Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

21. 3. 2000 11:45

Záznam 14. schůze Bezpečnostní rady státu, 14. 3. 2000

            (přijata usnesení č. 77-80)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman.

Program:

1. Zhodnocení ročního působení České republiky v NATO

přizváni: Libuše Benešová ? předsedkyně Senátu PČR, zastoupí RNDr. Ivan Havlíček, CSc. 1. místopředseda Senátu PČRVáclav Klaus ? předseda Poslanecké sněmovny PČR

2. Návrh dalšího postupu a kritérií výběru dodavatele pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armáda ČR

3. Obecné zásady pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky

4. Obecné zásady pro činnost orgánů krizového řízení ČR

5. Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí - stažen z jednání

6. Informace o účasti České republiky v mezinárodních kontrolních režimech

7. Informace k součinnosti s orgány NATO k problematice velení a výcviku vojsk

V úvodu předseda Rady přivítal hosty, tj. předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause a 1. místopředsedu Senátu Parlamentu ČR Ivana Havlíčka. Prezident republiky se z důvodu nemoci z jednání omluvil. Předseda Rady seznámil přítomné s návrhem programu schůze Rady, která byla rozdělena do dvou částí. V první části za účasti hostů bylo hodnoceno roční působení České republiky v NATO. Druhá část jednání proběhla dle Plánu práce Rady s dvěma úpravami. Na návrh místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí byl stažen materiálu z programu materiál - Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí a naopak na návrh ministra obrany byl na jednání dodatečně  zařazen materiál pro schůzi vlády.

1. Zhodnocení ročního působení České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy

Předseda vlády, předseda Poslanecké sněmovny, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr obrany ve svých vystoupeních zdůraznili:

 • vstup do Aliance nelze chápat jako úspěch jediného politického směru, ale jako společný úspěch všech parlamentních demokratických politických stran, současná vláda dovršila proces, který byl již zahájen před delší dobou, rozdíly se pouze dotýkaly technologie ratifikace tohoto vstupu (otázka referenda),
 • v prvním roce našeho členství jsme obstáli se ctí a stali jsme se plnohodnotným a aktivním členem, byť jsme byli vystaveni bezprecedentní situaci, která byla spojena s operací Aliance v Kosovu, v této situaci jsme obstáli dobře, přicházeli jsme i s vlastními příspěvky na řešení krize (řecko-česká mírová iniciativa),
 • úspěšnost našeho ročního členství nevyplývá jenom z našeho hodnocení, ale i naši spojenci včetně Generálního tajemníka NATO G. Robertsona hodnotí naše působení velice pozitivně,
 • krize v Kosovu ukázala nutnost posilování schopností a prostředků včetně integrace a kooperace zbrojního průmyslu,
 • ze zahraničně-politického hlediska je významné zachování naší přítomnosti v Kosovu (KFOR),
 • vstupem do NATO se splnil jeden ze základních cílů našeho zahraničně politického snažení od listopadu 1989,
 • členství v NATO přispělo k posílení zahraničně politického bezpečnostního postavení našeho státu,
 • Česká republika se po Washingtonském summitu aktivně zapojila k přístupu Aliance k odzbrojení a proti šíření zbraní hromadného ničení,
 • za klíčové považujeme zachování transatlantické vazby, vytvoření přímých vazeb mezi EU a NATO a dořešení zapojování nečlenů EU, rozvíjení vztahů NATO - Rusko apod.,
 • významným úkolem zůstává dobudování účinného státního systému k zvládání krizí, Bezpečnostní rada státu představuje vhodný základ, který je nutno nadále rozvíjet (Kosovo, zemětřesení v Turecku, cvičení CMX/CRISEX 2000 odhalily slabá místa),
 • důležitým aspektem integrace ČR do NATO je probíhající adaptace vnitrostátní legislativy na podmínky NATO včetně legislativního dořešení ochrany vzdušného prostoru republiky,
 • nutnost široké diskuse o novelizaci současných bezpečnostních dokumentů ČR,
 • aktivní účast České republiky při řešení krizí v zahraničí nemůže být zužována pouze na ozbrojené síly, ale důležitou úlohu sehrávají i civilní prostředky, především policejní síly (potíže při vysílání policistů do Kosova),
 • složitost změny myšlení lidí, zejména vztah k demokratickému fungování Aliance,
 • podporu dalšího rozšiřování Aliance a z našeho pohledu zejména o Slovensko, Slovinsko a i další země,
 • pokrok v integraci našich ozbrojených sil na standardy NATO i přes skutečnost, že řada problémů přetrvává a to především v důsledku nedostatečných zdrojů,
 • potřebu budování menších ozbrojených sil, které však budou mobilnější, dobře vyzbrojeny a vycvičeny a budou schopny plnit nové výzvy, které bude Aliance plnit,
 • nutnost pokračování široké diskuse o profesionálních ozbrojených silách,
 • potřebu změny přístupu financování operací na podporu a udržení míru s tím, že to nelze realizovat na úkor rozvoje ozbrojených sil,
 • důležitost vyhodnocení našich zkušeností se vstupem do Aliance a jejich předávání dalším uchazečům.

