Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

26. 6. 2001 11:59

Záznam 27. schůze Bezpečnostní rady státu, 19. 6. 2001

            (přijata usnesení č. 182-195)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda Rady seznámil přítomné s návrhem programu schůze Rady. Na základě žádosti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí byl na uzavřeném zasedání zařazen jeden materiál. Upravený program schůze Rady byl schválen všemi přítomnými členy Rady.

    • Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2000 (ve srovnání s rokem 1999)

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 182.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že předložený materiál považuje za zásadní. Konstatoval, že tyto zprávy jsou zpracovávány od roku 1993, jsou předkládány vládě a následně Parlamentu České republiky. Při jejich zpracování se spolupracuje i s jinými resorty. Materiál prošel jak vnitroresortním tak i meziresortním připomínkovým řízením a je předkládán bez rozporu. Dále uvedl, že materiál dává přehled o dynamice vývoje kriminality, zabývá se oblastmi, které jsou potencionálně rizikové, obsahuje dvě základní části, z nichž první je přehled o vývoji jednotlivých druhů trestné činnosti a část upozorňující na základní opatření přijatá či navrhovaná, případně na důležité aspekty spolupráce. Obsahem této části je také souhrnná informace o politice vlády v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Závěr této části obsahuje návrh priorit bezpečnostní politiky z hlediska veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti pro další období. Přílohou je tabulková část, informace z kontinuálního výzkumu viktimizace a pocitu bezpečí občanů a základní informace o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti v některých evropských státech v roce 2000. Druhá část se podrobně zabývá situací v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v jednotlivých krajích České republiky v roce 2000. Dále uvedl, že rok 2000 byl charakteristický tím, že došlo k poklesu zjištěné míry kriminality v České republice, a to ve všech sledovaných kategoriích. Negativním rysem bylo, že došlo v rámci hospodářské kriminality k výraznému nárůstu škod, což zároveň svědčí o úspěšnosti boje proti větší hospodářské kriminalitě. Konstatoval, že dalším negativním jevem bylo zvýšení počtu vražd. Stagnovala kriminalita u mládeže, ale zvýšila se brutalita trestné činnosti v této kategorii. Zdůraznil, že provedená analýza trestné činnosti je východiskem pro stanovení priorit, které jsou v materiálu uvedeny. V závěru uvedl, že rovněž vývoj trestné činnosti za prvních pět měsíců letošního roku vykazuje pokles kriminality (o cca 8 %) a naopak se zvýšila objasněnost spáchaných trestných činů na cca 47 %. Z hlediska počtu trestných činů jsme na úrovni před rokem 1995, ale objasněnost je o cca 8 % vyšší.

2. Vyhodnocení mezinárodního cvičení CMX 2001

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 183.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že materiál byl zpracován v součinnosti s ústředními správními úřady zainteresovanými na cvičení, které proběhlo ve dnech 15. - 19. února 2001. Materiál obsahuje jeho vyhodnocení. Konstatoval, že cvičení bylo zaměřeno na procedurální a konzultační procesy orgánů krizového řízení při řešení krizové situace vzniklé na určitém území. Zdůraznil, že stanovené cíle a úkoly cvičení byly splněny. Dále uvedl, že ve srovnání s předchozím cvičením došlo ke zkvalitnění v oblasti komunikace cvičících složek, v oblasti spolupráce se Stálou delegací České republiky při NATO a EU. V závěru uvedl, že materiál byl projednán Výborem pro obranné plánování, který přijal návrhy na opatření zaměřené ke zlepšení činností orgánů krizového řízení, které jsou uvedeny v příloze návrhu usnesení Rady.

V diskusi bylo uvedeno, že navržený harmonogram opatření odráží zjištěné nedostatky při cvičení, ale některá opatření k vybavení krizových štábů a opatření směřující k problematice ochrany utajovaných skutečností (zejména zjednodušování procedur předávání informací) se opakují již z předešlého cvičení. Bylo zdůrazněno, aby zodpovědné resorty věnovaly těmto opatřením patřičnou pozornost. K oblasti ochrany utajovaných skutečností bylo dále uvedeno, že tato problematika je řešena v návrhu vyhlášky, ke které proběhlo 10. května 2001 připomínkové řízení.

3. Průběžné vyhodnocení integrace České republiky do NATO

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 184.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že materiál navazuje na informaci, která byla podána ministrem obrany na schůzi Rady v únoru tohoto roku. Konstatoval, že materiál uvádí stav integrace do Aliance v klíčových oblastech, ale nelze jej považovat za komplexní vyhodnocení v této oblasti. Hlavním důvodem jsou probíhající zásadní změny na Ministerstvu obrany, které by se v tomto koncepčním materiálu měly odrazit. Dále uvedl, že v souladu s doporučením Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky proto navrhuje, aby Rada uložila jemu a ministrovi obrany úkol vypracovat ve spolupráci s ostatními resorty a předložit v příštím roce Radě komplexní vyhodnocení integrace České republiky do NATO. Konstatoval, že materiál je členěn do čtyř základních částí (politické, vojenské, část pojednávající o organizačně technickém zázemí a část pojednávající o Summitu v Praze). V příloze jsou uvedeny příspěvky jednotlivých resortů k této problematice. Materiál není pouze statistickým výčtem informací, ale také hodnotí a upozorňuje na přetrvávající nedostatky. Zároveň je konstatováno, že zjištěné problémy jsou v převážné míře řešeny v rámci existujících opatření, která jsou v materiálu uvedena. V závěru zdůraznil, že je zbytečné ukládat tyto úkoly opakovaně.

V diskusi bylo doporučeno, aby materiál "Komplexní vyhodnocení integrace České republiky do NATO" byl předložen do Rady v termínu do 31. března 2002 s tím, že v něm bude podrobněji zahrnuta i spolupráce České republiky v rámci NATO v oblasti vědy a výzkumu a v oblasti průmyslové spolupráci.

4. Návrh dalšího působení sil a prostředků AČR v operacích mezinárodního společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 185.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že v materiálu je uvedeno spektrum možného nasazení jednotek Armády České republiky na Balkáně, kde je zohledněno zejména hledisko dlouhodobého zatížení rozpočtu Ministerstva obrany a dále i hledisko plného zachování efektivnosti a akceschopnosti mezinárodních sil. Dále uvedl, že k této problematice se v posledním období uskutečnila četná meziresortní koordinační jednání a zároveň byl návrh projednán na jednání představitelů partnerských zemí divize sil SFOR a mnohonárodní brigády sil KFOR. Konstatoval, že k rozhodnutí o přijetí jedné varianty je nutné vzít do úvahy optimální řešení jak z hlediska ekonomického, tak i vojenského, a to je účast v jedné operaci. Dále uvedl, že náš návrh (ukončení činnosti v SFOR) byl spojenci akceptován, a to při příležitosti pravidelného šestiměsíčního hodnocení této operace. Zdůraznil, že v rozpočtu obrany je plánováno na příští rok na tuto operaci do 1 mld Kč, v případě vyšších výdajů se to odrazí v omezení vyčlenění prostředků na výcvik a modernizaci vojsk. Při příležitosti návštěvy předsedy vlády a ministra obrany u české jednotky SFOR bylo dohodnuto, že místo původně dohodnutých 11 osob zastoupených ve struktuře velitelství SFOR jich tam v roce 2002 bude působit 15 (10 ve struktuře velitelství SFOR a 5 osob v týmu CIMIC). Dále uvedl, že se předpokládá, že v naší jednotce v operaci KFOR bude mít zastoupení i slovenská jednotka. V současné době se připravuje podrobný harmonogram a podmínky spolupráce. V závěru uvedl, že časový plán k odsunutí sil a prostředků z operace SFOR včetně vyčlenění potřebných finančních prostředků je v současné době připravován. Konstatoval, že naléhavým požadavkem je navýšení nevojenských odborníků k obnově civilní správy.

V diskusi byla vyjádřena podpora předloženému materiálu s tím, že za základ se doporučuje vzít varianta 1 c. Dále bylo uvedeno, že rovněž své jednotky stahuje Belgie. Souvisí to s bezpečnostní situací v dané oblasti, kde došlo k určitému zmírnění napětí. Byla zvýrazněna potřeba navýšení nevojenských odborníků v dané oblasti, a to včetně zaměstnanců justice. Dále bylo upřesněno, že velitelem společné česko-slovenské jednotky bude důstojník Armády České republiky a jeho zástupcem příslušník Armády Slovenské republiky. V závěru diskuse bylo oceněno působení příslušníků Policie České republiky v dané oblasti.

5. Návrh vyhodnocení dosavadního působení systému Bezpečnostní rady státu a návrh úprav k jeho zkvalitnění

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 186.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že pro bezpečnostní systém České republiky a tím i návazně pro systém Rady je důležité, že byla schválena potřebná krizová legislativa, čímž jsou dány předpoklady pro další zkvalitňování celého bezpečnostního systému státu. Jsou vytvořeny možnosti pro propojení současného systému Rady s bezpečnostními radami a krizovými štáby krajů, okresů a případně i obcí, což pro další období je důležitým úkolem. Na druhé straně dosavadní zkušenosti potvrzují, že je potřebné urychlit práce na legislativních úpravách, které by dořešily problematiku zajišťování obrany České republiky i na úrovni krajů a rozšířily působnost “krizového zákona” i pro řešení vojenských krizových situací. Dále uvedl, že v rámci komplexního řešení oblasti zajišťování bezpečnosti České republiky bylo správné rozhodnutí o zařazení do systému předtím samostatně pracujícího Výboru pro zpravodajskou činnost a o rozšíření Rady o ministra dopravy a spojů a  o ministra průmyslu a obchodu. Konstatoval, že naproti tomu se stále nedaří, aby v bezpečnostním systému byla účinněji koordinována problematika ochrany utajovaných skutečností. Dále uvedl, že v poslední zprávě bylo kritizováno, že bylo předkládáno málo materiálů z oblasti krizového řízení, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, tedy i problematiky činnosti Policie České republiky a integrovaného záchranného systému. Uvedl, že tento stav se zlepšil, ale je žádoucí vytvořit v systému Rady podmínky k širšímu meziresortnímu projednávání materiálů, které se týkají problematiky vnitřní bezpečnosti, především boje s organizovaným zločinem, kriminalitou, terorismem apod. a dále spojených s vysíláním nevojenských odborníků do mezinárodních misí. Dále konstatoval, že nejčastěji uváděnou činností v systému Rady, kterou je potřebné dále zkvalitnit, je působnost výborů Rady. K činnosti výborů je v materiálu uvedena řada námětů. Předpokládá se, že tyto náměty a návrhy v materiálu směřující ke změnám v systému Rady budou dále specifikovány v rámci vyhodnocení každého z výborů Rady. Dále uvedl, že teprve po komplexním zhodnocení činnosti všech výborů bude možné posoudit a projednat případné změny v systému Rady, které mohou vést i k návrhu na zrušení nebo sloučení některých výborů. Navrhovaný termín projednání těchto vyhodnocení ve výborech je do 31. ledna 2002. Následně by proběhlo vyhodnocení na úrovni Rady v termínu do 31. března 2002. V závěru uvedl, že v návaznosti na rozbor poradních orgánů vlády je předložen k projednání návrh Statutu Rady a ke schválení návrh Jednacího řádu Rady. Návrhy statutů a jednacích řádů výborů a Ústředního krizového štábu budou předloženy na příští jednání Rady. Následně budou společně statuty Rady, výborů a Ústředního krizového štábu předloženy k projednání a ke schválení vládě.

6. Informace o činnosti odborných pracovních skupin při Ministerstvu vnitra, ustavených k řešení problematiky organizovaného zločinu

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 187.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že tento úkol vyplývá z usnesení vlády k Aktualizované Koncepci boje proti organizovanému zločinu. Konstatoval, že smyslem tohoto úkolu je vytvořit podmínky pro podřízení činnosti expertních pracovních skupin působících dosud při Ministerstvu vnitra jednotné koordinační roli Rady, jako orgánu pro koordinaci koncepčního řešení boje proti organizovanému zločinu. Dále k tomu uvedl, že bylo zřízeno pět pracovních skupin. Již prokazatelné výsledky má skupina pro odčerpávání zisku z trestné činnosti, v současné době má majetek zajištěný z této trestné činnosti hodnotu cca 300 mil. Kč. Pracovní skupiny slouží zejména pro výměnu názorů a za účelem  nalezení konsensuálního závěru k dané problematice.

V diskusi bylo konstatováno, že kromě pěti skupin zaměřených na problematiku organizovaného zločinu je nejdůležitější pracovní skupinou pracovní skupina k řešení problematiky závažné hospodářské a finanční kriminality. Bylo zdůrazněno, že řešení trestné činnosti v orgánech činných v trestním řízení v této oblasti (zejména související s trestnou činností v bankách) je velmi pomalé.

7. Informace o zasedání Severoatlantické rady na úrovni ministrů zahraničních věcí v Budapešti ve dnech 29. až 30. května 2001

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 188.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru, je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

8. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2000

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 189.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že stávající národní kontrolní systém v oblasti dovozu a vývozu vojenského materiálu, zboží a technologií dvojího použití je na úrovni srovnatelné s obdobnými členskými zeměmi EU. Uvedl, že při zpracování tohoto materiálu resort zahraničí použil jako vzor obdobné informace některých zemí EU. Konstatoval, že v materiálu jsou uváděny počty skutečně realizovaných vývozů vojenských ručních a lehkých zbraní za rok 2000. Do těchto údajů nebyly započítány vývozy nevojenských zbraní (loveckých a sportovních). Obdobný přístup mají i členské státy EU. Konstatoval, že předkládané informace budou předány členským zemím OBSE, OSN a Wassenarského ujednání. V závěru uvedl, že se jedná o první materiál tohoto druhu k dané problematice a předpokládá, že by mohl být postupně dopracován do podoby a formy obsahující ucelenou informaci v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní včetně informací o vývozu a dovozu vojenského materiálu a technologií dvojího použití s tím, že potřebné údaje jsou dostupné na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Je reálné, že jeho rozsah pro vnitřní potřebu bude odlišný pro vnější transparentnost.

9. Informace o aktuálních početních stavech resortu Ministerstva vnitra

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 190.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že uváděné údaje jsou k datu 1. května 2001. Zdůraznil, že velkým problémem, který je aktuální pro příští rok, je problematika odměňování v rozpočtové sféře. V případě zvýšení tarifů je problémem činnost Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky po stanovené pracovní době. Důvodem jsou nadtarifní složky (přesčasy, služby v sobotu a v neděli), které se odvozují od tarifních a tím jsou samozřejmě vyšší, ale mzdové fondy s tím nepočítají.

10. Informace o postupu při zapojování České republiky do záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 191.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že materiál byl zpracován společně s Ministerstvem vnitra. Konstatoval, že v informaci jsou popsány právní předpisy, jimiž se poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí řídí, zásady a formy poskytování pomoci, pravidla rozhodovacího procesu při zapojování do mezinárodních záchranných operací a při posuzování humanitární pomoci a spolupráce s nevládními humanitárními organizacemi. Dále uvedl, že dokument vychází ze zkušeností získaných v minulých letech a zohledňuje nové předpisy pro danou oblast, které nabyly účinnosti k 1. lednu 2001.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2001

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s n í č. 192.

V úvodním vystoupení místopředseda Rady uvedl, že Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2001 (dále jen “Zpráva”) byla připravena v úzké součinnosti se všemi členy Rady. Konstatoval, že od začátku roku do dnešní schůze bylo ze 37 plánem uložených úkolů splněno 28 a z různých důvodů zůstalo nesplněno 9, mimo plán bylo projednáno 11 úkolů. Z 9 nesplněných úkolů jsou 4 zařazeny na jednání Rady v příštím období, 3 úkoly budou předloženy přímo do vlády a 2 úkoly se doporučují zrušit. Důvody jejich nesplnění jsou spolu s návrhem dalšího postupu uvedeny v předloženém textu Zprávy.

12. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2001 s výhledem na 1. pololetí 2002

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 193.

V úvodním vystoupení místopředseda Rady uvedl, že návrh před jeho předložením na dnešní jednání byl posouzen na pracovní úrovni pracovníky resortů odpovědnými za spolupráci se sekretariátem Rady a následně jako celek byl posouzen na úrovni členů Rady, guvernérem České národní banky a předsedou Správy státních hmotných rezerv. V závěru zdůraznil, že v plánu jsou uvedeny konkrétní termíny konání jednotlivých schůzí Rady na příští pololetí. V návaznosti na tyto termíny je žádoucí, aby i jednotlivé výbory si stanovily pevné termíny svých jednání na 2. pololetí letošního roku.

13. Informace o průběhu a výsledcích jednání 2. Hodnotící konference o Smlouvě KOS, Vídeň, 28. květen – 1. červen 2001

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 194.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že Česká republika informovala na jednání 2. Hodnotící konference (2. HK) o zájmu České republiky na ratifikaci adaptované S-KOS (AS-KOS) a o skutečných počtech konvenční výzbroje ve třech pozemních kategoriích ke dni 28. května 2001. Konstatoval, že státy NATO se ve svých vystoupeních, stejně jako Česká republika, zaměřily zejména na nutnost splnění všech istanbulských závazků za výrazné transparence ze strany Ruské federace a možnosti verifikovatelnosti uváděných údajů. Dále uvedl, že konference zhodnotila plnění Smlouvy v období od r. 1996. Potvrdila pozitivní vliv Smlouvy na evropskou bezpečnost, jakož i plnění informačních a verifikačních závazků vyplývajících ze Smlouvy. Konference konstatovala, že JCT (Joint Consultative Group) nenaplnila mandát uložený předešlou konferencí na aktualizaci Protokolu o existujících typech (POET) a uložila dokončit tuto aktualizaci v nejkratší možné době. V závěru uvedl, že konference přijala konsensem závěrečný dokument, který shrnuje její výsledky a potvrzuje platnost závazků účastnických států přijatých na summitu OBSE v Istanbulu 1999. Z pozice České republiky je významné, že v závěrečném prohlášení konference bylo obsaženo stanovisko k ratifikaci Dohody o adaptaci, která je podle mnohých států (včetně České republiky) možná pouze v kontextu úplného a ověřitelného splnění všech závazků smluvními stranami.

Na uzavřeném jednání byl projednáván materiál "Informace o úmyslu vyslání jednotky AČR do Bývalé jugoslávské republiky Makedonie" a Rada přijala

u s n e s e n í č. 195.

Informace k této problematice byly zveřejněny po jednání vlády dne 20. června 2001.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X