Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

24. 11. 1999 13:37

Záznam 11. schůze Bezpečnostní rady státu, 16. 11. 1999

            (přijata usnesení č. 51-57)

Schůzi Bezpečnostní rady státu řídil předseda vlády a předseda Rady Miloš Zeman.

Program:

1. Informace o prováděcích právních předpisech navazujících na přijaté zákony v oblasti branného zákonodárství

(předložil ministr obrany),

2. Informace o postupu transformace výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra

(předložili ministři obrany a vnitra),

3. Ústní informace o závěrech vyhodnocení činnosti resortu v počáteční fázi organizování humanitární pomoci Turecku

(přednesli ministr zahraničních věcí, ministr obrany, ministr vnitra a vedoucí ÚV ČR)přizván: vedoucí Úřadu vlády ČR,

4. Návrh na úpravu Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu

(předložili ministři vnitra a obrany),

5. Koncepce poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí
(předložil ministr zahraničních věcí),

6. Projekt - Komunikace s obyvatelstvem v době ohrožení

(předložil ministr obrany),

7. Strategie vzdělávání v oblasti krizového řízení
(předložil ministr vnitra),

8. Informace o přípravě ČR na mezinárodní cvičení krizového managementu CMX a CRISEX 2000
(předložil ministr obrany),

9. Různé.

  

1.      Informace o prováděcích právních předpisech navazujících na přijaté zákony v oblasti branného zákonodárství

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala u s n e s e n í č. 51.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že v návaznosti na již Parlamentem ČR schválenou brannou legislativu ministerstvo obrany zpracovalo 28 prováděcích právních předpisů (2 nařízení vlády a 26 vyhlášek Ministerstva obrany). Účinnost všech norem byla stanovena shodně s účinností zákonů branného zákonodárství, tedy k 1. prosinci 1999.

2.     Informace o postupu transformace výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministry vnitra a obrany a přijala u s n e s e n í č. 52.

V úvodním vystoupení ministr vnitra zdůraznil, že převod výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra (dále jen převod) byl uložen usnesením vlády č. 710 ze dne 12. listopadu 1997 a usnesením vlády č. 53 ze dne 20. ledna 1999. Vzhledem ke stavu legislativního zabezpečení převodu (návrh zákona o krizovém řízení byl projednán a schválen na schůzi vlády 15. listopadu 1999) doporučil uskutečnit převod k termínu účinnosti zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému (předpoklad k 1. 7. 2000), ale v případě pozdější účinnosti až k 1. 1. 2001.

3.    Ústní informace o závěrech z vyhodnocení činnosti resortů v počáteční fázi organizování humanitární pomoci Turecku

Rada vyslechla ústní informace přednesené ministrem zahraničních věcí, obrany, vnitra a vedoucím Úřadu vlády ČR a přijala u s n e s e n í č. 53.

V úvodních vystoupeních jednotliví předkladatelé uvedli, že provedli ve svých resortech důkladnou analýzu činnosti v počáteční fázi organizování humanitární pomoci Turecku. Potvrdilo se, že i přes některé objektivní problémy v bezpečnostním systému (řeší bod 4 a 5 dnešního programu) selhal zejména lidský faktor. Dále uvedli, že přijali již řadu organizačních opatření s cílem, aby se již nedostatky neopakovaly.

To přispělo již k tomu, že organizování následných humanitárních pomocí bylo řešeno v časově přijatelných termínech i když ne zcela bez problémů. Ministr zahraničních věcí potvrdil, že v resortu provedl i jistá personální opatření.

V diskusi bylo zdůrazněno, že hlavní příčinou nedostatků organizování humanitární pomoci zejména v počáteční fázi byl neprofesionální přístup zodpovědných úředníků Ministerstva zahraničních věcí, které má v této oblasti jednoznačnou zodpovědnost stanovenou kompetenčním zákonem a to i včetně zabezpečení informovanosti předsedy vlády (v té době zastupujícího místopředsedu).

Dále vedoucí Úřadu vlády České republiky navrhl zlepšení procesu informovanosti.