V závěru jednání k této části bylo vyjádřeno poděkování všem, kteří se podíleli na úspěšném působení České republiky v NATO v uplynulém roce.

2. Návrh dalšího postupu a kritérií výběru dodavatele pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letounů pro Armádu České republiky

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala   u s n e s e n í č. 77.  

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je i záznam tohoto bodu utajovaného charakteru.

3. Obecné zásady pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky

Rada vyslechla úvodní vystoupení ministra obrany a přijala   u s n e s e n í č. 78. 

Ministr obrany ve svém vystoupení uvedl, že materiál stanoví obecné zásady pro organizaci, přípravu a řízení cvičení orgánů krizového řízení České republiky na      obecní, okresní, krajské a ústřední úrovni řízení. Dále uvedl, že se také vztahuje na účast ČR při přípravě a provedení cvičení orgánů krizového řízení na mezinárodní  úrovni. Konstatoval, že materiál neupravuje problematiku cvičení organizovaných uvnitř jednotlivých subjektů podílejících se na řešení krizových situací, tuto oblast budou řešit vlastní prováděcí předpisy jednotlivých subjektů. Materiál byl částečně využit při přípravě a provedení mezinárodního cvičení krizového managementu CMX/CRISEX 2000.

4. Obecné zásady činnosti orgánů krizového řízení České republiky

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala   u s n e s e n í č. 79.                                                                                       

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že materiál stanovuje obecné zásady pro uspořádání vztahů, vazeb a působností mezi jednotlivými orgány krizového řízení České republiky od ústřední úrovně (vláda, BRS, Meziresortní krizový štáb, krizové štáby ústředních správních úřadů) přes kraje, okresy až po obce (na těchto stupních Bezpečnostní rady a Krizové štáby). Dále uvedl, že materiál neřeší problematiku činnosti orgánů krizového řízení České republiky v době přípravy na řešení krizových situací. V závěru zdůraznil, že materiál bude po jeho schválení v Radě a po přijetí zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému v Parlamentu ČR využit při zpracování návazných prováděcích předpisů ke krizovému zákonu, novely Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu, Rady a vlády ČR při řešení krizových situací.

5. Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí

Materiál byl na žádost místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí stažen z jednání.

6. Informace o činnosti České republiky v mezinárodních kontrolních režimech

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničí   u s n e s e n í č. 80.

V úvodním vystoupení náměstek ministra zahraničních věcí uvedl, že informace je předkládána s cílem upozornit na rostoucí mezinárodněpolitický význam mezinárodních kontrolních mechanismů proti šíření zbraní hromadného ničení ? jaderných, chemických a biologických ? a jejich nosičů a možnostem jejich zneužití k teroristickým účelům a proti nadměrnému hromadění konvenčních zbraní v některé zemi či regionu. Zdůraznil, že je důležité, aby Česká republika působila v mezinárodních kontrolních režimech (kde je členem) aktivně a to jak v návaznosti na naše členství v NATO, tak z hlediska přípravy vstupu naší země do EU. V závěru uvedl, že při formulování konkrétních stanovisek České republiky ke konkrétním problémům projednávání v jednotlivých mezinárodních kontrolních režimech bude nezbytná koordinace všech zainteresovaných resortů.

7. Informace k součinnosti s orgány NATO k problematice velení a výcviku vojsk

Rada projednala informaci předloženou ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 81D.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je i záznam tohoto bodu a usnesení utajovaného charakteru.

 

8. Materiál pro schůzi vlády

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 82D.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je i záznam tohoto bodu a usnesení utajovaného charakteru.

Předseda vlády

a předseda Bezpečnostní rady státu

Ing. Miloš Z e m a n, v. r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty