Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

15. 9. 1999 13:35

Záznam 10. schůze Bezpečnostní rady státu, 7. 9. 1999

            (přijata usnesení č. 46-50)

1. Návrh na zřízení v resortu obrany Národního centra pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í č. 46.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že předkládaný materiál byl již projednáván na 9. schůzi Rady, kde bylo na základě diskuse doporučeno materiál doplnit o vznesené připomínky. Veškeré připomínky byly resortem obrany analyzovány a v maximální míře do materiálu zapracovány. V diskusi byla zdůrazněna nutnost vytvoření Národního centra pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil, která zejména vyplývá z našeho členství v NATO Dále bylo uvedeno, že problematika řízení a koordinace přesunů a dopravy ozbrojených sil po území České republiky i mimo území by měla být upřesněna sjednáním meziresortní dohody.

V závěru diskuse předkladatel uvedl, že bude zpracována metodika činnosti Národního centra.

2. Návrh koordinace oblastí bezpečnostní legislativy a ochrany utajovaných skutečností v rámci systému Bezpečnostní rady státu

Rada projednala návrh materiálu předloženého ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 47.

Ministr zahraničních věcí ve svém úvodním vystoupení zdůraznil, že varianty řešení projednal Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a doporučil Radě, aby oblast bezpečnostní legislativy nesledovala komplexně, ale aby zákonné úpravy v této oblasti projednávaly jednotlivé výbory Rady a při projednávání návrhů v Radě byl přizván předseda Legislativní rady vlády. V oblasti ochrany utajovaných skutečností Výbor doporučil nově ustanovit pracovní skupinu, která by tuto oblast koordinovala. V diskusi bylo doporučeno, aby pracovní skupinu ke koordinaci oblasti ochrany utajovaných skutečností vedl ministr bez portfeje z důvodů, že je členem Rady a současně je již pověřen vypracováním novely zákona 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Dále bylo uvedeno, aby skupina byla ustanovena jako dočasná, tj. do doby vydání nového zákona o ochraně utajovaných skutečností a, aby jejím členem byl i bezpečnostní tajemník České národní banky.

3. Ústní informace k rámcovému návrhu rozpočtu na rok 2000 kapitol ministerstva obrany a vnitra

Rada vyslechla ústní informace přednesené ministrem obrany a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 48.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že Návrh státního rozpočtu ČR kapitoly Ministerstvo obrany je vypracován na základě usnesení vlády ČR č. 478/1996 schváleného záměru postupného zvyšování podílu vojenských výdajů na hrubém domácím produktu o 0,1% ročně tak, aby v roce 2000 dosáhl tento podíl 2%. Dále uvedl, že rozsah navrhovaných kapitálových výdajů je ovlivněn zejména výší výdajů spojených s dodržením splátkového kalendáře programu L-159 ve výši 8 614 430 tisíc Kč a investičními výdaji na výstavbu sil. Tato skutečnost vyvolává značný tlak na možný rozsah ostatních investičních projektů a nepříznivě se promítne i do obranného průmyslu České republiky. V závěru zdůraznil, že zajištění činnosti a plánovaných úkolů resortu Ministerstva obrany v roce 2000 je možné jen za předpokladu využití všech dostupných možností jak se co nejrychleji a nejefektivněji zbavit přebytečného a neupotřebitelného majetku při současném zhodnocení majetku potřebného pro plnění úkolů resortu.

Ministr vnitra ve svém úvodním vystoupení vznesl protest proti skutečnosti, že oblast vnitřní bezpečnosti není již druhým rokem zařazena do priorit vlády. Celkový požadavek ministerstva vnitra nad limit stanovený ministerstvem financí v oblasti kapitálových a běžných výdajů pro rok 2000 činí cca 6 miliard Kč. Zdůraznil, že bezpečnost občanů státu je potřebné zařadit i do priorit výdajů. Současně uvedl, že špatná je i situace v ostatních výdajích, které jsou v podstatě provozními výdaji policie a hasičských záchranných sborů. V závěru zdůraznil, že přijal již některá opatření, která povedou ke snižování administrativních pracovníků v resortu vnitra a dalšímu šetření v oblasti provozních výdajů.