4.    Návrh novelizace Jednacího řádu Meziresortního krizového štábu

Rada po projednání materiálu přijala u s n e s e n í č. 54.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že předkládaný materiál se liší od doporučení Výborů pro obranné plánování a koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky v tom, že se navrhuje ve smyslu doporučení Výboru pro civilní nouzové plánování dobu pohotovosti Meziresortního krizového štábu stanovit na 180 minut místo 120 minut.

V diskusi bylo doporučeno, že doba pohotovosti by dále měla být ještě před předložením materiálu do vlády diskutována mezi resorty s tím, že se nabízí řešení, aby dobu pohotovosti 120 minut mělo určité jádro, které by v případě náhlé krizové situace bylo schopno ji neprodleně řešit.

5.    Návrh koncepce poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí

Rada projednávala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala u s n e s e n í č. 55.

V úvodním vystoupení ministr zahraničních věcí zdůraznil, že cílem předloženého materiálu je na základě současného chápání obsahu pojmu ?humanitární pomoci? dobrat se koncepčního přístupu v poskytování humanitární pomoci institucemi České republiky. Protože koncepce je dokument obecného charakteru předpokládá se, že realizační výstupy z tohoto konceptu budou v podobě prováděcích postupů a předpisů, které vypracují v gesci BRS orgány odpovědné za realizaci humanitární pomoci. Dva základní realizační kroky již byly učiněny, a to návrhy na úpravu Jednacího řádu MRKŠ a návrh této koncepce. Zůstává však řada dalších problémů, které bude potřeba řešit, jako je problematika financí na humanitární pomoc, stanovení procedury využívání dobrovolných záchranářů-kynologů.

V diskusi bylo oceněno zpracování materiálu, dále bylo zdůrazněno, že lze předložený materiál přijmout, ale s opravou názvu na ?Záměr koncepce poskytování humanitární pomoci?. Dále bude nutné do dokumentu zapracovat i skutečnost přesunu výkonu státní správy v oblasti civilní ochrany z Ministerstva obrany do Ministerstva vnitra, návaznost na zákon o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému, harmonogram plnění jednotlivých kroků a v návaznosti na legislativní analýzu naprosto jasnou metodiku poskytování humanitární pomoci do zahraničí.

6.    Informace o národním projektu Komunikace s obyvatelstvem v ohrožení připravovaném ve spolupráci s ministerstvem vnitra Nizozemského království

Projednání bodu bylo na základě návrhu ministra obrany staženo z jednání Rady a současně přeloženo na prosincovou schůzi Rady.

7.    Strategie vzdělávání v oblasti krizového řízení

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem vnitra a přijala u s n e s e n í č. 56.

V úvodním vystoupení ministr vnitra uvedl, že v tomto dokumentu je řešena potřeba komplexní přípravy pracovníků v oblasti krizové připravenosti (krizových manažerů) na všech stupních řízení a to v závislosti na náběhu bezpečnostního systému České republiky, přijímané legislativy a v  nadstavbě nad profesní vzdělávání ve vzájemné vazbě na zákon o státní službě. Dále uvedl, že v průběhu roku 2000 se předpokládá zpracovat návaznou koncepci vzdělávání v této oblasti.

V diskusi bylo uvedeno, že je potřeba návaznou koncepci rozšířit o vzdělávání pracovníků tak, aby již před vstupem do orgánů krizového řízení měli potřebné vzdělání a k tomu je nutná spolupráce s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže. Dále je potřebné upravit problematiku financování.


8.   Opatření k přípravě a organizaci mezinárodního cvičení CMX/CRISEX 2000 v ČR
Rada po seznámení se s informací přednesenou ministrem obrany přijala u s n e s e n í č. 57.

V úvodním vystoupení ministr obrany zdůraznil, že záměrem cvičení je procvičování procedur a postupů orgánů krizového managementu NATO a ZEU v návaznosti na orgány krizového managementu zúčastněných zemí. Dále uvedl, že se na cvičení předpokládá účast pracovníků a orgánů krizového řízení Ministerstva obrany, zahraničních věcí, vnitra, financí, průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy a spojů a zdravotnictví, Správy státních hmotných rezerv, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a České národní banky. Na závěr konstatoval, že se v průběhu cvičení doporučuje aktivovat Meziresortní krizový štáb, který by stejně jako cvičení osobně řídil.

Předseda vlády

a předseda Bezpečnostní rady státu

Ing. Miloš Z e m a n, v. r.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty