálu se uvádí, že cílem materiálu je stanovení omezené skupiny zásob v rámci státních hmotných rezerv, která by vedle svého původního účelu byla předurčena i k plnění úkolů při zapojování sil a prostředků ČR do mezinárodních záchranných operací. V materiálu je popsán postup aktivace zásob státních hmotných rezerv od přijetí informace o závažné mimořádné události v zahraničí přes rozhodnutí o použití zásob státních hmotných rezerv až po odjezd materiální pomoci nebo záchranné jednotky z území České republiky.

4. cc) Metodika výběru, školení a registrace civilních specialistů (mimo státní správu) a zájemců o vysílání do záchranných operací a humanitární pomoci v zahraničí

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 226.

V materiálu se uvádí, že cílem materiálu je předložit k posouzení návrh metodiky, podle které bude po jejím schválení postupovat Ministerstvo vnitra a následně i subjekt, vybraný ve veřejné soutěži. V návrhu se předpokládá, že specialisté budou přednostně vybíráni ze složek integrovaného záchranného systému (občanská sdružení a nevládní organizace).

4.d) Návrh metodiky výběru, školení a registrace civilních specialistů a zájemců o vysílání do mírových operací v zahraničí

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 227.

V úvodním vystoupení náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že cílem materiálu je předložit k posouzení návrh metodiky, podle které bude po jejím schválení postupovat Národní kontaktní místo (databáze specialistů) na resortu zahraničí, které bude zřízeno od 1. ledna 2002 a následně i subjekt, který zvítězí ve veřejné soutěži na provádění školení (pilotní projekt školení provede Národní kontaktní místo). Dále uvedl, že se předpokládá, že po vyhodnocení tzv. “pilotního kurzu” a výsledků výběrového řízení bude stanovena potřebná výše finančních prostředků.

4. e) Analýza a návrh zásad finančního zabezpečení a jednotné formy kalkulace finančních nákladů, spojených s vysílání organických uskupení a prostředků do operací a pomoci v zahraničí

Rada projednala materiál přeložený ministrem financí a přijala

u s n e s e n í č. 228.

V úvodním vystoupení ministr financí uvedl, že smyslem návrhu na základě analýzy dosavadní praxe při zapojování České republiky do mírových operací, mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci je projednat a schválit zásady finančního zabezpečení a jednotnou formu kalkulace nákladů, použitelnou pro předběžnou kalkulaci při plánování operace i pro konečné vyčíslení skutečně čerpaných nákladů. Dále k tomu uvedl, že resort financí navrhuje dva formuláře, které obsahují různé údaje pro doplnění.

4. f) Návrh systému plánování a zabezpečování přepravy občanů, jednotek a prostředků do postižených zemí v rámci operací a pomoci

Rada projednala materiál předložený ministrem dopravy a spojů a přijala

u s n e s e n í č. 229.

Ministr dopravy a spojů v úvodním vystoupení uvedl, že cílem materiálu je informovat o návrhu systému a obsahu metodiky plánování a zabezpečování přepravy občanů, jednotek a prostředků do postižených zemí v rámci mírových a záchranných operací a humanitární pomoci. Dále uvedl, že navrhuje konečné znění metodiky předložit na schůzi Bezpečnostní rady státu v termínu do 31. prosince 2001.

5. Informace o systému mobilních utajovacích telefonů NSK 200

Materiál byl na žádost ministra obrany stažen z programu schůze.

6. Koncepce institucionálního zajištění pořádkových opatření k zvládnutí bezpečnostně rizikových akci velkého rozsahu

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 230.

Náměstek ministra vnitra ve svém úvodním vystoupení uvedl, že materiál je po dopracování předložen ke schválení. Původně předložený materiál na schůzi Rady dne 24. července 2001 byl po projednání vzat Radou na vědomí pouze jako záměr této “Koncepce”. Materiál zohlednil připomínky z této schůze a bylo k němu provedeno připomínkové řízení. Konstatoval, že byly vypuštěny skutečnosti, které byly příliš konkrétní, jako je příprava Summitu NATO v roce 2002 v Praze. Uvedl, že materiál neobsahuje žádné finanční záležitosti, jako byly nároky na zvýšení počtů osob a s tím související navýšení rozpočtu. V závěru uvedl, že materiál shrnul získané zkušeností a poznatky z bezpečnostních opatření prováděných při Výročních zasedáních Rad guvernérů MMF a SSB v září 2000 v Praze.

V diskusi bylo doporučeno materiál pouze vzít na vědomí, a to vzhledem k tomu, že materiál neobsahuje finanční krytí, a proto jej nelze považovat za Koncepci. Dále bylo konstatováno, že v Koncepci by bylo vhodné rozvést možnosti vícestranného použití Letecké služby Policie ČR než jen při hašení požárů (vzdušné monitorování situace apod.). Dále bylo doporučeno, aby byla v Koncepci zohledněna současná situace po 11. září 2001, např. z hlediska tvrzení, že se očekávají minimální protestní akce v souvislosti s konáním Summitu NATO v roce 2002 v Praze. K tomu předkladatel uvedl, že problematika terorismu bude řešena v samostatném materiálu.

7. Informace o připravované změně vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky EXPLOSIA, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem

Materiál byl na žádost náměstka ministra průmyslu a obchodu stažen z programu schůze Rady s tím, že bude předložen Radě do 31. prosince 2001.

8. Informace o odpovědi ČR na Dotazník obranného plánování DPQ 2001 včetně vyčlenění sil a prostředků AČR pro NATO a EU na rok 2002 s výhledem do roku 2006

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 231.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

9. Informace o činnosti České republiky v programech Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG)

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 232.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X