Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

10. 12. 2003 10:13

Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví ...

k usnesení vlády č.1235 ze dne 10.prosince 2003 Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností 1. závazek nabývající obce užívat nemovité věci, které na ni budou převedeny dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, po dobu 20 let ode dne jejich nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy, nebude-li změnou smlouvy stanoveno jinak, 2. závazek nabývající obce učinit nabídku bezúplatného převodu nemovitostí vymezených v bodu 1 do vlastnictví státu, stanou-li se tyto před uplynutím doby uvedené v bodu 1 pro dotčenou obec nepotřebnými k výkonu veřejné správy. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí písemné nabídky za stát je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Neakceptuje-li stát nabídku příslušné obce s rozšířenou působností ve lhůtě 6 měsíců ode dne jejího doručení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, je obec s rozšířenou působností oprávněna naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení, 3. závazek nabývající obce při nedodržení postupu uvedeného v bodu 1 a 2 odvést prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě majetku ke dni bezúplatného převodu, 4. závazek nabývající obce vrátit finanční příspěvek (případně jeho alikvotní část) poskytnutý příslušné obci na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a to na zvláštní účet Ministerstva financí, 5. závazek nabývající obce splnit specifické závazky, k nimž se dotčená obec při přípravě bezúplatného převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností zavázala (například: uhradit náklady spojené s technickým oddělením budovy) a závazek nabývající obce přijmout specifické podmínky vyplývající z konkrétního majetkoprávního stavu převáděných nemovitostí (například: věcné břemeno, potřeba přerozdělení parcel), 6. závazek nabývající obce, že po dobu uvedenou v bodu 1 k příslušné nemovitosti nezřídí smlouvou zástavní právo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X