4. Návrh na změny v poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí

Rada po projednání materiálu předloženého místopředsedou vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku a po diskusi přijala

u s n e s e n í č. 49.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády E. T. Lánský uvedl, že vyhodnocením poskytování humanitární pomoci se zabýval se skupinou ministrů, která se shodla na faktu, že i když turecké úřady vyslovily České republice "upřímnou vděčnost", dosavadní způsob poskytování humanitární pomoci do zahraničí s ohledem k rozsahu a potřebě rychlé pomoci vyžaduje úpravu jednacího řádu Meziresortního krizového štábu (MRKŠ) a především rozšíření kompetencí o oblast poskytování záchranářské a materiální humanitární pomoci do zahraničí. Dále uvedl, že je rovněž žádoucí připravit novou koncepci humanitární pomoci do zahraničí.

V diskusi bylo zdůrazněno, že neselhal systém, ale rozhodovací proces, to znamená lidský faktor a proto kdo v kritické situaci selhal musí nést osobní odpovědnost. Bylo konstatováno, že celá akce pomoci Turecku měla tři fáze, druhou (přesun polní nemocnice) a třetí (humanitární pomoc ) fázi jsme zvládli dobře. Selhání nastalo v první fázi a nelze se na nic vymlouvat. Řada rozhodnutí v této fázi, kdy bylo potřeba jednat velice rychle a operativně, byla chybná (např. vyslání záchranářů po vlastní ose a ne letecky, špatná koordinace mezi resorty, špatná informovanost ústavních činitelů?). Dále bylo uvedeno, že podnět a potřebné informace k zahraničním akcím musí dát vždy ministerstvo zahraničních věcí, byly vzneseny i některé náměty k organizování humanitární pomoci.

5. Jmenování SPT TELECOM, a. s. národním operátorem telekomunikačních sítí

Rada projednávala materiál předložený ministrem obrany (plynoucí z gesce za Výbor pro obranné plánování) a po diskusi rozhodla jednání p ř e r u š i t a pokračovat v něm až po doplnění materiálu.

Ministr dopravy a spojů, který byl na jednání přizván, v úvodním vystoupení uvedl, že není jiná možnost pro jmenování národního operátora telekomunikačních sítí, protože jedině SPT TELECOM, a. s. má v dnešní době sítě a má povinnost poskytovat základní telekomunikační služby na území celého státu. Zdůraznil, že je monopolním provozovatelem těchto sítí a může plnit úkoly jak ve vztahu k NATO, tak i v případě krizových situacích uvnitř státu. V průběhu diskuse zazněly připomínky k dopracování materiálu, např. o porovnání jak je řešeno v členských zemích NATO, zda společnost splňuje požadavky zákona 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a to zejména s ohledem na činnost jejího centrálního pracoviště bezpečnostních služeb a informací, o podrobnější objasnění současné úlohy koordinátora a operátora, ... . Dále v diskusi bylo uvedeno, že je snaha, aby provoz státní správy nebyl přes SPT TELECOM, a. s. ale přes vlastní státní telekomunikační systém, protože pak jsou tyto služby výrazně levnější. V závěru diskuse se došlo ke shodě přerušit jednání, doplnit materiál o chybějící informace a znovu jej předložit Radě k projednání.

6. Informace o průběhu, výsledcích a opatřeních vyplývajících z mezinárodního cvičení COOPERATIVE GUARD 99

Rada po seznámení se s informací přednesenou ministrem obrany přijala

u s n e s e n í č. 50.

V úvodním vystoupení ministr obrany konstatoval že cvičení se zúčastnilo cca 1800 osob z 29 zemí, z toho 18 členských zemí NATO a 11 zemí zapojených do PfP (Partnerství pro mír). Dále uvedl, že úkoly plánované pro cvičení a Armádu ČR byly splněny. Byla prověřena nejen schopnost AČR podílet se na takovémto cvičení, ale i jej zabezpečovat. Účast Armády ČR na tomto cvičení, ale i způsob jeho zabezpečení byly v průběhu a po skončení vysoce oceněny představiteli NATO.

7. Různé

V průběhu jednání byla na základě zprávy o postižení Řecka zemětřesením, přijímána operativní opatření jednotlivými zainteresovanými ministry k případné pomoci Řecku (připraveno letadlo a dvacetičlenný tým záchranářů).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty