Rada vlády pro lidská práva

Rada vlády České republiky pro lidská práva (dále jen Rada) je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č. 809 ze dne 9. prosince 1998.

Rada sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod jako základních dokumentů zajišťujících ochranu lidských práv a základních svobod.

Rada dále sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, zejména závazků plynoucích z:

Rada sleduje míru naplňování lidských práv a základních svobod v České republice, která vyplývají z uvedených dokumentů, zpracovává pro vládu návrhy týkající se koncepcí politiky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv, hodnotí legislativní i jiné návrhy a opatření vlády i jednotlivých ministerstev z hlediska ochrany lidských práv,odhaluje možné problémy a nedostatky a doporučuje vládě opatření k jejich řešení. Rada přitom spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast lidských práv a s orgány územní samosprávy. Radu v tomto směru podpurují její odborné výbory.

Rada má 30 členů z řad zástupců státní správy a občanské a odborné veřejnosti. Předsedou Rady je člen vlády, v jehož působnosti jsou lidská práva. Členy Rady jsou zástupci relevantních ministerstev a státních orgánů, které mají v působnosti problematiku jednotlivých lidských práv a základních svobod, a zástupci občanské a odborné veřejnosti věnující se problematice lidských práv a jejich ochraně.Její činnost se řídí statutema jednacím řádem. Sekretariát Rady je organizačně začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz

 

Připojené dokumenty