Členové Vládní dislokační komise

Předsedkyně

foto není k dispozici

Mgr. et Bc. Jana Kotalíková
vedoucí Úřadu vlády ČR

Místopředseda

Mgr. Ing. Filip Minář

vrchní ředitel Sekce pro právo a ekonomiku

Členové

Ing. Miroslav Konopecký

ředitel odboru správy majetku
Ministerstvo vnitra
osm@mvcr.cz

Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.

náměstek člena vlády
Ministerstvo spravedlnosti
rdanhel@msp.justice.cz

JUDr. Monika Vláčilová

ředitelka odboru Odškodňování a náhrady
Ministerstvo financí
monika.vlacilova@mfcr.cz

Mgr. Kristýna Bálková

ředitelka Odboru programového financování a statistiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
kristyna.balkova@mpsv.cz

Martin Martínek, M.A.

ředitel Odboru hospodářského
Ministerstvo kultury
martin.martinek@mkcr.cz

Mgr. Pavel Brokeš

ředitel Odboru vnitřní správy Ministerstvo zemědělství pavel.brokes@mze.cz

Ing. Jan Pecka

ředitel Odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
jan.pecka@msmt.cz

Mgr. Monika Machová

vrchní ředitelka sekce ekonomicko-provozní
Ministerstvo zahraničních věcí
monika.machova@mzv.cz

Ing. Marta Kopecká

vrchní ředitelka sekce majetkové
Ministerstvo obrany
kopeckam@army.cz

Ing. Pavol Pecha

ředitel odboru majetku, provozu a veřejných zakázek
Ministerstvo životního prostředí
pavol.pecha@mzp.cz

Mgr. Martin Vavřina

státní tajemník v Ministerstvu dopravy
Ministerstvo dopravy
martin.vavrina@mdcr.cz

Ing. Eva Štěpánková

vrchní ředitelka Sekce ekonomicko-provozní
Ministerstvo pro místní rozvoj
eva.stepankova@mmr.cz

Ing. Radek Ležatka

náměstek pro Ekonomiku a investice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
radek.lezatka@uzsvm.cz

Ing. Jan Benátský

ředitel Odboru hospodářské správy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
benatsky@mpo.cz

Ing. Jan Michálek

ředitel Odboru přímo řízených organizací
Ministerstvo zdravotnictví
jan.michalek@mzcr.cz