Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

10. 12. 2003 10:24

Kriteria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů v majetku České republiky k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností

k usnesení vlády č.1235 ze dne 10.prosince 2003 Kriteria pro výběr nemovitostí bývalých okresních úřadů v majetku České republiky vhodných k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností V souladu s usnesením vlády ze dne 3.září 2003 č. 852 a z důvodu zabezpečení transparentního převodu vybraných nemovitostí bývalých okresních úřadů budou při výběru nemovitostí vhodných k bezúplatnému převodu obcím s rozšířenou působností uplatňována zejména tato kritéria : - obsazenost dotčené nemovitosti zcela nebo z převážné části (tj. nad 50 % kapacity objektu stanovené usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 663) obcí s rozšířenou působností (mající zájem o převod) pro výkon veřejné správy. Současně s tím nesmí být předmětná budova obsazena jinou státní institucí, případně územním samosprávným celkem (obcí či krajem); soukromá osoba není překážkou převodu, o nemovitost musí být umístěna ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má zájem o bezúplatný převod; výjimku dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, tvoří: Šlapanice, Nýřany, Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, - obec mající zájem o převod předmětnou budovu nevyužívá pro výkon agendy státní sociální podpory, - nemovitost je samostatnou stavbou zapsanou na listu vlastnictví pod č.p./č.e. v katastru nemovitostí tak, že je možno převést vlastnické právo k předmětné nemovitosti, - nemovitost musí být ve stoprocentním vlastnictví státu a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen “Úřad”) musí být oprávněn s ní nakládat, - na nemovitosti neváznou žádná jiná práva a omezení vlastnického práva bránící převodu, - nemovitost má samostatné měření datových sítí, telefonních sítí, jakož i provozních sítí médií nebo tomu tak bude ke dni převodu (případné náklady související s oddělením se zaváže uhradit nabývající obec), - nemovitost nebyla vybrána jako vhodný objekt k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, - nemovitost není předmětem restitučních nároků, - Úřad obdržel písemnou žádost obce s rozšířenou působností o bezúplatný převod předmětné nemovitosti včetně usnesení zastupitelstva obce obsahující souhlas s bezúplatným převodem nemovitosti, - trvalá nepotřebnost dotčené nemovitosti pro Úřad, - trvalá nepotřebnost dotčené nemovitosti pro stát zajištěná postupem dle usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, tzn. dislokační rozhodnutí vlády vyjadřující souhlas s převodem vlastnictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X