Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

27. 6. 2000 11:48

Záznam 17. schůze Bezpečnostní rady státu, 20. 6. 2000

            (přijata usnesení č. 95-102)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman.

Program:

1. Návrh koncepce sanace ohnisek hromadných úhynů zvířat

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 95.  

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že materiál je předkládán na základě úkolu č. 7 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 20. července 1999 č. 44. Koncepce byla projednána ve Výboru pro civilní nouzové plánování a připomínky ze schůze Výboru byly do koncepce zapracovány. Zpracovatel ministr zemědělství uvedl, že jde o koncepční pojetí plánování společných organizačních, technických a ekonomických opatření k  likvidaci a zmírnění následků při vzniku mimořádných nebo krizových situací zasahujících do oblasti hospodářských a volně žijících zvířat a s tím spojená ochrana obyvatelstva, ekonomiky a životního prostředí na území České republiky. Závěrem zdůraznil, že realizace koncepce si vyžádá z rozpočtu Ministerstva zemědělství finanční náklady ve výši cca 2 mil. Kč pro nákup kontejnerů pro převoz nakažených zvířat.

2. Zpráva o stavu příprav bezpečnostních opatření k Výročním zasedáním Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v září 2000 v Praze

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 96. 

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam tohoto bodu utajovaného charakteru.

Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo pro 7.

3. Návrh na vytvoření systémové ochrany státních hranic

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 97.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že bylo navázáno na koncepci modernizace kontroly osob na státních hranicích, kterou vláda projednávala v roce 1999, vycházelo se i z přípravy na vstup do EU. Vládou bylo uloženo Ministerstvu vnitra předložit návrh na vytvoření útvaru s celostátní působností ze stávající služby cizinecké a pohraniční policie, který bude pověřen zabezpečením ostrahy hranic, odhalováním a dokumentováním případů souvisejících s narušením státní hranice. Návrh navazuje na to, co již funguje na česko-slovenské hranici, kde již působí pátrací odbory cizinecké policie nejen na hranicích, ale i v hloubce do vnitrozemí. Konstatoval, že praktické zkušenosti po přibližně jednom měsíci činnosti jsou pozitivní. V návrhu je popsán současný stav hodnocené problematiky se zvláštním důrazem na nepříznivý vývoj nelegální migrace do České republiky a důsledky z toho plynoucí. Zdůraznil, že v minulosti se uvažovalo o zřízení migračního úřadu v podřízenosti Ministerstva vnitra. Byla provedena koncepční změna tohoto návrhu, protože byl v rozporu se zákonem o Policii České republiky i se zákonem o pobytu cizinců (problematika hranice je záležitostí Policie České republiky a ne Ministerstva vnitra), což se promítá i do záměrů, které souvisí s tímto materiálem. V závěru zdůraznil, že služba cizinecké a pohraniční policie jako útvar Policie České republiky bude s celorepublikovou působností zabezpečovat ochranu státních hranic, ale i oblastí s tím souvisejících, tj. vstup a pobyt cizinců na území České republiky, readmise, mezinárodní policejní spolupráce ve vymezené oblasti. Po vstupu do EU se předpokládá oddělení policejní činnosti (výkon) od činností spojených se správním řízením v oblasti pobytu cizinců, které přejdou do působnosti Ministerstva vnitra a krajských úřadů.

4. Jmenování ČESKÝ TELECOM, a. s. národním operátorem telekomunikačních sítí

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem dopravy a spojů a přijala  u s n e s e n í č. 98.

V úvodním vystoupení ministr dopravy a spojů uvedl, že materiál předkládá s odůvodněním pokračování v přerušeném jednání na 10. schůzi Bezpečnostní rady státu dne 7. září 1999. Jmenování národního operátora zdůvodnil skutečností, že v návaznosti na schvalovanou krizovou legislativu je potřeba, aby ústřední správní úřady při připravování opatření pro krizové stavy byly ve styku s jedním telekomunikačním operátorem, a ne s více. Přijatým telekomunikačním zákonem, který liberalizuje telekomunikační prostředí, nastane situace, kdy v rámci České republiky bude těchto operátorů působit více. Dále potřebu jmenování národního operátora zdůvodnil i možností podílet se na expertní úrovni prací Výboru pro plánování civilních komunikací při NATO (CCPC - Civil Communications Planning Committee) a možností koordinovat tuto činnost s ostatními operátory členských států NATO. V závěru doporučil jmenovat společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. národním operátorem telekomunikačních sítí, protože disponuje celostátní sítí a společnost s tím předběžně souhlasí. Dále zdůraznil, že návrh na jmenování neklade žádné požadavky na finanční prostředky a naopak se domnívá, že jmenování zvýší hodnotu akcií.

V diskusi bylo zdůrazněno, že není dostatečně zdůvodněna potřeba jmenování národního operátora, jeho definice, kompetence a úloha za krizových situací národního charakteru i při řešení ve prospěch Aliance a partnerských zemí, není jasný jeho statut, systém práce, odpovědnost a vztahy k ústředním správním orgánům a dalším subjektům telekomunikačního prostředí. Není zmiňován vývoj do budoucnosti, zejména v souvislosti s očekávanou privatizací a plněním této funkce v podmínkách liberalizovaného telekomunikačního trhu. Závěrem bylo konstatováno, že důležitou podmínkou je bezpečnostní prověrka dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a to jak organizace, tak i jednotlivých pracovníků. V této souvislosti bylo Radou schváleno, aby návrh na jmenování byl předložen na jednání vlády až po uskutečnění patřičných bezpečnostních prověrek Národním bezpečnostním úřadem a po zapracování vznesených připomínek na schůzi Rady.

5. Návrh na určení početních stavů Policie České republiky a Ministerstva vnitra

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 99.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že Návrh na určení početních stavů na rok 2001 je formulován v kategorii plánovaný stav, který je nepřekročitelným limitem počtu pracovních míst a nemá přímou vazbu na výši přidělovaných rozpočtových prostředků. Pro přípravu návrhu byly výchozím stavem početní stavy pro rok 2000 určené usnesením vlády ze dne 28. července 1999 č. 810, ve výši celkem 67 070 pracovních míst (v průběhu roku bude 1032 míst delimitováno k okresním úřadům). Ministerstvo vnitra provedlo analýzu početních stavů a činností jednotlivých útvarů a organizací resortu a po reálné úvaze Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že požádá vládu pro rok 2001 o zvýšení početního stavu policistů o cca 300 míst a cca 100 míst občanských zaměstnanců. Dále uvedl, že v případě další nezbytné a odůvodněné potřeby změn početních stavů předloží vedení resortu samostatný požadavek vládě ještě v průběhu roku 2000. V závěru konstatoval, že jsou schopni do konce letošního roku obsadit značnou část volných tabulkových míst, a to v souvislosti s delimitací a úspěšným náborem.

6. Informace o plnění usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 20. 7. 1999 č. 44 dle Harmonogramu opatření k využití poznatků z cvičení CRISEX 98 a HEXAGRANT 99

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala  u s n e s e n í č. 100. 

V předložené zprávě bylo uvedeno, že se jedná o přehled stavu plnění úkolů, které přijala Rada na základě zkušeností ze cvičení Crisex 98 a Hexagrant 99 svým usnesením číslo 44. Uložené úkoly byly rozloženy na léta 1999 a 2000 s předpokládaným náběhem krizové legislativy, zejména krizovým zákonem. Konečné splnění úkolů z tohoto usnesení Rady je vázáno na platnost krizové legislativy, proto je žádoucí sladit termíny plnění úkolů s termínem účinnosti legislativních aktů, tj. od 1. 1. 2001.

7. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2000

Rada projednala materiál předložený místopředsedou Rady a přijala  u s n e s e n í č. 101.

V úvodním vystoupení místopředseda Rady uvedl, že Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2000 byla připravena v úzké součinnosti se všemi členy Rady. Všechny připomínky byly do návrhu zapracovány. Od začátku roku do dnešní schůze bylo ze 42 plánem uložených úkolů splněno 29 a z různých důvodů zůstalo nesplněno 13, mimo plán bylo projednáno 6 úkolů. Současně bylo provedeno i vyhodnocení plnění usnesení Rady za období říjen 1999 - duben 2000.

8. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2000 s výhledem na 1. pololetí 2001

Rada projednala návrh materiálu předloženého místopředsedou Rady a přijala  u s n e s e n í č. 102.

V úvodním vystoupení místopředseda Rady uvedl, že návrh Plánu vychází z podkladů jednotlivých členů Rady a po následném mezirezortním posouzení je předložen bez rozporu. Dále konstatoval, že úkoly z oblasti zpravodajské činnosti byly do plánu zařazeny na základě závěrů z 1. schůze Výboru pro zpravodajskou činnost a budou dopřesněny v návaznosti na schválený plán práce tohoto Výboru v období do konce roku 2000. V závěru uvedl, že v Plánu jsou uvedeny pevné termíny konání jednotlivých schůzí Rady, které jsou zejména závislé na termínech schůzí Poslanecké sněmovny a vlády České republiky.

9. Různé

Ministr a vedoucí Úřadu vlády podal informaci o jednání ve Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k novele zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Konstatoval, že byl k tomuto návrhu zákona předložen komplexní pozměňovací návrh Výboru, ve kterém nebyl zahrnut požadavek provádění prověrek II. stupně Ministerstvem zahraničních věcí, a že by státní zástupci byli určeni ze zákona. Rada vyjádřila souhlas s tímto komplexním pozměňovacím návrhem.

Předseda vlády

a předseda Bezpečnostní rady státu

Ing. Miloš Zeman, v.r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty