Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

6. 9. 2000 11:51

Záznam 19. schůze Bezpečnostní rady státu, 29. 8. 2000

            (přijata usnesení č. 107-116)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman. Jednání k bodu 1 programu schůze se rovněž zúčastnili prezident republiky, předsedkyně Senátu a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

1.  Ústní informace o stavu příprav bezpečnostních opatření k Výročním zasedáním Rad guvernérů Mezinárodního      měnového fondu a Skupiny Světové banky v září 2000 v Praze
Rada projednala informaci ministra vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 107
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

2.  Komplexní analýza projektu L-159
Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala  u s n e s e n í č. 108. 
Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

3.  Koncepce výstavby Hasičského záchranného sboru České republiky

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 109. 

Byla vznesena námitka k možnosti ohrožení výkonu státní správy v souvislosti s převedením míst z referátu obrany a    ochrany okresních úřadů do působnosti Hasičského záchranného sboru (HZS). Bylo konstatováno, že pro plnění úkolů obrany je nezbytné vyčlenit na okresním úřadu 2 až 3 pracovníky. Předkladatel k tomu uvedl, že Ministerstvo vnitra na tuto skutečnost upozorňovalo při přípravě zákona o krizových situacích. Ministerstvo obrany to však v branné legislativě neuplatnilo. Další zásadní připomínka byla vznesena k navrhovanému převedení odpovědnosti za koordinaci příprav na nevojenské krizové situace na Generální ředitelství HZS, které podle navrhované úpravy by mělo koordinovat boj proti terorismu, mimořádné bezpečnostní akce Policie České republiky apod. Obdobně bylo kritizováno i přenesení odpovědnosti za problematiku krizového řízení z krajských a okresních úřadů na HZS. Dále bylo upozorněno na skutečnost, že od 1. ledna 2001 vstupuje v platnost zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, který převážně spoléhá na okresní úřady jako na základní článek krizového plánování, a proto by zde měla zůstat určitá kapacita na řešení čistě obranných úkolů v této oblasti.

4. Informace o reorganizaci Ministerstva zahraničních věcí České republiky k 1. červenci 2000

Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 110.

 5. Informace o reorganizaci Ministerstva obrany České republiky

Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala  u s n e s e n í č. 111.

 6. Informace o výsledcích 6. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (New York, 24. dubna 2000 - 9. května 2000)

Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala  u s n e s e n í č. 112. 

 7. Informace o cvičení vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín

          Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 113. 

8. Realizace nákupů majetku a služeb strategického charakteru schválených vládou České republiky, které souvisí  s integrací a členstvím České republiky v Severoatlantické alianci

Rada vzala na vědomí návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala  u s n e s e n í č. 114.

V diskusi bylo uvedeno, že neexistuje žádná zákonná definice strategického nákupu a z toho důvodu mohou vznikat problémy. V budoucnosti by stálo za úvahu provést novelu zákona. Dále bylo doporučeno, aby se výjimka realizace nákupů majetku a služeb strategického charakteru vztahovala také na oblast, která souvisí se zapojováním České republiky do obranných a bezpečnostních struktur Evropské unie. V této souvislosti bylo uvedeno, že je potřebné pamatovat na tuto skutečnost ve všech právních normách, které se dané problematiky dotýkají a budou se novelizovat, nebo nově navrhovat.

9. Obecné zásady pro činnost státu při přechodu z mírového stavu do stavu ohrožení státu nebo válečného stavu při řešení      vojenských krizových situací

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala  u s n e s e n í č. 115.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

10. Různé

a) Informace o odpovědi České republiky na Dotazník obranného plánování NATO pro rok 2000

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala  u s n e s e n í č. 116. 

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

b) Byla podána aktuální informace o stanovisku rakouské vlády k jaderné elektrárně Temelín, ve kterém se požaduje, aby rozhovory o vstupu České republiky do Evropské unie souvisely s dodržováním bezpečnostních a ekologických standardů v elektrárně Temelín. Nebudou-li standardy splněny, nebude Rakousko souhlasit, aby byla uzavřena kapitola ? energetika. K tomu byla podána informace o stanovisku prezidenta republiky Václava Havla, který má za to, že tato problematika by neměla být spojována s otázkou rozšiřování Evropské unie.

V závěru schůze bylo doporučeno a resortem obrany akceptováno, že Ministerstvo obrany předloží Radě a následně vládě počátkem roku 2001 strategickou revizi obrany, ve které budou uvedeny zejména všechny významné investice.

Program:

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty